Văn phòng Đăng ký đất đai
Lượt xem: 6349

Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Phú Yên là một đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường được thành lập tại Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 06/01/2016 của UBND tỉnh Phú Yên về việc thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai.

I. Vị trí, chức năng

Văn phòng Đãng ký đât đai là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, có chức năng thực hiện đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; xây dựng, quán lý, cập nhật, chỉnh lý thống nhất hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai; thống kê, kiểm kê đất đai và cung cấp thông tin đất đai cho tố chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. Thực hiện các hoạt động về ứng dụng và phát triên công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường; tổ chức thực hiện các dịch vụ công về công nghệ thông tin; kiểm tra, hướng dẫn công tác lưu trữ cho các đơn vị thuộc Sở và Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện.

Văn phòng Đăng ký đất đai có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động; có trách nhiệm quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính, tài sán được giao; có trách nhiệm thực hiện chế độ, chính sách đối với số lượng người làm việc và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định của pháp luật và phân cấp hiện hành của tỉnh.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Thực hiện việc đăng ký đất được Nhà nước giao quản lý, đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

 1. Thực hiện việc cấp lần đầu, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi là Giấy chứng nhận).
 2. Thực hiện việc đăng ký biến động đối với đất được Nhà nước giao quản lý, quyền sử dụng đất, quyền sở hừu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
 3. Lập, chỉnh lý, cập nhật, lưu trữ và quản lý hồ sơ địa chính; tiếp nhận, quản lý việc sử dụng phôi Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật.
 4. Cập nhật, chỉnh lý, đồng bộ hóa, xây dựng, khai thác cơ sở dữ liệu đất đai; xây dựng, quản lý hệ thống thông tin đất đai theo quy định của pháp luật.
 5. Thực hiện việc thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; chỉnh lý bản đồ địa chính; trích đo bản đồ địa chính; trích lục bản đồ địa chính.
 6. Kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất; kiểm tra, xác nhận sơ đồ nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do tổ chức, cá nhân cung cấp phục vụ đăng ký cấp Giấy chứng nhận.
 7. Thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liên với đất theo quy định của pháp luật.
 8. Cung cấp hồ sơ, bản đồ, thông tin, số liệu đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.
 9. Thực hiện việc thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.
 10. Xây dựng kế hoạch ứng dụng, phát triến công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường, tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt.
 11. Tố chức xây dựng và quản lý vận hành cơ sở dừ liệu tài nguyên và môi trường của tỉnh theo phân công của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, gồm:
 • Xây dựng Quy chế thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường áp dụng trên địa bàn tỉnh.
 • Xây dựng kế hoạch thu thập dữ liệu về tài nguyên và môi trường hàng năm của tỉnh và phối họp tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
 • Tiếp nhận, xử lý dữ liệu về tài nguyên và môi trường; xây dựng, tích hợp, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường của địa phương.
 • Cung cấp dữ liệu tài nguyên và môi trường cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.
 • Xây dựng danh mục dữ liệu về tài nguyên và môi trường của địa phương và phối hợp tổ chức công bố trên cổng thông tin hoặc trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường và của tỉnh;
 • Tham gia kiểm tra và đề xuất hình thức xử lý các đơn vị, tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường của địa phương.
 1. Tổ chức thực hiện công tác tin học hóa quản lý hành chính nhà nước của Sớ Tài nguyên và Môi trường; tổ chức các hoạt động thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành tài nguyên và môi trường ở địa phương; hướng dẫn, giám sát, quản lý các hệ thống thông tin và các phần mềm quản lý chuyên ngành.
 2. Xây dựng, triển khai chương trình ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Tài nguyên và Môi trường; quản trị vận hành hạ tầng kỹ thuật, duy trì hoạt động của cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử, thư viện điện tử, bảo đảm việc cung cấp dịch vụ hành chính công trên mạng thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường.
 3. Quản lý, lưu trữ và tổ chức cung cấp, dịch vụ, thu phí khai thác về thông tin, tư liệu tổng hợp về tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường.
 4. Thẩm định các dự án về ứng dụng công nghệ thông tin, các phần mềm chuyên ngành và cơ sở dữ liệu thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường.
 5. Tố chức tập huấn, cập nhật kiến thức và chuyển giao các ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm ứng dụng chuyên ngành cho cơ sở và các đối tượng sử dụng theo kế hoạch và chương trình được duyệt.
 6. Tổ chức xây dựng, nghiên cứu và thực hiện các chương trình, đề tài, đề án về công nghệ thông tin, tư liệu, dữ liệu tài nguyên và môi trường theo phân công của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.
 7. Phối hợp với các đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và các tổ chức có liên quan thực hiện công tác bảo đảm an toàn và bảo mật hệ thống thông tin, các cơ sở dữ liệu điện tử về tài nguyên và môi trường ở địa phương.
 8. Phối hợp hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực công nghệ thông tin và thực hiện chiến lược ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh.
 9. Thực hiện các hoạt dộng dịch vụ về đo đạc và bản đồ, chuyển giao công nghệ về ứng dụng công nghệ thông tin; số hóa các loại bản đồ; xây dựng các loại bản đồ chuyên đề và các dịch vụ khác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.
 10. Ọuản lý tổ chức bộ máy, viên chức, lao động, tài chính, tài sản thuộc phạm vi quản lý cúa Văn phòng theo phân cấp của Sở Tài nguyên và Môi trường và quy định của pháp luật.

23. Hướng dẫn việc thu thập, xử lý, lưu trữ, khai thác hồ sơ tài liệu về tài nguyên và môi trường cho Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện

 1. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Giám đốc Sớ giao.

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC, BIÊN CHẾ

III.1 Cơ cấu tổ chức

 1. Lãnh đạo Văn phòng: Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc
 2. Giám đốc Văn phòng là người đúng đầu Văn phòng, quản lý Văn phòng, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Văn phòng trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.
 3. Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc Văn phòng phụ trách một số lĩnh vực công tác do Giám đốc Văn phòng phân công; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Văn phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công; khi Giám đốc Văn phòng vắng mặt, Phó giám đốc được Giám đốc ủy quyền điều hành hoạt động của Văn phòng.
 4. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Văn phòng thực hiện theo phân câp quản lý cán bộ cua UBND Tinh và phù hơp vói tiêu chuẩn chức danh theo quy định của pháp luật.
 5. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai.
 • Phòng Hành chỉnh – Tổng hợp:Có Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng và số lượng người làm việc thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ.

Nhiệm vụ: Tham mưu Giám đốc Vãn phòng thực hiện công tác quản lý về tổ chức, cán bộ; thi đua khen thưởng; tổng hợp, báo cáo; kế hoạch, tài chính; hành chính quản trị, văn thư, lưu trữ; thực hiện các chương trình, dự án theo chỉ đạo của Giám đốc Văn phòng.

 • Phòng Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận:Có Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng và số lượng người làm việc thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ.

Nhiệm vụ: Tham mưu Giám đốc Văn phòng thực hiện công tác đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; các thủ tục về cấp Giấy chứng nhận quyền sứ dụng đất, quyền sở hữu nhà ớ và tài sản khác gắn liền với đất. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai giao.

 • Phòng Thông tin – Lưu trữ:Có Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng và số lượng người làm việc thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ.

Nhiệm vụ: Tham mưu Giám đốc Văn phòng thực hiện các hoạt động về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường; xây dựng, triển khai chương trình ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Tài nguyên và Môi trường; quản trị vận hành hạ tầng kỹ thuật, duy trì hoạt động của trang thông tin điện tử và và hệ thống văn bản quản lý, điều hành của Sở; tổ chức thực hiện các dịch vụ công về công nghệ thông tin; kiểm tra, hướng dẫn công tác lưu trữ cho các đơn vị thuộc Sở và Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai giao.

 • Phòng Kỹ thuật địa chính:Có Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng và số lượng người làm việc thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ.

Nhiệm vụ: Tham mưu Giám đốc Văn phòng thực hiện công tác đo đạc và bản đồ; xây dựng, quản lý, cập nhật, chỉnh lý thống nhất hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai; thống kê, kiểm kê đất đai và cung cấp thông tin đất đai cho tổ chức, cá nhân. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai giao.

 • Chỉ nhánh Văn phòng Đăng kỷ đất đai tại các huyện, thị xã, thành phố

– Các Chi nhánh Văn phòng Đãng ký đất đai:

+ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Tuy Hòa;

+ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Sông cầu;

+ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Tuy An;

+ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Đồng Xuân;

+ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Sơn Hòa;

+ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Sông Hinh;

+ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Phú Hòa;

+ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Tây Hòa;

+ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Đông Hòa.

 • Các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại các huyện, thị xã, thành phố là đơn vị hoạch toán phụ thuộc; có con dấu riêng để hoạt động. Chi nhánh có Giám đốc, 01 Phó Giám đốc và các bộ phận chuyên môn, gồm: Bộ phận Hành chính – Tổng hợp; Bộ phận Đăng ký, cấp giấy chứng nhận và Bộ phận Kỹ thuật.
 • Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc, Phó Giám đôc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện theo quy định cúa pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của UBND Tỉnh, phù hợp với tiêu chuẩn chức danh theo quy định.
 • Nhiệm vụ:

+ Thực hiện chức năng, nhiệm vụ vê đăng ký, cấp Giây chứng nhận theo quy định của pháp luật đối với đối tượng là cá nhân; cộng đồng dân cư và người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua nhà ở tại Việt Nam.

+ Thực hiện lập, chỉnh lý, cập nhật, lưu trữ và quản lý hồ sơ địa chính; tiếp nhận, quản lý việc sử dụng phôi Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật.

+ Thực hiện cập nhật, chỉnh lý, đồng bộ hóa, khai thác dữ liệu đất đai; xây dựng, quản lý hệ thống thông tin đất đai theo quy định của pháp luật.

+ Thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất theo quy định.

+ Thực hiện hoạt động đo đạc và bản đồ theo quy định và theo ủy quyền của Văn phòng Đăng ký đất đai. Cung cấp hồ sơ, bản đồ, thông tin, số liệu đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.

+ Thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.

+ Thực hiện việc thu phí, lệ phí theo quy định pháp luật.

+ Quản lý viên chức, người lao động, tài chính và tài sản thuộc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai theo quy định pháp luật.

+ Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành và tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao.

+ Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai giao.

III.2. Biên chế

Số lượng người làm việc của Văn phòng Đăng ký đất đai do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường quyết định trong tổng số lượng người làm việc thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường đã được UBND Tỉnh giao. Việc quản lý, sử dụng biên chế được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Công khai số điện thoại để tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị của các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân.

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
1 Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Phú Yên 0257.3842819
2 Nguyễn Ngọc  Nhi Phó Giám đốc Phụ trách 0911363783
3 Nguyễn Trọng Hòa An
Phó Giám đốc
0941361664
4


Tên và Số điện thoại:Tiếp nhận thông tin phản ánh trong giờ hành chính của các ngày làm việc theo quy định.

image advertisement

 

 

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
   
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1