Trung tâm Quan trắc Môi trường tỉnh Phú Yên
Lượt xem: 2231

Trung tâm quan trắc môi trường Phú Yên là một đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường được thành lập tại Quyết định số 1987/QĐ-UBND, ngày 08/12/2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc thành lập Trung tâm Quan trắc môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (trên cơ sở chuyển Trung tâm Quan trắc môi trường trực thuộc Chi cục Bảo vệ môi trường).

2. Trụ sở làm việc:

Địa chỉ: 73 Phạm Ngọc Thạch, P9, Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Điện thoại/Fax: 057 3843015.

Email:  trungtamqtmtpy@gmail.com“> trungtamqtmtpy@gmail.com.

          Tài khoản: 0061000823972, tại Ngân hàng Thương mại cổ phần ngoại thương tỉnh Phú Yên; MST: 4400643274.

                   Người đại diện: Ông Hồ Minh Vũ – Giám đốc

                  Ông Nguyễn Hải Minh – Phó Giám đốc

3. Chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm Quan trắc môi trường:

3.1. Vị trí, chức năng

Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trườne là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, là đơn vị dự toán độc lập, tự đảm bảo toàn bộ chi hoạt động thường xuyên; có chức năng giúp Giám đôc Sở thực hiện nhiệm vụ điều tra, quan trắc, phân tích môi trường và thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ cho các tổ chức và cá nhân trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, biển và hải đảo.

Trung tâm Quan trẳc Tài nguyên và Môi trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động; có trách nhiệm quan lý về tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính, tài sán được giao; có trách nhiệm thực hiện chế độ, chính sách đối với sô lượng người làm việc và ngưòi lao động thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định của pháp luật và phân cấp hiện hành.

3.2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

 • Thực hiện quan trắc và phân tích các thành phần môi trường nước (nước mặt, nước dưới đất, nước thải sinh hoạt, công nghiệp,…), môi trường không khí, tiếng ồn, độ rung, vi khí hậu, khí thải, phóng xạ, từ trường, môi trường đất, tro, xỉ, bùn, trầm tích, chất thải rắn (bao gồm cả chất thải nguy hại), môi trường sinh thái, biển và hải đảo.
 • Quan trắc, giám sát khi có nguy cơ sự cố và gia tăng ô nhiễm môi trường, tham gia phối hợp khắc phục sự cố ô nhiễm trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.
 • Tham gia lấy mẫu, phân tích trong các đợt thanh tra, kiểm tra về môi trường; các đợt kiểm tra, thanh tra đột xuất, sự cố về môi trường.
 • Tổng hợp, phân tích, xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường cấp tỉnh theo kỳ kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của Tỉnh, báo cáo môi trường định kỳ hàng năm, báo cáo hiện trạng môi trường cấp tỉnh, báo cáo môi trường theo chuyên đề và đề xuất, kiến nghị các phương án, giải pháp xử lý, phòng ngừa, giảm thiểu ô nhiêm môi trường và bảo vệ môi trường, biển và hải đảo.
 • Thống nhất quản lý số liệu điều tra, quan trắc về chất lượng môi trường; xây dựng hệ thống thông tin lưu trữ; cập nhật, xây dựng dữ liệu về tài nguyên và môi trường; lập biêu đồ, bản đồ ô nhiễm phục vụ yêu cầu thông tin và dự báo chất lượng môi trường và thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định.

–  Lập báo cáo về kết quả lấy mẫu, phân tích trong các đợt thanh tra kiểm tra về môi trường; các đợt kiểm tra, thanh tra đột xuất, sự cố về môi trường.

 • Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong nưóc và quốc tế để thực hiện các chương trình, đề tài, dự án về tài nguyên và môi trường, nghiên cứu, đào tạo, tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, đánh giá hiện trạng môi trường, kiểm soát ô nhiễm môi trường; Thực hiện các hoạt động khoa học- kỹ thuât trong lĩnh vực môi trường, biển và hải đảo.
 • Phối hợp các cơ quan chức năng tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực môi trường, truyền thông nâng cao nhận thức về môi trường và bảo vệ môi trường, biển, hải đảo.
 • Thực hiện công tác điều tra, khảo sát trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường biển, hải đảo.
 • Chủ trì, phối hợp để thực hiện lập quy hoạch về môi trường, biển và hải đảo, tài nguyên nước.
 • Xây dựng, vận hành, quản lý mạng lưới quan trắc chất lượng môi trường không khí, nước mặt, nước dưới đất, nước biển, sinh thái, vi sinh vật biển, đất, khí thải trên địa bàn Tỉnh; các Trạm quan trắc tự động, cố định, liên tục.
 • Tư vấn và thực hiện về chương trình sản xuất sạch hơn, giảm thiểu chất thái tại nguồn; Lập phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất cho các tố chức, cá nhân.
 • Thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ cho các tổ chức và cá nhân trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, biển, hải đảo, ứng dụng các biện pháp về bảo vệ môi trường; Lập hồ sơ môi trường, hồ sơ liên quan đến lĩnh vực tài nguyên nước và tài nguyên khoáng sản; Thiết kế xử lý nước thải sinh hoạt, công nghiệp, nước cấp, khí thải, tiếng ồn,…và các nội dung khác theo đặt hàng của tổ chức, cá nhân.
 • Quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn tài chính, tài sản được giao; số lượng người làm việc, lao động thuộc Trung tâm theo quy định củá pháp luật.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giao.

4.CƠ CẤU TỔ CHỨC, BIÊN CHẾ

4.1. Cơ cấu tổ chức

 1. Lãnh đạo Trung tâm: Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc;
 2. Giám đốc Trung tâm là người đứng đầu Trung tâm, quản lý Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, trước pháp luật vê toàn bộ hoạt động của Trung tâm trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.
 3. Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc Trung tâm phụ trách một số lĩnh vực công tác do Giám đốc Trung tâm phân công; chịu trách nhiệm trước Giám đôc Trung tâm và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công; khi Giám đôc Trung tâm vắng mặt, Phó giám đốc được Giám đốc ủy quyền điều hành hoạt động của Trung tâm.
 4. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm thực hiện theo phân cấp quản lý cán bộ của UBND Tỉnh và phù hợp với tiêu chuẩn chức danh theo quy định của pháp luật.
 5. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Trung tâm
 • Phòng Hành chính – Tống hợp:Có Trưởng phòng, 01 Phó trưởng phòng và số lượng người làm việc thực hiện công tác chuyên môn. nghiệp vụ.

Nhiệm vụ: Tham mưu Giám đốc Trung tâm thực hiện công tác quản lý về tố chức, cán bộ; thi đua khen thương; tổng hợp, báo cáo; kế hoạch, tài chính; hành chính quản trị, văn thư, lưu trữ; thực hiện các chương trình, dự án theo chỉ đạo của Giám đốc Trung tâm.

 • Phòng Nghiệp vụ:Có Trương phòng, 01 Phó trưởng phòng và số lượng người làm việc thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ.

Nhiệm vụ: Lập báo cáo môi trường; Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về bảo vệ môi trường; Thực hiện các hợp đồng tư vấn dịch vụ về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, biển, hai đảo.

 • Phòng Thí nghiệm:Có Trưởng phòng, 01 Phó trưởng phòng và số luợng người làm việc thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ.

Nhiệm vụ: Thực hiện nhận và bảo quản mẫu, phân tích mẫu, quản lý vật tư, hóa chât, trang thiết bị và dụng cụ thí nghiệm của Trung tâm; Đào tạo cán bộ phân tích môi trường theo yêu cầu.

 • Phòng Quan trắc hiện trường:Có Trưởng phòng, 01 Phó trưởng phòng và số lượng người làm việc thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ.

Nhiệm vụ: Thực hiện lấy và bảo quản mẫu hiện trường; Quản lý vât tư hóa chất, thiết bị và dụng cụ quan trắc hiện trường; Lập báo cáo môi trường liên quan; Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu quan trắc môi trường; Vận hành, quản lý mạng lưới quan trăc môi trường, môi trường biển và hải đảo; Các trạm quan trăc môi trường tự động, cố định, liên tục; Đào tạo cán bộ quan trắc môi trường,…

5. Biên chế

Số lượng người làm việc của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường quyết định trong tổng số lượng người làm việc thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường đã được UBND Tỉnh giao. Việc quản lý, sử dụng biên chế được thực hiện theo quy định của pháp luật.

image advertisement

 

 

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
   
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1