Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý tổng hợp tài nguyên và môi trường biển, hải đảo.

Nhiệm vụ: Nghiên cứu thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Phú Yên

Thực hiện Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 2015, Nghị định 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên, môi trường biển hải dảo, Thông tư số 29/2016/TT-BTNMT ngày 12/10/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển; Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp cùng các Sở, ngành và các địa phương triển khai thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ “Nghiên cứu thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Phú Yên”. Nhiệm vụ đã được UBND Tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2041/QĐ-UBND ngày 25/12/2018 về việc phê duyệt hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Phú Yên. Theo đó, trên khu vực ven biển tỉnh Phú Yên đã thiết lập 42 khu vực hành lang bảo vệ bờ biển với tổng chiều dài 111,563 km trên 189 km chiều dài bờ biển của tỉnh; cụ thể: có 27 bãi biển với tổng chiều dài 65,731 km và 15 bờ đá với tổng chiều dài 45,832 km.

Việc thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn tỉnh Phú Yên là một trong những công cụ quan trọng để các cơ quan chức năng và các địa phương ven biển của Tỉnh quản lý và khai thác bền vững vùng bờ tỉnh Phú Yên, là cơ sở để định hướng quy hoạch phát triển kinh tế biển như du lịch, cảng biển, nghề cá, các khu kinh tế, khu công nghiệp, đô thị ven biển,… góp phần bảo vệ hệ sinh thái, duy trì giá trị dịch vụ của hệ sinh thái và cảnh quan tự nhiên ở vùng bờ, giảm thiểu sạt lở bờ biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; bảo đảm quyền tiếp cận của người dân với biển.

Nhiệm vụ: Điều tra, đánh giá sức chịu tải môi trường đầm Cù Mông, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên

Thực hiện Quyết định số 1080/QĐ-UBND ngày 31/5/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí nhiệm vụ “Điều tra, đánh giá sức chịu tải môi trường đầm Cù Mông, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên”. Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các cơ quan chức năng nghiên cứu, triển khai thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2019. Nhiệm vụ đã được UBND Tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2161/QĐ-UBND ngày 27/12/2019.

Kết quả nghiên cứu đã đánh giá sức chịu tải môi trường của đầm Cù Mông, kiểm kê, đánh giá đặc trưng các nguồn gây ô nhiễm và chất lượng môi trường nước mặt tại đầm Cù Mông qua các năm; đã tính toán và dự báo được tải lượng chất thải trên toàn lưu vực đầm Cù Mông cho từng nguồn phát sinh như nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, công nghiệp, sinh hoạt, rửa trôi đất trong năm 2018 và dự báo đến năm 2025; tính toán được sức chịu tải môi trường đối với từng thông số chỉ thị ô nhiễm môi trường đối với các nguồn thải khu vực đầm Cù Mông.

Trên cơ sở kết quả đạt được, nhiệm vụ cũng đưa ra các đề xuất, giải pháp định hướng quản lý và bảo vệ môi trường, phát triển bền vững khu vực đầm Cù Mông, trong đó cần đặc biệt quan tâm đến giải pháp quản lý tổng hợp, liên ngành trên toàn khu vực đầm Cù Mông.

Nhiệm vụ: Điều tra, đánh giá, đề xuất các khu bảo vệ, bảo tồn sinh thái cảnh quan vùng biển ven bờ tỉnh Phú Yên

Thực hiện các quy định của Luật Đa dạng Sinh học 2008, Luật Tài nguyên Môi trường Biển và Hải đảo 2015 và các văn bản pháp lý liên quan; nhằm cập nhật cũng như hoàn thiện bộ cơ sở dữ liệu về các hệ sinh thái, cảnh quan vùng biển ven bờ tỉnh Phú Yên để có cơ sở quản lý, khai thác; năm 2018 Sở Tài nguyên và Môi trường được UBND Tỉnh giao nhiệm vụ “Điều tra, đánh giá, đề xuất các khu bảo vệ, bảo tồn sinh thái cảnh quan vùng biển ven bờ tỉnh Phú Yên”, với mục tiêu là xác định được các hệ sinh thái, các khu vực cần được bảo vệ, bảo tồn nhằm duy trì đa dạng sinh học, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên và phát triển bền vững vùng biển ven bờ tỉnh Phú Yên.

Được sự phối hợp của các cơ quan chức năng, nhiệm vụ đã được triển khai thực hiện và hoàn thành trong năm 2019, UBND Tỉnh phê duyệt kết quả nhiệm vụ tại Quyết định số 1180/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 v/v phê duyệt kết quả nhiệm vụ “Điều tra, đánh giá, đề xuất các khu bảo vệ, bảo tồn sinh thái cảnh quan vùng biển ven bờ tỉnh Phú Yên” với những kết quả như sau:

Kết quả được các chuyên gia đánh giá về hiện trạng đa dạng sinh học vùng biển ven bờ tỉnh Phú Yên khá đa dạng và phong phú, với nhiều nguồn lợi có giá trị, đã xác định được thành phần loài của các nhóm sinh vật thủy sinh ở vùng biển ven bờ tỉnh Phú Yên như sau:

– Về Cá: đã xác định được 388 loài thuộc 242 giống, 104 họ, 25 bộ của 2 lớp Cá sụn và cá xương. Trong đó, ghi nhận được 73 loài cá có giá trị kinh tế thuộc 54 giống, nằm trong 33 họ của 10 bộ và 32 loài có giá trị bảo tồn theo các thứ hạng khác nhau trong SĐVN (2007), IUCN (2018), CITES (2017), Quyết định 82/2008/QĐ-BNNPTNT và Thông tư 01/2011/TT-BNNPTNT.

– Về Bò sát: đã xác định được 4 loài thuộc 4 giống, 2 họ, 2 bộ. Trong đó 1 loài nằm trong danh lục đỏ IUCN, 2016; 2 loài có tên trong Sách đỏ Việt Nam 2007 và 2 loài trong Công ước CITES.

– Về Giáp xác cỡ lớn: đã xác định được 129 loài thuộc 35 giống, 13 họ của 1 bộ. Trong đó, có 6 loài quý hiếm có giá trị bảo tồn có tên trong SĐVN (2007) và Quyết định 82/2008/BNNPTNT và 29 loài Giáp xác kinh tế (chiếm 22,48 %) phân bố vùng biển ven bờ tỉnh Phú Yên.

– Các loài Chân đầu: đã xác định được 34 loài thuộc 12 giống, 7 họ của 4 bộ. Trong đó, có 14 loài quý hiếm có trong SĐVN (2007), IUCN (2017); Quyết định 82/2008/BNNPTNT và 20 loài có giá trị kinh tế.

– Các loài Chân bụng: đã xác định được 73 loài thuộc 42 giống, 19 họ và 8 bộ. Trong đó, có 2 loài quý hiếm có trong SĐVN (2007), Quyết định 82/2008/BNNPTNT và 4 loài có giá trị kinh tế.

– Các loài Hai mảnh vỏ: đã xác định được 52 loài thuộc 28 giống, 13 họ của 6 bộ. Trong đó, có 9 loài quý hiếm có trong SĐVN (2007), IUCN (2017); Quyết định 82/2008/BNNPTNT và 26 loài có giá trị kinh tế.

– San hô: đã xác định được 162 loài san hô thuộc 59 giống và 21 họ thuộc 2 lớp san hô cứng và san hô mềm.

– Rong biển: đã xác định được 113 loài rong biển, thuộc 4 ngành là rong Lam, rong Đỏ, rong Nâu và rong Lục.

– Cỏ biển: đã xác định được 10 loài cỏ biển, thuộc 6 chi, 3 họ, 1 ngành.

Kết quả nghiên cứu của đề tài cũng đã chia vùng biển ven bờ tỉnh Phú Yên thành 4 hệ sinh thái chính là: HST đầm Cù Mông, HST đầm Ô Loan, HST cửa sông và ven biển, HST rạn san hô. Các HST này đều có giá trị đa dạng sinh học lớn, giá trị cảnh quan và tiềm năng để phát triển các ngành, lĩnh vực như nuôi trồng thủy sản, du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng cao, góp phần vào việc phát triển kinh tế – xã hội cho tỉnh Phú Yên và khu vực.

 

 

 

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*