Chi cục Bảo vệ môi trường
Lượt xem: 3482

Chi cục Bảo vệ môi trường là một đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên được thành lập tại Quyết định số 413/QĐ-UBND, ngày 10/3/2008 của UBND tỉnh Phú Yên về việc thành lập Chi cục Bảo vệ môi trường


Trụ sở làm việc:

Địa chỉ: 73 Phạm Ngọc Thạch, P9, Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Điện thoại: 057 3842256

Email:  chicucbvmtpy@gmail.com

Người đại diện: Bà Đào Thị Kim Chi – Phó Chi cục trưởng

1. Vị trí, chức năng

Chi cục Bảo vệ môi trường (sau đây gọi tẳt là Chi cục) là tổ chức trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, có chức năng giúp Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước các vấn đề về bảo vệ môi trường và các hoạt động về lĩnh vực khí tượng thủy văn và biến đôi khí hậu trên địa bàn tỉnh.

Chi cục Bảo vệ môi trường chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Tổng cục Môi trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Chi cục Bảo vệ môi trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, có trụ sở, biên chế, kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp theo quy định của pháp luật; có trách nhiệm quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính, tài sàn được giao; có trách nhiệm thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định của pháp luật và phân cấp hiện hành của tỉnh.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

Tham mưu Giám đốc Sớ thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

 1. Về Môi trường:
 2. Thẩm định các chỉ tiêu môi trường và đa dạng sinh học trong các chiến lược, quy hoạch, đề án, dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh;
 3. Tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết, các dự án thiết lập các khu bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học thuộc thẩm quyền phê duyệt của ƯBND tỉnh; kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường, các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh theo quy định của pháp luật hiện hành; tố chức xác nhận việc đăng ký và thực hiện kế hoạch báo vệ môi trường của các dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc thẩm quyền;
 1. Chu trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan lập, điều chỉnh quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học của địa phương và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt; hướng dẫn, kiêm tra việc bảo tồn đa dạng sinh học tại các cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học và việc thực hiện bảo tồn loài thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ (không bao gồm giống cây trồng, giống vật nuôi trên địa bàn tinh); thẩm định hồ sơ cấp giây chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học theo sự phân công của UBND tỉnh;
 2. Cấp, điều chỉnh sổ đăng ký chủ nguồn thái chất thải nguy hại theo quy định của pháp luật; tố chức thực hiện việc thống kê hàng năm các chỉ tiêu về tình hình phát sinh và xử lý chất thải tại địa phương; theo dõi, kiểm tra việc thực hiện thu hồi, xử lý các sản phẩm hết hạn sử dụng hoặc thai bó đôi với các cơ sở’ sán xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định cua pháp luật; thấm định Đề án cải tạo phục hồi môi trường, đề án cải tạo phục hồi môi trường bố sung; theo dõi, kiêm tra xác nhận việc thực hiện các nội dung, yêu cầu về cải tạo phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản đối với các dự án thuộc thẩm quyền của ƯBND tỉnh; hướng dẫn, kiếm tra việc nhập khẩu phế liệu theo thẩm quyền;

đ) Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án, dự án phòng ngừa, bảo vệ, khắc phục, cải tạo môi trường, bảo tồn và sử dụng hợp lý tài nguyên đa dạng sinh học theo phân công của ƯBND tỉnh;

 1. Tổ chức thu thập và thẩm định dữ liệu, chứng cứ, để xác định thiệt hại đối với môi trường; yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với môi trường do ô nhiễm, suy thoái gây ra trên địa bàn từ hai huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trở lên; xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường; chủ trì xây dựng năng lực và huy động lực lượng khắc phục ô nhiễm môi trường do các sự cố gây ra theo phân công của UBND tỉnh;
 2. Tổ chức thực hiện theo thấm quyền việc lập, sửa đồi, bổ sung danh mục các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cần phải xử lý triệt để; xác nhận cơ sớ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã hoàn thành xử lý triệt để; kiếm tra công tác xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, việc thực hiện hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách nhà nước nhằm xử lý triệt để một số cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc khu vực công ích theo quy định của pháp luật; công tác bảo vệ môi trường làng nghề trên địa bàn theo quy định;
 3. Thực hiện việc đăng ký, công nhận, cấp, thu hồi các loại giấy phép, giấy chứng nhận, giấy xác nhận về môi trường và đa dạng sinh học theo quy định của pháp luật;
 4. Chủ trì tổng hợp, cân đối nhu cầu kinh phí, thẩm định kế hoạch và dự toán ngân sách từ nguồn sự nghiệp môi trường hàng năm của các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện gửi Sở Tài chính trình UBND tỉnh; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch và dự toán ngân sách từ nguồn sự nghiệp môi trường sau khi được phê duyệt;
 5. k) Tổ chức thực hiện việc chi trả dịch vụ môi trường liên quan đến đa dạng sinh học, bồi thường và phục hồi môi trường, thu phí bảo vệ môi trường;
 6. Xây dựng, quản lý hệ thống quan trắc môi trường và đa dạng sinh học của tỉnh; tổ chức thực hiện hoạt động quan trắc, quản lý số liệu quan trắc môi trường và đa dạng sinh học theo thẩm quyền;
 7. m) Tổ chức điều tra, thống kê, kiểm kê, đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học, đánh giá các hệ sinh thái, loài hoang dã nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ (không bao gồm giống cây trồng, giống vật nuôi, vi sinh vật và nấm) và nguồn gen bị suy thoái; đề xuất và triển khai thực hiện các giải pháp, mô hình bảo tồn, phục hồi, sử dụng bền vững tài nguyên đa dạng sinh học tại địa phương;
 8. n) Hướng dẫn, tổ chức điêu tra, lập Danh mục loài ngoại lai xâm hại và thực hiện các giải pháp ngăn ngừa, kiểm soát các loài sinh vật ngoại lai xâm hại; hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý loài ngoại lai xâm hại trên địa bàn tỉnh; tiếp nhận, xử lý thông tin, dừ liệu về các sinh vật biến đổi gen và sản phẩm, hàng hóa có nguồn gốc từ sinh vật biến đồi gen; hướng dẫn kiểm tra các hoạt động về quản lý nguồn gen trên địa bàn tỉnh;
 9. o) Tổ chức thu thập, quản lý, thống kê, lưu trừ và cung cấp dữ liệu về môi trường; xây dựng, cập nhật, duy trì và vận hành hệ thống thông tin, tư liệu, cơ sở dữ liệu môi trường cấp tỉnh; xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường, báo cáo đa dạng sinh học cấp tỉnh; tổ chức đánh giá, dự báo và cung cấp thông tin về ảnh hưởng của ô nhiễm và suy thoái môi trường đến con người, sinh vật; tổng hợp và công bố thông tin về môi trường cấp tinh theo quy định của pháp luật;
 10. p) Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc giải quyêt các vấn đề môi trường liên ngành, liên tỉnh và công tác bảo tồn, khai thác bền vững tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học.
 11. Về khí tượng thuỷ văn và biến đổi khí hậu:
 12. Tồ chức thẩm định hồ sơ cấp, gia hạn, sửa đồi, bổ sung, cấp lại, thu hồi giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo Khí tượng thủy văn của Tô chức, cá nhân không thuộc hệ thống dự báo khí tượng thủy văn Quốc, gia thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch ƯBND tỉnh; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện;
 13. Chủ trì thẩm định các dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp công trình khí tượng, thủy văn chuyên dùng; tham gia xây dựng phương án phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, kiểm tra việc thực hiện các quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai trên địa bàn;
 14. Thấm định nội dung về khí tượng thủy văn trong quy hoạch, thiết kế các công trình, dự án đầu tư xây dựng ở địa phương theo quy định của pháp luật;
 15. Thấm định tiêu chuấn kỹ thuật của công trình, thiết bị đo của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng, thiết bị quan trắc, định vị sét do địa phương xâv dựng bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước; đ)  Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc bảo vệ, giải quyết các vi phạm hành lang an toàn kỹ thuật công trình khí tượng thủy văn của Trung ương trên địa bàn;
 1. Thu thập, khai thác và sử dụng dữ liệu vê khí tượng thủy văn ớ địa phương theo quy định của pháp luật;
 2. Xây dựng, cập nhặt kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của địa phương; hướng dẫn, điiều phối việc tổ chức thực hiện;
 3. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ thuộc phạm vi của Sớ Tài nguyên và Môi trường trong các chiến lược, chương trình, kế hoạch quốc gia về biến đổi khí hậu, các đề án, dự án, chương trình ứng phó với biên đổi khí hậu; tổ chức kiểm tra việc thực hiện các mục tiêu trong các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án biến đổi khí hậu trên địa bàn quản lý;
 4. Theo dõi, đánh giá tác động cua biến đổi khí hậu đối với điều kiện tự nhiên, con người và phát triển kinh tế – xà hội và đề xuất các biện pháp ứng phó;
 5. k) Hướng dẫn thực hiện các hoạt động giảm nhẹ khí nhà kính phù hơp với các điều kiện kinh tế, xã hội của địa phương; kiểm tra việc tuân thủ các quy định về kiểm kê và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính.
 6. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về môi trường sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyên, hướng dẫn, phổ biến, giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật và nâng cao nhận thức cộng đồng về môi trường trên địa bàn tỉnh; đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường theo quy định.
 7. Quản lý tài chính, tài sản, tô chức bộ máy, công chức và người lao động thuộc Chi cục theo phân cấp của UBND Tỉnh, Giám đốc Sở và quy định của pháp luật.
 8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

3. Cơ cấu tổ chức

 1. Lãnh đạo Chi cục: Chi cục trưởng và không quá 02 Phó Chi cục trưởng.
 2. Chi cục trưởng là người đứng đầu Chi cục, quản lý Chi cục, chịu trách nhiệm trước Giám đôc Sở Tài nguyên và Môi trường, trước pháp luật vê toàn bộ hoạt động của Chi cục trong phạm vị chức năng, nhiệm vụ được giao.
 3. Phó Chi cục trưởng là người giúp Chi cục trưởng phụ trách một số lĩnh vực công tác do Chi cục trưởng phân công; chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Chi cục trưởng đi vắng, một Phó chi cục trương được Chi cục trướng ủy quyền điêu hành các hoạt động của Chi cục.
 4. Việc bổ nhiệm, miền nhiệm Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng thực hiện theo phân cấp quán lý cán bộ của UBND Tính và phù hợp với tiêu chuẩn chức danh theo quy định cua pháp luật.
 5. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ
 6. Phòng Hành chính – Tông hợp: Có 01 Trưởng phòng, 01 Phó trưởng phòng, Kê toán, văn thư – thủ quỹ và công chức chuyên môn, nghiệp vụ.

Nhiệm vụ: Giúp Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường thực hiện các nhiệm vụ sau:

 • Thực hiện công tác quản lý về tổ chức, biên chê, công chức và người lao động; thi đua khen thưởng; tổng hợp, báo cáo chung của Chi cục; kế toán; quản lý tài chính, tài sản; hành chính quản trị, văn thư, phục vụ;
 • Hướng dẫn nghiệp vụ vê quản lý Môi trường, Khí tượng thủy văn và Biến đối khí hậu đối với Phòng Tài nguyên Môi trường cấp huyện và công chức địa chính, xây dựng, môi trường thuộc CBND cấp xã; tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật về Bảo vệ môi trường, Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu; đào tạo nghiệp vụ về bảo vệ môi trường theo quy định;
 • Tổng hợp, cân đối nhu cầu kinh phí, thẩm định kế hoạch và dự toán ngân sách từ nguồn sự nghiệp môi trường hàng năm của các Sớ, ban, ngành, UBND cấp huyện gửi Sở Tài chính trình ƯBND tỉnh; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch và dự toán ngân sách từ nguồn sự nghiệp môi trường sau khi được phê duyệt;
 • Chủ trì tham mưu xây dựng các văn bản pháp luật, chương trình, kế hoạch có tính tổng hợp và tổ chức triển khai thực hiện;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng giao.
 1. Phòng Đánh giá tác động môi trường – Đa dạng sinh học: Có 01 Trưởng phòng, 01 Phó trưởng phòng và công chức chuyên môn, nghiệp vụ.

Nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Chi cục trưởng Chi cục thực hiện các nhiệm vụ sau:

– Thẩm định chỉ tiêu đa dạng sinh học trong các chiến lược, quy hoạch, đề án, dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của ƯBND tỉnh;

 • Tô chức thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, báo cáo đánh giá tác động môi trường, các dự án thiết lập các khu bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh; tổ chức xác nhận việc đăng ký và thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường của các dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc thẩm quyền;
 • Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan lập, điều chỉnh quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học của địa phương và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra việc bảo tồn đa dạng sinh học tại các cơ sở bảo tồn

đa dạng sinh học và việc thực hiện báo tồn loài thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiêm được ưu tiên bảo vệ (không bao gôm giống cây trồng, giống vật nuôi) trên địa bàn tỉnh; thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học theo sự phân công cúa UBND tỉnh;

 • Thẩm định Phương án cải tạo phục hồi môi trường, Phương án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung; theo dõi, kiêm tra xác nhận việc thực hiện các nội dung, yêu cầu về cải tạo phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản đối với các dự án thuộc thâm quyền của UBND tỉnh;
 • Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án, dự án bảo tôn và sử dụng hợp lý tài nguyên đa dạng sinh học theo phân công của UBND tỉnh; tô chức lập, thâm định, phê duyệt đề cương, nghiệm thu dự án, nhiệm vụ đôi với lĩnh vực đa dạng sinh học và phù hợp chức năng, nhiệm vụ của Phòng;
 • Tô chức thực hiện việc chi trả dịch vụ môi trường liên quan đến đa dạng sinh học;
 • Tổ chúc điều tra, thống kê, kiểm kê, đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học, đánh giá các hệ sinh thái, loài hoang dã nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ (không bao gồm giống cây trồng, giống vật nuôi, vi sinh vật và nấm) và nguồn gen bị suy thoái; đề xuất và triển khai thực hiện các giải pháp, mô hình bảo tồn, phục hồi, sử dụng bền vững tài nguyên đa dạng sinh học tại địa phương;
 • Hướng dẫn, tổ chức điều tra, lập Danh mục loài ngoại lai xâm hại và thực hiện các giải pháp ngăn ngừa, kiểm soát các loài sinh vật ngoại lai xâm hại; hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý loài ngoại lai xâm hại trên địa bàn tỉnh; tiếp nhận, xử lý thông tin, dừ liệu về các sinh vật biến đổi gen và sản phẩm, hàng hóa có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen; hướng dẫn kiểm tra các hoạt động về quản lý nguồn gen trên địa bàn tỉnh;
 • Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan có liên quan trong công tác bảo tồn, khai thác bền vững tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học;
 • Tô chức hoặc phối hợp tổ chức triển khai thực hiện các văn bản pháp luật, các nhiệm vụ về bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học;
 • Chủ trì xây dựng, quản lý hệ thống quan trẳc đa dạng sinh học của địa phương; tổ chức thực hiện hoạt động quan trắc, quản lý số liệu quan trắc đa dạng sinh học theo thẩm quyền; xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường, đa dạng sinh học cấp tỉnh;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng giao.
 1. Phòng Kiểm soát ô nhiễm: Có 01 Trưởng phòng, 01 Phó trưởng phòng và công chức chuyên môn, nghiệp vụ.

Nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Chi cục trưởng Chi cục thực hiện các nhiệm vụ sau:

– Kiếm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường, các công trình, biện pháp bao vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh theo quy định của pháp luật hiện hành;

 • Cấp, điều chỉnh sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại theo quy định của pháp luật; tố chức thực hiện việc thống kê hàng năm các chí tiêu về tình hình phát sinh và xử lý chất thái tại địa phương; theo dõi, kiêm tra việc thực hiện thu hồi, xử lý các sản phẩm hết hạn sử dụng hoặc thải bỏ đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật;
 • Tố chức thu thập và thẩm định dữ liệu, chứng cứ, để xác định thiệt hại đối với môi trường; yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với môi trường do ô nhiễm, suy thoái gây ra trên địa bàn từ hai huyện, thị xã, thành phô trớ lên; xây dựng và tô chức thực hiện Ke hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường; chủ trì xây dựng năng lực và huy dộng lực lượng khắc phục ô nhiễm môi trường do các sự cố gây ra theo phân công cua UBND tính;
 • Tổ chức thực hiện theo thẩm quyền việc lập, sửa đối, bổ sung danh mục các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cần phải xử lý triệt để; xác nhận cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã hoàn thành xử lý triệt để; kiếm tra công tác xứ lý triệt để cơ sơ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, việc thực hiện hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách nhà nước nhằm xử lý triệt để một số cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc khu vực công ích theo quy định của pháp luật; công tác bảo vệ môi trường làng nghề trên địa bàn tỉnh theo quy định;
 • Chủ trì xây dựng, quản lý hệ thống quan trắc môi trường của địa phương; tổ chức thực hiện hoạt động quan trắc, quản lý sô liệu quan trăc môi trường theo thẩm quyền;
 • Tổ chức thu thập, quản lý, thống kê, lưu trữ và cung cấp dữ liệu về môi trường; xây dựng, cập nhật, duy trì và vận hành hệ thống thông tin, tư liệu, cơ sở dữ liệu môi trường cấp tỉnh; xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường, đa dạng sinh học cấp tỉnh; tổ chức đánh giá, dự báo và cung câp thông tin về ảnh hưởng của ô nhiêm và suy thoái môi trường đến con người, sinh vật; tổng hợp và công bố thông tin về môi trường cấp tỉnh theo quy định của pháp luật;
 • Theo dõi, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Thanh tra Sở trong việc thực hiện thanh tra, phát hiện các vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh và đề nghị Giám đôc Sở xử lý theo thẩm quyền; tham gia giải quyết khiếu nại, tổ cáo, tranh chấp về môi trường, phản ánh của báo chí, dư luận xã hội;
 • Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc giải quyết các vấn đề môi trường liên ngành, liên tỉnh;
 • Tổ chức thực hiện việc chi trả bồi thường và phục hồi môi trường, thu phí bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật;
 • Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án, dự án phòng ngừa, bảo vệ, khắc phục, cải tạo môi trường theo phân công của UBND tỉnh; tố chức lập, thâm định, phê duyệt đê cương, nghiệm thu dự án, nhiệm vụ sử dụng đối với lĩnh vực kiểm soát ô nhiễm;
 • Thẩm định các chi tiêu môi trường trong các chiến lược, quy hoạch, đề án, dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của ƯBND tỉnh;
 • Tố chức hoặc phối hợp tố chức triển khai thực hiện các văn bản pháp luật, các nhiệm vụ về lĩnh vực kiểm soát ô nhiễm môi trường;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng giao.
 1. Phòng Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu: Có Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng và công chức chuyên môn nghiệp vụ.

Nhiệm vụ: Giúp Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường thực hiện các nhiệm vụ sau:

 • Tô chức thẩm định hồ sơ cấp, gia hạn, sửa đối, bổ sung, cấp lại, thu hồi giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo Khí tượng thủy văn của Tổ chức, cá nhân không thuộc hệ thống dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch ƯBND tỉnh; hướng dẫn, kiêm tra việc thực hiện;
 • Chủ trì thẩm định các dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp công trình khí tượng, thủy văn chuyên dùng; tham gia xây dựng phương án phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, kiểm tra việc thực hiện các quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai trên địa bàn;
 • Thẩm định nội dung về khí tượng thủy văn trong quy hoạch, thiết kế các công trình, dự án đầu tư xây dựng ở địa phương theo quy định của pháp luật;
 • Thẩm định tiêu chuẩn kỹ thuật của công trình, thiết bị đo của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng, thiết bị quan trắc, định vị sét do địa phương xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước;
 • Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc bảo vệ, giải quyết các vi phạm hành lang an toàn kỹ thuật công trình khí tượng thủv văn của Trung ương trên địa bàn;
 • Thu thập, khai thác và sử dụng dữ liệu về khí tượng thủy văn ở địa phương theo quy định của pháp luật;
 • Xây dựng, cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của địa phương; hướng dẫn. điều phối việc tổ chức thực hỉện;
 • Tổ chức thực hiện nhiệm vụ thuộc phạm vi của Sở Tài nguyên và Môi trường trong các chiến lược, chương trình, kế hoạch quốc gia về biến đổi khí hậu, các đề án, dự án, chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu; tổ chức kiểm tra việc thực hiện các mục tiêu trong các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án biến đổi khí hậu trên địa bàn quản lý;

Theo dõi, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đối với điều kiện tự nhiên, con người và phát triển kinh tế – xã hội để đề xuất các biện pháp ứng phó;

 • Hướng dẫn thực hiện các hoạt động giảm nhẹ khí nhà kính phù hợp với các điều kiện kinh tế, xã hội của địa phương; kiểm tra việc tuân thủ các quy định về kiểm kê và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; phối hợp với Thanh tra Sở trong việc thanh tra, phát hiện các vi phạm về kiểm kê và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trên địa bàn tỉnh và đề nghị Giám đốc Sở xử lý theo thẩm quyền;
 • Tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt đề cương, nghiệm thu dự án, nhiệm vụ đối với lĩnh vực khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng giao.

4. Biên chế

Biên chế công chức của Chi cục Bảo vệ môi trường do Giám đốc Sở quyết định trong tổng số biên chế công chức của Sở Tài nguyên và Môi trường được UBND Tỉnh giao. Việc quản lý, sử dụng biên chế được thực hiện theo quy định của pháp luật.

image advertisement

 

 

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
   
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1