Thông báo số 14/TB-TTPTQĐ ngày 29/9/2023 của Trung tâm Phát triển Quỹ đất-Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên: Công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là Quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Khu dân cư đô thị liền kề phía Bắc đường Trần Phú (đợt 1-giai đoạn 1), thành phố Tuy Hòa
Lượt xem: 338

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016;

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTP, ngày 08/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp “Hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản”;

Căn cứ Công văn số 1949/BTP-BTTP ngày 14/6/2022 của Bộ Tư pháp V/v triển khai Thông tư số 02/2022/TT-BTP;

Căn cứ Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản; Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 564/QĐ-UBND ngày 08/5/2023 về việc Phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư đô thị liền kề phía Bắc đường Trần Phú (đợt 1 – giai đoạn 1), thành phố Tuy Hòa; số 944/QĐ-UBND ngày 24/7/2023 Điều chỉnh Quyết định số 564/QĐ-UBND ngày 08/5/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư đô thị liền kề phía Bắc đường Trần Phú (đợt 1 – giai đoạn 1), thành phố Tuy Hòa; số 1263/QĐ-UBND ngày 20/9/2023 Phê duyệt Đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư đô thị liền kề phía Bắc đường Trần Phú (đợt 1 – giai đoạn 1), thành phố Tuy Hòa;

Căn cứ Quyết định số 1067/QĐ-STNMT ngày 17/8/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phát triển quỹ đất;

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Phú Yên thông báo công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo các nội dung cụ thể như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản đấu giá:

- Người có tài sản bán đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Địa chỉ : 73 Phạm Ngọc Thạch, phường 9, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

2. Thông tin tài sản đấu giá:

Quyền sử dụng đất dự án Khu dân cư đô thị liền kề phía Bắc đường Trần Phú (đợt 1 – giai đoạn 1), thành phố Tuy Hòa.

Thông tin chi tiết tại Quyết định số 564/QĐ-UBND ngày 08/5/2023 về việc Phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư đô thị liền kề phía Bắc đường Trần Phú (đợt 1 – giai đoạn 1), thành phố Tuy Hòa; số 944/QĐ-UBND ngày 24/7/2023 điều chỉnh Quyết định số 564/QĐ-UBND ngày 08/5/2023 của UBND tỉnh về việc Phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư đô thị liền kề phía Bắc đường Trần Phú (đợt 1 – giai đoạn 1), thành phố Tuy Hòa; số 1263/QĐ-UBND ngày 20/9/2023 Phê duyệt Đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư đô thị liền kề phía Bắc đường Trần Phú (đợt 1 – giai đoạn 1), thành phố Tuy Hòa.

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá:

Thực hiện theo Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quy định tại Điều 3 Phụ lục I Thông tư số 02/2022/TT-BTP được cụ thể tại Quyết định số 05/QĐ-TTPTQĐ ngày 18/7/2023 của Trung tâm Phát triển quỹ đất V/v Ban hành Bảng tiêu chí đánh giá, chấm điểm lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất các khu đất dự kiến đưa ra bán đấu giá quyền sử dụng đất năm 2023 của khối Tỉnh.

Các trường hợp tổ chức đấu giá tài sản cung cấp thông tin không chính xác, không đầy đủ vi phạm các quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTP, Trung tâm Phát triển quỹ đất kiểm tra và xử lý theo quy định.

4. Hồ sơ pháp lý:

- Văn bản đề nghị của Tổ chức đấu giá.

- Hồ sơ năng lực đăng ký tham gia lựa chọn do tổ chức đấu giá tài sản cung cấp, có dấu xác nhận của tổ chức đấu giá tài sản;

- Bảng tự đánh giá, chấm điểm các tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo mục 3 Thông báo này và chịu trách nhiệm về kết quả tự đánh giá, chấm điểm.

Các tài liệu phải được đóng thành 02 (hai) quyển.

Lưu ý: Trách nhiệm cung cấp thông tin, lập hồ sơ do tổ chức đấu giá tài sản chịu trách nhiệm trước pháp luật

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

  - Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Bắt đầu từ 08 giờ 00 phút ngày 22 tháng 9 năm 2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 06 tháng 10 năm 2023. Hồ sơ nộp trong giờ hành chính.

Người đến nộp hồ sơ phải mang theo giấy giới thiệu và căn cước công dân (hoặc chứng minh nhân dân). Hồ sơ đã nộp để đăng ký tham gia không được hoàn trả lại.

- Địa điểm nộp hồ sơ: Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

+ Địa chỉ : 73 Phạm Ngọc Thạch, phường 9, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

+ Số điện thoại: (0257) 2240536.

Các tổ chức đấu giá tài sản có nhu cầu tìm hiểu thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường trân trọng thông báo./.

Thông báo này thay cho thông báo số 13/TB-TTPTQĐ ngày 21/9/2023 của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Phú Yên./.

Tải file các thủ tục đấu giá Bắc Trần Phú tại:Tải về

 

image advertisement

 

 

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
   
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1