Danh bạ
Lượt xem: 13110

DANH BẠ CÁN BỘ, CCVC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG PHÚ YÊN

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐT BÀN

ĐT DI ĐỘNG

MAIL CÔNG VỤ

I

Lãnh đạo Sở

1

Đặng Ngọc Anh

Giám đốc Sở

0983443007

dangngocanh66@phuyen.gov.vn

2

Nguyễn Thái Hòa

Phó Giám đốc Sở

0916443345

nguyenthaihoa@phuyen.gov.vn

3

NguyễnThanh Liêm

Phó Giám đốc Sở

nguyenthanhliem@phuyen.gov.vn

4

Nguyễn An Phú

Phó Giám đốc Sở

0979752549

nguyenanphu@phuyen.gov.vn

II

Văn phòng Sở

02573 843900

1

Trịnh Trung Hoàng

Chánh Văn phòng

0935692452

trinhtrunghoang@phuyen.gov.vn

2

Vũ Thị Minh Hoàng

Phó Chánh văn phòng Sở

0905281881

vuthiminhhoang@phuyen.gov.vn

3

Đỗ Mạnh Quốc

Phó Chánh văn phòng Sở

 

 

domanhquoc@phuyen.gov.vn

4

Đào Thị Lý Len  Phó CVP Sở  02573 841755  0918149637 daothilylen@phuyen.gov.vn

5

Phan Duy Vũ

Chuyên viên

0982013115

phanduyvu@phuyen.gov.vn

6

Lê Thị Tuyết

Văn thư

0935859060

lethituyet@phuyen.gov.vn

7

Đào Thị Ngọc Lâm

Chuyên viên

0935443820

daothingoclam@phuyen.gov.vn

8

Lê Như Quỳnh

Chuyên viên

0349764636

lenhuquynh@phuyen.gov.vn

9

Nguyễn T. Y Nguyên

Chuyên viên

01689946277

nguyenthiynguyen@phuyen.gov.vn

10

Trần Viết Thái

Kế toán Văn phòng Sở

0903565262

tranvietthai@phuyen.gov.vn

 

Nguyễn Nhật Linh

Kế toán

 

nguyennhatlinh2phuyen.gov.vn

12

Lê Trần Như  Quỳnh

Chuyên viên

 

letrannhuquynh@phuyen.gov.vn

13

Võ Duy Luân

Kế toán trưởng Sở TNMT

0905975460

voduyluan@phuyen.gov.vn

III

Thanh tra Sở

1

Triệu Chính Nhất

Phó Chánh Thanh tra Sở

02573 841759

0974724697

trieuchinhnhat@phuyen.gov.vn

2

Lê Thị Thùy Điểm

Chuyên viên

 

 

lethithuydiemt@phuyen.gov.vn

3

Hà Thượng Hữu

Thanh tra viên

0983914739

hathuonghuu@phuyen.gov.vn

4

Nguyễn Thị Mỹ Lệ

Chuyên viên

0979777869

nguyenthimyle86@phuyen.gov.vn

5

Cao Văn Triều

Chuyên viên

0349764236

caovantrieu@phuyen.gov.vn

IV

Phòng Tài nguyên nước & Khoáng sản

02573 843212

 

 

 

 

 

1

Nguyễn Thanh Phong

 Trưởng Phòng

0934860237

nguyenthanhphong80@phuyen.gov.vn

2

Trần Đặng Bảo Châu

Phó trưởng phòng

0962337949

trandangbaochau@phuyen.gov.vn

3

Đinh Thế Nhân

Chuyên viên

0987266988

dinhthenhan@phuyen.gov.vn

4

Lê Văn Dự

Chuyên viên

0903641311

levandu@phuyen.gov.vn

5

Lê Nguyễn Đoan Trinh

Chuyên viên

0915162704

lenguyendoantrinh@phuyen.gov.vn

6

Nguyễn Thị Thu Hà

Chuyên viên

0977014600

nguyenthithuha@phuyen.gov.vn

V

Chi cục Quản lý đất đai

02573 2211966

1

Phạm Ngọc Hùng

 Chi Cục trưởng

0985382699

phamngochung@phuyen.gov.vn

2

Lê Văn Quyết

Phó Chi cục trưởng

0905141143

levanquyet@phuyen.gov.vn

3

Lê Đàm Huy Vũ

TP KHTH và Chính sách ĐĐ

0918161850

ledamhuyvu@phuyen.gov.vn

4

Vũ Tuấn An

 

 

vutuanan@phuyen.gov.vn

5

Lê Xuân Lâm

TP Giá đất và BTHT&TĐC

0905932729

lexuanlam84@phuyen.gov.vn

6

Lương Thanh Vũ

Chuyên viên

0903.656.587

luongthanhvu@phuyen.gov.vn

7

Trình Lê Như

Chuyên viên

01668892932

trinhlenhu@phuyen.gov.vn

8

Huỳnh Đức trí

Chuyên viên

 

huynhductri@phuyen.gov.vn

9

Nguyễn Quý

Chuyên viên

0942938951

nguyenquy@phuyen.gov.vn

10

Võ Thị Trúc Loan

Kế toán

0935109861

vothitrucloan@phuyen.gov.vn

11

Nguyễn Thế Dũng

Nhân viên

0914140067

nguyenthedung@phuyen.gov.vn

12

Lê Nguyên Toán

Chuyên viên

0905122902

lenguyentoan@phuyen.gov.vn

13

Nguyễn Như Hân

Chuyên viên

0949230452

nguyennhuhan@phuyen.gov.vn

14

Trương Tấn Dũng

Chuyên viên

0918 317 047

truongtandung@phuyen.gov.vn

VI

Chi cục Bảo vệ môi trường

1

Đào Thị Kim Chi

Chi cục trưởng

0907086202

daothikimchi@phuyen.gov.vn

2

Trương Đình Khai

Phó Chi cục trưởng

0932544917

truongdinhkhai@phuyen.gov.vn

3

Tôn Thất Toản

Chuyên viên

0914221243

tonthattoan@phuyen.gov.vn

4

Nguyễn Thị Minh Định

PTP KSON

0945296979

nguyenthiminhdinh@phuyen.gov.vn

5

Phan Thị Kim Oanh

Chuyên viên

0945296979

phanthikimoanh@phuyen.gov.vn

6

Đỗ Cao Trí

Chuyên viên

0982845720

docaotri@phuyen.gov.vn

7

Huỳnh Huy Việt

PTP HCTH

0934972729

huynhhuyviet@phuyen.gov.vn

8

Đoàn Thị Quế Như

Chuyên viên

0975815220

doanthiquenhu@phuyen.gov.vn

9

Trần Trung trực

Chuyên viên

0987505317

trantrungtruc@phuyen.gov.vn

10

Lương Thị Hoàng minh

Kê toán

luongthihoangminh@phuyen.gov.vn

VII

Phòng Biển và Hải đảo

1

Nguyễn Hoàng Tuân

Phó Trưởng phòng Phụ trách

0905095283

nguyenhoangtuan@phuyen.gov.vn

 

 

 

 

 

3

Lương Thị Minh Trà

Chuyên viên

4

Nguyễn Thị Hạnh

Chuyên viên

0983427742

nguyenthihanh@phuyen.gov.vn

5

 

 

 

 

VIII

Trung tâm Phát triển quỹ đất

1

Nguyễn Vũ Thụy

Giám đốc

0918094546

nguyenvuthuy@phuyen.gov.vn

2

Võ Văn Hoàng

Phó Giám đốc

0932480979

vovanhoang@phuyen.gov.vn

3

 

 

 

 

4

Thái Thị Kim Oanh

Nhân viên

5

Phạm Thị Hảo

Văn thư

0987145676

phamthihao@phuyen.gov.vn

6

Phạm Thị Thanh Tân

Kế toán trưởng

0386555919

phamthithanhtan@phuyen.gov.vn

 

 

 

 

 

7

Phạm Thị Mỹ Hiệp

Nhân viên

0905803579

phamthimyhiep@phuyen.gov.vn

IX

Trung tâm Quan trắc TN&MT

1

Hồ Minh Vũ

Giám đốc

0916258988

hominhvu@phuyen.gov.vn

2

Nguyễn Hải Minh

Phó Giám đốc

01222525357

nguyenhaiminh@phuyen.gov.vn

3

Phan Vĩnh Đoan

Kế toán trưởng

0903.588.085

phanvinhdoan@phuyen.gov.vn

4

Nguyễn T. Minh Chuyển

Nhân viên

0349110228

nguyenthiminhchuyen79@phuyen.gov.vn

5

Lương Thị Thắm

Nhân viên

0987.479.493

luongthitham@phuyen.gov.vn

6

Nguyễn Ngọc Như Son

Nhân viên

0987.214.612

nguyenngocnhuson@phuyen.gov.vn

7

Nguyễn Thị Kim Ngọc

Nhân viên

0913.180.085

nguyenthikimngoc85@phuyen.gov.vn

8

Cao Thị Trúc Lâm

Nhân viên

0383996576

caothitruclam@phuyen.gov.vn

9

Dương Thị Minh thư

Nhân viên

0935670019

nguyenthithanhthuy989@phuyen.gov.vn

10

Nguyễn Vũ Linh

Nhân viên

0973.461.770

nguyenvulinh@phuyen.gov.vn

11

Lê Ngọc Khánh

Nhân viên

1689922901

lengockhanh@phuyen.gov.vn

12

Đặng Thị Thu Nguyệt

Nhân viên

0383.060.096

dangthithunguyet@phuyen.gov.vn

13

 

 

 

 

14

Phạm Thị Hồng Thắm

Nhân viên

0938425200

phamthihongtham@phuyen.gov.vn

15

Trương Thanh Tịnh

Nhân viên

 

0355782800

 

16

Lê Duy phương

Nhân viên

 

0793678367

 

17

Phạm Thị Cẩm Tú

Nhân viên

 

0357329900

 

18

Ngô Thị Hưởng

Nhân viên

 

0964412664

 

19

Lê Ngô Nam

Nhân viên

 

0329531552

 

X

Trung tâm Kỹ thuật TN&MT

1

Mai Tấn Lộc

Giám đốc

0932507773

maitanloc@phuyen.gov.vn

2

Cao Thanh Kỳ

Phó Giám đốc

0385202850

caothanhky@phuyen.gov.vn

4

Đỗ Thị Hoàng Mai

Trưởng phòng Quy hoạch – Đo đạc bản đồ

0982515091

dothihoangmai@phuyen.gov.vn

5

Nguyễn Mạnh Dũng

Lái xe

0903543943

6

Nguyễn Đình Lai

Nhân viên phòng Quy hoạch – Đo đạc bản đồ

0913463185

nguyendinhlai@phuyen.gov.vn

7

Phạm Ngọc Khoa

Nhân viên phòng Quy hoạch – Đo đạc bản đồ

0983262259

phamngockhoa@phuyen.gov.vn

8

Đỗ Thị Kim Chi

Nhân viên phòng Môi trường – Nước – Khoáng sản

0914621555

dothikimchi@phuyen.gov.vn

9

Nguyễn Thị Anh Quốc

Nhân viên phòng Tổ chức – Kế hoạch tài chính

0974600979

nguyenthianhquoc@phuyen.gov.vn

10

Lê Ngân Tuyến

Nhân viên phòng Môi trường – Nước – Khoáng sản

0909711401

lengantuyen@phuyen.gov.vn

11

Đặng Hữu Huân

Nhân viên phòng Quy hoạch – ĐĐBĐ

0364079116

danghuuhuan@phuyen.gov.vn

 XI Văn phòng Đăng ký đất đai cấp Tỉnh  

1

Nguyễn Ngọc Nhi

Phó Giám đốc Phụ trách 0911363783
nguyenngocnhi@phuyen.gov.vn

2

Nguyễn Trọng Hoà An

P. Giám đốc

0941361664

nguyentronghoaan@phuyen.gov.vn

3

Lê Trung Kiên

 

0918180955

letrungkien74@phuyen.gov.vn

4

Huỳnh Quang Trường

0906.573.979

huynhquangtruong@phuyen.gov.vn

5

Lê Bá Khánh Ninh

TP cấp giấy

0979.803.070

lebakhanhninh@phuyen.gov.vn

6

Hồ Văn Hùng

PTP Cấp giấy

0915.952.439

hovanhung@phuyen.gov.vn

7

Dương Văn Hào

Nhân viên

0905148958

duongvanhao@phuyen.gov.vn

8

 

 

 

 

9

Lê Thị Phương

Phụ trách phòng TT.LT

0985395367

lethiphuong81@phuyen.gov.vn

10

nguyễn Phan Nữ Tú Trinh

Nhân viên

 

nguyenphannututrinh@phuyen.gov.vn

11

Nguyễn Đỗ Chánh Trung

Nhân viên

0399645879

nguyendochanhtrung@phuyen.gov.vn

12

Võ Ngọc Hiền

Nhân Viên

01662951159

vongochien@phuyen.gov.vn

13

Trần Kim Văn

Nhân Viên

0975.005.574

trankimvan@phuyen.gov.vn

14

Trần Thị Kim Kiều

Nhân Viên

0935.472.173

tranthikimkieu@phuyen.gov.vn

15

Nguyễn Nhật Linh

Nhân Viên

0989.246.195

nguyennhatlinh@phuyen.gov.vn

16

Đặng Thị Phú

Nhân Viên

0935.531.320

dangthiphu@phuyen.gov.vn

17

Nguyễn Thị Quốc Trà

Nhân Viên

0916926806

nguyenthiquoctra@phuyen.gov.vn

18

Nguyễn Ngọc Tạo

Nhân Viên

0935092543

nguyenngoctao@phuyen.gov.vn

19

 

 

 

 

20

Nguyễn Trần Hữu Lí

Nhân Viên

0935865538

nguyentranhuuli@phuyen.gov.vn

21

Đỗ Quốc Tiến

Nhân Viên

doquoctien@phuyen.gov.vn

22

Nguyễn Thế Tiến

Nhân Viên

nguyenthetien@phuyen.gov.vn

23

Trần Minh Khai

Nhân Viên

 

tranminhkhai@phuyen.gov.vn

24

Nguyễn Quốc Lâm

Nhân viên

0917561535

nguyenquoclam@phuyen.gov.vn

25

Lương Thị Hồng Hoà

Nhân viên

26

Đỗ Quỳnh Như

Nhân viên

27

Đỗ Xuân Vinh

Nhân viên

0903554794

28

Đoàn Thị Thi Thơ

Nhân viên

 

 

 

29

Phan Văn Xáo

Viên chức

 

 

phanvanxao@phuyen.gov.vn

30

Phạm Ngọc Quyến

Nhân viên

 

0905320603

phamngocquyen@phuyen.gov.vn

31

Trần Minh Thủ

Viên chức

 

 

tranminhthu@phuyen.gov.vn

32

Trần Minh Khai

Nhân viên

 

 

 

33

Nguyễn Thị Hậu

Nhân viên

 

 

 

34

Đăng Tín

Nhân viên

 

 

 

35

Đăng Công Tráng

Nhân viên

 

 

 

36

Nguyễn Văn Chính

Nhân viên

 

 

 

XI

Chi nhánh Thành phố Tuy Hòa

1

Phạm Hoài Phong

Giám đốc

0905866455

phamhoaiphong@phuyen.gov.vn

2

Lê Nguyễn Hải Lưu

Phó Giám đốc

 

 

 

3

 

 

 

 

4

Võ Thị Huyền Thu

Viên chức

0917612244

vothihuyenthu@phuyen.gov.vn

5

Huỳnh Quốc Việt

Nhân viên

0948018178

huynhquocviet@phuyen.gov.vn

6

Đỗ Thị Cẩm Nhung

Nhân viên

0911708850

dothicamnhung@phuyen.gov.vn

7

Trà Kim Hưng

Nhân viên

0905859597

trakimhung@phuyen.gov.vn

8

Huỳnh Văn Kỷ

Nhân viên

01214561262

huynhvanky@phuyen.gov.vn

9

Nguyễn Quốc Hiên

Nhân viên

01252940280

nguyenquochien@phuyen.gov.vn

10

Phạm Quang Sáng

Nhân viên

0966055655

phamquangsang@phuyen.gov.vn

11

Phạm Ngọc Hiển

Nhân viên

0986235525

phamngochien82@phuyen.gov.vn

12

Lê Duy Mưu

Nhân viên

0774450080

leduymuu@phuyen.gov.vn

13

Nguyễn Khắc Trường

Nhân viên

0914072254

nguyenkhactruong@phuyen.gov.vn

14

Đinh Thị Bảo Trâm

Nhân viên

0969883353

dinhthibaotram@phuyen.gov.vn

15

Lê Thị Nguyệt

Nhân viên

0779451438

lethinguyet@phuyen.gov.vn

16

Nguyễn Thị Ngọc Chí

Nhân viên

0942931628

nguyenthingocchi@phuyen.gov.vn

17

Phan Thị Anh Thư

Nhân viên

phanthianhthu@phuyen.gov.vn

XIII

Phú Hòa

1

Phạm Thị Trương Thảo

Giám đốc

0969734139

phamthitruongthao@phuyen.gov.vn

2

Nguyễn Thành Quang

Viên chức

0395841394

nguyenthanhquang@phuyen.gov.vn

3

Nguyễn Thị Thu Mận

Nhân viên

01236908580

nguyenthithuman@phuyen.gov.vn

4

Phạm Thị Thì

Nhân viên

01237857706

phamthithi@phuyen.gov.vn

5

Nguyễn Phùng Huy

Nhân viên

0979544438

nguyenphunghuy@phuyen.gov.vn

6

Phan Thế Pon

Nhân viên

phanthepon@phuyen.gov.vn

7

Đỗ Như Quỳnh

Nhân viên

donhuquynh@phuyen.gov.vn

XIV

TX.Đông Hòa

1

Trần Kim Luân

Phó Giám đốc

trankimluan@phuyen.gov.vn

2

Trương Đình Hảo

Viên chức

0906.563.866

truongdinhhao@phuyen.gov.vn

3

Trương Ngọc Đại

Viên chức

0989.444.495

truongngocdai@phuyen.gov.vn

4

Trần Văn Thanh

Nhân viên

0905.719.024

tranvanthanh72@phuyen.gov.vn

5

Nguyễn Thế Diễn

Nhân viên

0989.444.493

nguyenthedien@phuyen.gov.vn

6

Trần Thị Thanh Tuyền

Nhân viên

0935.901.055

tranthithanhtuyen@phuyen.gov.vn

7

Đỗ Hoàng Lâm

Nhân viên

0983.387.638

dohoanglam@phuyen.gov.vn

8

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

Nhân viên

0919.088.250

nguyenthianhnguyet@phuyen.gov.vn

9

Nguyễn Hưng Quý

Nhân viên

0939.177.787

nguyenhungquy@phuyen.gov.vn

10

Hà Trần Thị Phương Dung

Nhân viên

0918.497.437

hatranthiphuongdung@phuyen.gov.vn

11

Nguyễn Trúc Nhuệ

Nhân viên

0935.424.165

nguyentrucnhue@phuyen.gov.vn

12

Nguyễn Thành Đại

Nhân viên

0169.934.622

nguyenthanhdai93@phuyen.gov.vn

13

Huỳnh Quyết Thắng

Nhân viên

091.404.9266

huynhquyetthang@phuyen.gov.vn

XV

Tây Hòa

1

Nguyễn Thị Dưỡng

Phó Giám đốc

nguyenthiduong@phuyen.gov.vn

2

Nguyễn Hữu Trình

Nhân viên

nguyenhuutrinh@phuyen.gov.vn

3

Trương Thị Hoa Lý

Nhân viên

truongthihoaly@phuyen.gov.vn

4

Nguyễn Thanh Giảng

Nhân viên

nguyenthanhgiang88@phuyen.gov.vn

5

Nguyễn Hữu Phán

Nhân viên

nguyenhuuphan@phuyen.gov.vn

6

Nguyễn Thị Thanh Thảo

Nhân viên

nguyenthithanhthao91@phuyen.gov.vn

7

Lương Minh Tuân

Nhân viên

luongminhtuan@phuyen.gov.vn

8

Nguyễn Văn Thiêm

Nhân viên

nguyenvanthiem@phuyen.gov.vn

XVI

Sơn Hòa

1

Nguyễn Thị Thanh Bông

Phó Giám đốc

0918. 949. 308

nguyenthithanhbong@phuyen.gov.vn

2

Kpá Y Koong

Viên chức

0386.738.514

kpaykoong@phuyen.gov.vn

3

Nguyễn Thị Hồng Thơ

Viên chức

01245. 115. 417

nguyenthihongtho@phuyen.gov.vn

4

Võ Thị Thy Thy

Nhân viên

0382. 162. 611

vothithythy@phuyen.gov.vn

5

Đặng Duy Phong

Nhân viên

0915. 205. 633

dangduyphong@phuyen.gov.vn

6

Phạm Viết Dũng

Nhân viên

0911. 477. 639

phamvietdung@phuyen.gov.vn

7

Trần Ngọc Hạnh

Nhân viên

01275. 883.798

tranngochanh@phuyen.gov.vn

8

Nguyễn Quốc Dũng

Nhân viên

0901.137. 778

nguyenquocdung92@phuyen.gov.vn

XVII

Sông Hinh

1

Nguyễn Văn Học

Giám đốc

0982737718

nguyenvanhoc@phuyen.gov.vn

2

Trần Văn Phi

Phó Giám đốc

0384190636

tranvanphi73@phuyen.gov.vn

3

Đinh Văn Liên

Viên chức

0915262680

dinhvanlien@phuyen.gov.vn

4

Nay Y Vin

Viên chức

0365519012

nayyvin80@phuyen.gov.vn

5

Võ Hoàng Đạo

Viên chức

0935094160

vohoangdao@phuyen.gov.vn

6

Nguyễn Thị Ngọc Hân

Viên chức

0917385933

nguyenthingochan83@phuyen.gov.vn

7

Nguyễn Thị Trang

Nhân viên

0902919350

nguyenthitrang88@phuyen.gov.vn

8

Nguyễn Thành Phước

Nhân viên

0949288507

nguyenthanhphuoc@phuyen.gov.vn

9

Hồ Thanh Xuân

Nhân viên

0941360093

hothanhxuan@phuyen.gov.vn

10

Nguyễn Viết Lanh

Nhân viên

0935859251

nguyenvietlanh@phuyen.gov.vn

11

Võ Trọng Kiên

Nhân viên

0986778154

votrongkien@phuyen.gov.vn

12

Trần Thị Lệ Nhung

Nhân viên

0963848463

tranthilenhung@phuyen.gov.vn

13

Lê Hoài Thương

Nhân viên

0349764072

lehoaithuong@phuyen.gov.vn

14

Vũ Thị Kim Thư

Nhân viên

0974790300

vuthikimthu@phuyen.gov.vn

15

Hoàng Thị Hải

Nhân viên

hoangthihai@phuyen.gov.vn

XVIII

Tuy An

1

Nguyễn Vĩnh Duy

Phó Giám đốc

nguyenvinhduy@phuyen.gov.vn

2

Nguyễn Thị Trúc Ly

Viên chức

nguyenthitrucly@phuyen.gov.vn

3

Nguyễn Đăng Sinh

Viên chức

nguyendangsinh@phuyen.gov.vn

4

Đỗ Việt Hoài

Nhân viên

doviethoai@phuyen.gov.vn

5

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Nhân viên

nguyenthingocanh83@phuyen.gov.vn

6

Lê Việt Hân

Nhân viên

leviethan@phuyen.gov.vn

7

Phan Thanh Hiển

Nhân viên

phanthanhhien@phuyen.gov.vn

8

Huỳnh Huy
Hoàng

Nhân viên

0389798622

huynhhuyhoang@phuyen.gov.vn

9

Bùi Văn Thanh

Nhân viên

0349764668

buivanthanh92@phuyen.gov.vn

10

Trần Ngọc Thảo Li

Nhân viên

0388508735

tranngocthaoli@phuyen.gov.vn

11

Nguyễn Thị
Bích Chi

Nhân viên

0974804312

nguyenthibichchi@phuyen.gov.vn

XIX

Đồng Xuân

1

Trình Thị Trang

Giám đốc

trinhthitrang@phuyen.gov.vn

2

Lê Minh Tân

Viên chức

leminhtan@phuyen.gov.vn

3

Ngô Thị Cẩm Tú

Viên chức

ngothicamtu@phuyen.gov.vn

4

Trần Thị Thúy Hằng

Nhân viên

tranthithuyhang@phuyen.gov.vn

5

Nguyễn Tô Nhật Thuật

Nhân viên

nguyentonhatthuat@phuyen.gov.vn

6

Nguyễn Thị Thanh Trâm

221292327

0365808032

nguyenthithanhtram@phuyen.gov.vn

7

Nguyễn Ngọc Phú

221399189

0374604475

nguyenngocphu@phuyen.gov.vn

8

Đoàn Thị Thi Thơ

221399303

0978723500

doanthithitho@phuyen.gov.vn

9

Nguyễn Hồ Bảo Huy

221289115

0969032582

nguyenhobaohuy@phuyen.gov.vn

10

Nguyễn Khắc Trung

nguyenkhactrung@phuyen.gov.vn

XX

Sông Cầu

1

Tống Như Việt

Giám đốc

0352737287

tongnhuviet@phuyen.gov.vn

2

Lê Quốc Phương

Viên chức

01275884591

lequocphuong@phuyen.gov.vn

3

Nguyễn Tấn Lộc

Viên chức

0943790061

nguyentanloc@phuyen.gov.vn

4

Hoàng Xuân Dương

Viên chức

0975193086

hoangxuanduong@phuyen.gov.vn

5

Trần Minh Trọng

Nhân viên

0969818107

tranminhtrong@phuyen.gov.vn

6

Phan Văn Nhân

Nhân viên

0935747307

phanvannhan@phuyen.gov.vn

7

Ngô Thanh Dũng

Nhân viên

0989441346

ngothanhdung@phuyen.gov.vn

8

Huỳnh Hữu Hạ

Nhân viên

0949189487

huynhhuuha@phuyen.gov.vn

9

Lê Thị Cẩm Tú

Nhân viên

0933059281

lethicamtu@phuyen.gov.vn

10

Nguyễn Hữu Tâm

Nhân viên

0968155353

nguyenhuutam@phuyen.gov.


Tin liên quan
image advertisement

 

 

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
   
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1