Trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

1. Trình tự thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đề nghị trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Tài nguyên và Môi trường (62A Lê Duẩn, Phường 7, TP.Tuy Hòa, Phú Yên).

– Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra đúng, đủ, tính hợp lệ của hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đúng, đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

Bước 3: Thẩm định hồ sơ

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm kiểm tra tọa độ, diện tích khu vực đề nghị trả lại giấy phép khai thác tận thu khoáng sản kể cả kiểm tra thực địa, lấy ý kiến các cơ quan có liên quan và tổ chức thẩm định hồ sơ theo quy định.

Bước 4: Trình hồ sơ đề nghị trả lại giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

Sau khi hoàn thành việc thẩm định hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm trình hồ sơ đề nghị trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản cho Ủy ban nhân dân Tỉnh.

Căn cứ kết quả thẩm định, đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định cho phép hoặc không cho phép trả lại giấy phép khai thác tận thu khoáng sản. Trường hợp không cho phép trả lại giấy phép thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 5: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản để nhận kết quả và thực hiện các nghĩa vụ có liên quan theo quy định.

Bước 6: Đến ngày hẹn trong giấy biên nhận, đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Tài nguyên và Môi trường để nhận kết quả theo các bước sau:

– Nộp giấy biên nhận;

– Nhận kết quả

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30; Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ (trừ ngày thứ 7, Chủ nhật, ngày lễ, tết)

2. Cách thức thực hiện

Việc nộp hồ sơ và trả kết quả được thực hiện trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ – Sở Tài nguyên và Môi trường – số 62 A, Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ

Thành phần hồ sơ bao gồm:

– Thành phần hồ sơ

+ Bản chính: Đơn đề nghị trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản; Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản; Báo cáo kết quả khai thác tận thu khoáng sản tính đến thời điểm trả lại giấy phép; Đề án đóng cửa mỏ.

+ Bản chính hoặc bản sao có chứng thực: Các văn bản chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ: Lệ phí cấp Giấy phép khai tháckhoáng sản, thuế, phí và thực hiện các nghĩa vụ về tài chính kháctheo quy định của pháp luật; Bảo đảm tiến độ xây dựng cơ bản mỏvà hoạt động khai thác xác định trong dự án đầu tư khai thác khoáng sản, thiết kế mỏ; Đăng ký ngày bắt đầu xây dựng cơ bảnmỏ, ngày bắt đầu khai thác với UBND Tỉnh và thông báo cho Ủyban nhân dân các cấp nơi có mỏ trước khi thực hiện; Thu thập, lưugiữ thông tin về kết quả thăm dò nâng cấp trữ lượng khoáng sảnvà khai thác khoáng sản; Báo cáo kết quả khai thác khoáng sản chocơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bồi thường thiệt hại do hoạt động khai thác khoáng sản gây ra (quy định tại các điểm b, c, đ, e và g khoản 2 Điều 55 Luật Khoáng sản) tính đến thời điểm đề nghị trả lại.

Số lượng hồ sơ: 1 bộ

4. Thời hạn giải quyết

– Thời gian kiểm tra và trả lời về tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ: không quá 02 ngày làm việc.

– Thời gian giải quyết thủ tục: Tối đa là 15 ngày, kể từ ngàynhận đủ hồ sơ hợp lệ, cụ thể:

+ Thẩm định hồ sơ: không quá 08 ngày làm việc.

+ Trình hồ sơ, đề nghị trả lại giấy phép khai thác tận thụ khoáng sản: không quá 02 ngày làm việc.

+ Cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định cho phép trả lại hay không trả lại giấy phép khai thác tận thu khoáng sản: không quá 03 ngày làm việc.

+ Trả kết quả thủ tục hành chính: không quá 02 ngày làm việc.

(5) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

(6) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhan dân tỉnh Phú Yên.

– Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên.

– Cơ quan phối hợp: Các Sở, ngành và địa phương liên quan.

(7) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định cho phép trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản.

(8) Phí, lệ phí: Không.

(9) Tên mẫu đơn:

– Mẫu số 13: Đơn đề nghị trả lại giấy phép khai thác tận thu khoáng sản (Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012).

– Mẫu số 28: Báo cáo về hoạt động khai thác khoáng sản (Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012).

– Mẫu số 02: Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản (Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012).

(10) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chínhKhông.

5. Căn cứ pháp lý

– Luật khoáng sản 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010.

– Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản.

– Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/ 2015 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

– Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản.

Tải mẫu hồ sơ đề nghị trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản tại:  Đây

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*