Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên tổ chức họp thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của 09 huyện, thị xã, thành phố
Lượt xem: 2048
Từ ngày 09/01 đến ngày 16/01/2020, tại Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Phú Yên, Hội đồng thẩm định Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện tổ chức họp thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của 09/09 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Tham dự và Chủ trì các hội nghị thẩm định có đồng chí Nguyễn Duy Dương -Giám đốc Sở TN&MT – Phó Chủ tịch Hội đồng (được Đ/c Nguyễn Chí Hiến- Chủ tịch Hội đồng ủy quyền) cùng các đồng chí thành viên Hội đồng thẩm định, lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố, đại diện các phòng đơn vị thuộc Sở TN&MT, đơn vị tư vấn.

Qua các hội nghị thẩm định, Chủ trì đã chỉ đạo một số nội dung để hoàn thiện hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất, cụ thể như:

  1. Về thành phần hồ sơ: Hồ sơ cơ bản đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, cụ thể:

– Tờ trình của UBND các huyện, thị xã, thành phố.

– Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của các huyện, thị xã, thành phố.`

– Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của các huyện, thị xã, thành phố (bản giấy và file số).

Tuy nhiên, đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố bổ sung Báo cáo đánh giá, nghiệm thu theo quy định tại Điều 67 Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

  1. Về nội dung Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của các huyện, thị xã, thành phố:

2.1. Về bố cục Báo cáo thuyết minh:

Bố cục Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của các huyện, thị xã, thành phố, gồm: Đặt vấn đề; Khái quát điều kiện tự nhiên – Kinh tế – Xã hội; Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2019; Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2020; Giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất; Kết luận và kiến nghị; Biểu số liệu) là cơ bản đầy đủ theo quy định tại Mẫu 5.7/BC-KH kèm theo Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2.2. Về thẩm định nội dung Báo cáo thuyết minh:

– Về nội dung các mục lập kế hoạch sử dụng đất năm 2020: Báo cáo chưa trình đầy đủ các nội dung, thứ tự các Mục theo quy định tại Mẫu 5.7/BC-KH kèm theo Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014. Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố, chỉnh sửa nội dung trên theo đúng quy định.

– Về tính khả thi đăng ký thực hiện các dự án, công trình trong kế hoạch sử dụng đất: Báo cáo chưa đánh giá, chứng minh được tính khả thi thực hiện các dự án, công trình được đăng ký thực hiện vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của các huyện, thị xã, thành phố. Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố bổ sung các văn bản pháp lý (về chủ trương, bố trí vốn,..) các dự án, công trình và đánh giá tính khả thi thực hiện trong năm 2020.

– Về hệ thống biểu kèm theo Báo cáo thuyết minh:

+ Các Biểu mẫu trong Báo cáo thuyết minh chưa phù hợp theo quy định tại Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT. Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, chỉnh sửa nội dung, hệ thống các Biểu mẫu cho phù hợp theo đúng quy định, trong đó rà soát, đánh giá số liệu trong các biểu chuyển mục đích, chu chuyển đất đai …phù hợp, thống nhất báo cáo thuyết minh và danh mục công trình, dự án.

+ Về Biểu danh mục các dự án, công trình đăng ký thực hiện: Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, cập nhật các dự án, công trình được UBND Tỉnh phê duyệt tại các Quyết định số 1770/QĐ-UBND ngày 30/10/2019, 1892/QĐ-UBND ngày 19/11/2019, Quyết định số 2057/QĐ-UBND ngày 13/12/2019, Quyết định số 2096/QĐ-UBND, ngày 20/12/2019.

+ Bổ sung các biểu mẫu: Danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất; danh mục công trình, dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng; danh mục công trình, dự án đăng ký quá 3 năm phải hủy bỏ.

– Về sơ đồ vị trí công trình thực hiện, dự án: Bản vẽ vị trí, ranh giới, diện tích các công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất không được thể hiện trên nền bản đồ địa chính (hoặc bản đồ hiện trạng sử dụng đất) theo quy định tại Khoản 11 Điều 67 Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT; một số dự án, công trình chưa có bản vẻ vị trí, ranh giới, diện tích  kèm theo hồ sơ. Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, bổ sung đầy đủ theo quy định.

– Về danh mục các dự án, công trình đăng ký vào kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của các huyện, thị xã, thành phố: Đề nghị UBND các huyện, thị xã,thành phố rà soát, chỉnh sửa, bổ sung và loại bỏ những công trình, dự án chưa đủ điều kiện (như: không phù hợp với quy hoạch; các dự án, công trình thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật đất đai nhưng chưa được Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận;…) hoặc các dự án đã được giao đất, cho thuê đất nhưng vẫn thể hiện, đăng ký trong kế hoạch sử dụng đất theo quy định.

– Về danh mục các hộ gia đình, cá nhân đăng ký kế hoạch sử dụng đất để chuyển mục đích sử dụng đất: Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát đối với các trường hợp hộ gia đình, cá nhân đăng ký vào kế hoạch sử dụng đất để chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở có diện tích lớn, một người sử dụng đất đăng ký chuyển mục đích nhiều thửa đất phải đảm bảo yêu cầu về mục đích sử dụng đất, diện tích sử dụng đất phù hợp với nhu cầu sử dụng đất thực tế sử dụng đất và việc thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT; hồ sơ không kèm theo Bản vẽ vị trí, ranh giới, diện tích các thửa đất đăng ký chuyển mục đích của hộ gia đình, cá nhân, đề nghị bổ sung đầy đủ; đồng thời, đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, đối chiếu, đánh giá đảm bảo phù hợp với quy hoạch sử dụng đất được cơ quan thẩm quyền phê duyệt đối với tất cả các trường hợp hộ gia đình, cá nhân đăng ký vào kế hoạch sử dụng đất.

2.3. Về bản đồ Kế hoạch sử dụng đất:

– Vị trí một số dự án, công trình đăng ký vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 chưa phù hợp so với Bản đồ Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của các huyện, thị xã, thành phố; có nhiều vị trí các dự án, công trình không trùng khớp ranh giới, màu sắc không phù hợp với loại đất theo quy định. Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, chỉnh sửa cho phù hợp và đảm bảo theo quy định pháp luật.

– Yêu cầu bản đồ kế hoạch sử dụng đất phải thể hiện được vị trí, ranh giới khu đất các dự án, công trình đăng ký thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2020.

2.4. Các nội dung khác:

– Yêu cầu chỉnh sửa, tiếp thu ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng thẩm định, các cơ quan, đơn vị có liên quan và Sở Tài nguyên & Môi trường.

– Báo cáo thuyết minh còn nhiều lỗi chính tả, đề nghị rà soát, chỉnh sửa.

  1. Ý kiến thẩm định của Hội đồng: Ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định thống nhất đề nghị thông qua và yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung theo các ý kiến và kết luận của chủ trì cuộc họp thẩm định.
  2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, đôn đốc UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉnh sửa các nội dung đã được thẩm định, kết luận theo yêu cầu và kiểm tra, hoàn chỉnh hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất trình UBND Tỉnh xem xét, phê duyệt theo quy định.
  3. Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương bổ sung, chỉnh sửa hoàn thiện hồ sơ theo các nội dung yêu cầu trên và trình Hội đồng thẩm định (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để tổng hợp báo cáo, trình UBND Tỉnh xem xét, phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 theo đúng quy định của pháp luật. Thời gian thực hiện trước ngày 22/01/2020.

Hội đồng thẩm định thông báo kết quả thẩm định hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của các huyện, thị xã, thành phố. Yêu cầu UBND các huyện thị xã, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Hội nghị:

 

 

image advertisement

 

 

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
   
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1