Chi cục Quản lý đất đai
Lượt xem: 3092

Chi cục Quản lý đất đai là một đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên được thành lập tại Quyết định số 905/QĐ-UBND, ngày 26/6/2012 của UBND tỉnh Phú Yên về việc thành lập Chi cục Quản lý đất đai.

I. Vị trí, chức năng

Chi cục Quản lý đât đai (sau đây gọi tăt là Chi cục) là tổ chức trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, có chức năng giúp Giám đôc Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành, phê duyệt các văn bản pháp luật, chương trình, kế hoạch, dự án, đề án trong lĩnh vực: Quản lý đất đai; giá đất và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; các hoạt động vê lĩnh vực đo đạc, bản đồ và viền thám.

Chi cục Quản lý đất đai chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Tổng cục Quản lý đất đai trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Chi cục Quản lý đất đai có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, có biên chế, kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp theo quy định của pháp luật; có trách nhiệm quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính, tài sản được giao; có trách nhiệm thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định của pháp luật và phân cấp hiện hành của tỉnh.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn:

Tham mưu Giám đốc Sở thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn như sau:

 1. Về lĩnh vực đất đai:
 2. Chủ trì, phối họp với các cơ quan có liên quan lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương để trình ủy ban nhân dân tỉnh; hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt;
 3. Tổ chức thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất do ủy ban nhân dân cấp huyện trình ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cấp huyện đã được phê duyệt;
 4. Tham mưu giúp ủy ban nhân dân tỉnh quy định hạn mức giao đất công nhận đất ở cho hộ gia đình; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất đối với trường họp hộ gia đình, cá nhân tự khai phá đất để sản xuất nông nghiêp- han mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sư dụng cho hộ gia đình, cá nhân; diện tích tối thiểu được tách thửa và các nội dung khác theo quy định của pháp luật về đất đai;
 5. Tổ chức thẩm định hồ sơ về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, ký họp đồng thuê đất theo quy định của pháp luật; tổ chức thấm định phương án bồi thường, hỗ trọ’ tái định cư theo thẩm quyền; giúp Chủ tịch Uy ban nhân dân tinh thực hiện việc trưng dụng đất theo quy định;
 6. Tổ chức thực hiện và hướng dẫn kiểm tra việc điều tra đánh giá tài nguyên đất; điều tra, khảo sát, đánh giá đất đai; xây dựng, vận hành hệ thống theo dõi và đánh giá đối với quản lý, sử dụng đất đai;
 7. Chủ trì việc tô chức xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất trình ủy ban nhân dân tỉnh quy định; lập ban đồ giá đất; tham mưu giải quyết các trường hợp vướng mắc về giá đất;
 8. Chủ trì việc tổ chức xác định giá đất cụ thể làm căn cứ để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tính giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, tính tiền bồi thường khi Nhà nuớc thu hôi đất và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật trình ủy ban nhân dân tỉnh quyết định;
 9. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hưóng dẫn, kiểm tra, tố chức thực hiện việc bồi thường, hổ trợ và tái định cư đối với các trường họp bị thu hồi đất theo quy định của pháp luật;
 10. Kiểm tra việc phát triển quỹ đất; quản lý, khai thác quỹ đất; tổ chức việc đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.
 11. Về lĩnh vực đo đạc và bản đồ:
 12. Thẩm định hồ sơ và đề nghị Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam cấp, cấp bổ sung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ theo quy định của pháp luật;
 13. Tổ chức, quản lý việc triển khai các hoạt động đo đạc và bản đồ theo quy hoạch, kế hoạch; giúp Uy ban nhân dân tỉnh kiếm tra, thẩm định chất lượng các công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ; quản lý hệ thống tư liệu đo đạc và bản đồ tại địa phương; quản lý việc bảo mật, lưu trữ, cung cấp khai thác sử dụng thông tin tư liệu đo đạc và ban đồ; quản lý việc bảo vệ các công trình xây dựng đo đạc và bản đồ theo quy định;
 14. Quản lý và tổ chức thực hiện việc xây dựng, cập nhật, khai thác hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật đo đạc và bản đồ tại địa phương;
 15. Theo dõi việc xuất bản, phát hành bản đồ và kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ phát hành, thu hồi các ấn phẩm bản đồ có sai sót về thể hiện chủ quyền quốc gia, địa giới hành chính, địa danh thuộc địa phương; ấn phâm bản đồ có sai sót về kỹ thuật.
 16. về viễn thám:
 17. Chủ trì tổng hợp nhu cầu khai thác, sử dụng dữ liệu viễn thám của địa phương; đề xuất việc mua, trao đổi dữ liệu viễn thám trong nước và quốc tế trình Chu tịch Uy ban nhân dân tinh quyêt định;
 18. Quản lý, lưu trữ, bổ sung, cập nhật, công bố dữ liệu viễn thám và xây dựng cơ sở dữ liệu viễn thám của địa phương để cung câp cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

III.CƠ CÁU TỔ CHỨC, BIÊN CHẾ

III.1. Cơ cấu tổ chức

 1. Lãnh đạo Chi cục: Chi cục trưởng và không quá 02 Phó Chi cục trưởng.
 2. Chi cục trưởng là người đứng đầu Chi cục, quản lý Chi cục, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Chi cục trong phạm vị chức năng, nhiệm vụ được giao.
 3. Phó Chi cục trưởng là người giúp Chi cục trưởng phụ trách một số lĩnh vực công tác do Chi cục trướng phân công; chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Chi cục trưởng đi vắng, một Phó chi cục trưởng được Chi cục trưởng ủy quyền điều hành các hoạt động của Chi cục.
 4. Việc bổ nhiệm, miền nhiệm Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng thực hiện theo phân cấp quản lý cán bộ của UBND Tỉnh và phù hợp với tiêu chuẩn chức danh theo quy định của pháp luật.
 5. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ
 6. a) Phòng Hành chính – Tổng hợp và Chính sách đất đai: Có 01 Trưởng phòng, 01 Phó trưởng phòng, Kế toán, văn thư – thủ quỹ và công chức chuyên môn, nghiệp vụ.

Nhiệm vụ: Giúp Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai thực hiện các nhiệm vụ sau:

 • Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế; thực hiện chế độ tiền lương và các chính sách; quản lý tài chánh, tài sản và chị trách nhiệm về tài sản của Nhà nước giao cho Chi cục quản lý theo phân cấp của Giám đốc Sở và theo quy định của pháp luật; thực hiện các chế độ thông tin hoạt động của Chi cục; tổng hợp, tham mưu Chi cục trưởng để trình Giám đốc Sở dự toán sử dụng kinh phí ngân sách hàng năm, kế hoạch ngân sách trung hạn, ngắn hạn của Chi cục trực tiếp quản lý sử dụng;
 • Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật; bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức và người lao động thuộc Chi cục; tham mưu công tác đào tạo cán bộ về quản lý đất đai theo quy định của pháp luật; tồng hợp, báo cáo chung của Chi cục;
 • Công tác Kế toán; công tác văn thư, lưu trữ, thủ quỹ;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng giao.
 1. Phòng Quy hoạch và đăng ký đất đai: Có 01 Trưởng phòng 01 Phó trưởng phòng và công chức chuyên môn, nghiệp vụ.

Nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Chi cục trưởng Chi cục thực hiện các nhiệm vụ sau:

 • Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương để trình ủy ban nhân dân tỉnh- hướng dẫn, theo dõi, kiêm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đà được phê duyệt;
 • Tổ chức thấm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất do ủy ban nhân dân cấp huyện trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cấp huyện đã được phê duyệt;
 • Tham mưu quy định hạn mức giao đất, công nhận đất ở cho hộ gia đình; hạn mức công nhận quyền sư dụng đất đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân tự khai phá đất để sản xuất nông nghiệp; hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân; diện tích tối thiểu được tách thửa và các nội dung khác theo quy định của pháp luật về đất đai;
 • Tổ chức thẩm định hồ sơ về giao đât, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyến mục đích sử dụng đất, ký hợp đồng thuê đất theo quy định của pháp luật; giúp Chu tịch Uy ban nhân dân tính thực hiện việc trưng dụng đất theo quy định;
 • Tổ chức thực hiện và hướng dẫn kiểm tra việc điều tra đánh giá tài nguyên đất; điều tra, khảo sát, đánh giá đất đai; xây dựng, vận hành hệ thống theo dõi và đánh giá đối với quản lý, sử dụng đất đai;
 • Kiểm tra việc phát triển quỹ đất; quản lý, khai thác quỹ đất; tổ chức việc đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng giao.
 1. Phòng Giá đất và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: Có 01 Trưảng phòng, 01 Phó trưởng phòng và công chức chuyên môn, nghiệp vụ.

Nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Chi cục trưởng Chi cục thực hiện các nhiệm vụ sau:

 • Tô chức thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo thẩm quyền;
 • Chủ trì việc tổ chức xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất trình ủy ban nhân dân tỉnh quy định; lập bản đồ giá đất; tham mưu giải quyết các trường họp vướng mắc về giá đất;
 • Chủ trì việc tổ chức xác định giá đất cụ thể làm căn cứ để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tính giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật trình ủy ban nhân dân tỉnh quyết định;
 • Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các trường hợp bị thu hồi đất theo quy định của pháp luật;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng giao.
 1. Phòng Đo đạc, Ban đồ và Viễn thám: Có 01 Trưởng phòng, 01 Phó trướng phòng và công chức chuyên môn, nghiệp vụ.

Nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Chi cục trưởng Chi cục thực hiện các nhiệm vụ sau:

 • Thấm định hồ sơ và đề nghị Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam cấp, cấp bố sung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ theo quy định của pháp luật;
 • Tổ chức, quản lý việc triển khai các hoạt động đo đạc và bản đồ theo quy hoạch, kế hoạch; giúp Uy ban nhân dân tỉnh kiểm tra, thẩm định chất lượng các công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ; quản lý hệ thống tư liệu đo đạc và bản đồ tại địa phương; quản lý việc bảo mật, lưu trữ, cung cấp khai thác sử dụng thông tin tư liệu đo đạc và bản đồ; quản lý việc bảo vệ các công trình xây dựng đo đạc và bản đồ theo quy định;
 • Quản lý và tố chức thực hiện việc xây dựng, cập nhật, khai thác hệ thống cơ sở hạ tâng kỹ thuật đo đạc và bản đồ tại địa phương;
 • Theo dõi việc xuất bản, phát hành bản đô và kiến nghị với cơ quan nhà nước có thấm quyền đình chỉ phát hành, thu hồi các ấn phẩm bản đồ có sai sót về thể hiện chủ quyền quốc gia, địa giới hành chính, địa danh thuộc địa phương; ấn phâm bản đồ có sai sót về kỹ thuật.
 • Chủ trì tổng hợp nhu cầu khai thác, sử dụng dữ liệu viễn thám của địa phương; đề xuất việc mua, trao đổi dữ liệu viễn thám trong nước và quốc tế trình Chủ tịch Ưy ban nhân dân tỉnh quyết định;
 • Quản lý, lưu trữ, bổ sung, cập nhật, công bố dữ liệu viễn thám và xây dựng cơ sở dữ liệu viễn thám của địa phương để cung cấp cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng giao.

IV . Biên chế

Biên chế công chức cua Chi cục Quản lý đất đai do Giám đốc Sở quyết định trong tổng số biên chế công chức của Sở Tài nguyên và Môi trường được ƯBND Tỉnh giao. Việc quản lý, sử dụng biên chế được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Chi cục Quản lý Đất đai có 01 Chi cục trưởng phụ trách và 02 Phó Chi cục trưởng; Chi cục Quản lý đất đai có 03 phòng chuyên môn, nghiệp vụ, gồm:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số Điện thoại

Nhiệm vụ

1

Phạm Ngọc Hùng

Chi cục trưởng

0985382699

Phụ trách Chi cục QLĐĐ

2

Lê Văn Quyết

Phó Chi cục trưởng

0905.141143

Phụ trách Phòng Hành chính, Tổng hợp và Chính sách đất đai.

 

 

image advertisement

 

 

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
   
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1