THÔNG BÁO (SỐ: 80/TB-TTPTQĐ): Công khai việc tổ chức đấu giá tài sản 10 lô đất TMDV tại khu đô thị nam TP.Tuy Hòa.

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản năm 2016;

Thực hiện Quyết định số 1024/QĐ-UBND ngày 21/5/2018 của UBND tỉnh Phê duyệt Phương án đấu giá và tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất Khu dân cư phía Bắc của Khu đô thị mới Nam thành phố Tuy Hòa – Phần đất Thương mại dịch vụ (thuộc dự án Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Nam thành phố Tuy Hòa – giai đoạn 1).

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

 

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản:

     HỘI ĐỒNG ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TỈNH PHÚ YÊN

Địa chỉ làm việc: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Tư Pháp tỉnh Phú Yên – (Số 68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hoà, Phú Yên)

2. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá:

     ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Địa chỉ: Số 07 Độc Lập, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

3. Tên tài sản đấu giá:

* Tài sản đấu giá gồm 10 lô đất xây dựng công trình Thương mại dịch vụ, ký hiệu từ HH-01 đến HH-10, tổng diện tích: 32.956 m2, được đấu giá theo từng lô đất có đặc điểm như sau:

* Vị trí: Các lô đất thuộc Đồ án Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Nam thành phố Tuy Hòa- giai đoạn 1, tọa lạc tại phường Phú Đông và phường Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

* Đặc điểm:

– Hạ tầng kỹ thuật: Hiện trạng khu đất đã được giải phóng mặt bằng, đã triển khai hoàn thiện thi công đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

– Quy hoạch: Thực hiện theo Quyết định số 3709/QĐ-UBND ngày 21/7/2016 của UBND thành phố Tuy Hòa; một số chỉ tiêu quy hoạch chủ yếu:

+ Số tầng xây dựng: từ 5 – 10 tầng

+ Mật độ xây dựng: tối đa 50%

+ Chỉ giới xây dựng: Mặt đường Phan Chu Trinh cách chỉ giới đường đỏ 10m, các đường còn lại cách chỉ giới đường đỏ tối thiểu 7m, cách chỉ giới biên cạnh bên và cạnh sau tối thiểu 4m.

– Tài sản gắn liền với đất: không

– Mục đích, hình thức sử dụng, thời hạn sử dụng đất:

* Mục đích sử dụng đất: Đất thương mại dịch vụ (TMD).

* Hình thức giao đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần thông qua đấu giá.

* Thời hạn sử dụng đất: 50 (năm mươi) năm.

Chi tiết theo từng lô đất như sau:

STT

TÊN LÔ

CHIỀU DÀI (m)

CHIỀU RỘNG (m)

VÁT GÓC (m)

DIỆN TÍCH (m2)

GIÁ ĐẤT CỤ THỂ (đ/m2)

GIÁ KHỞI ĐIỂM (đ)

C1

C2

C1

C2

Đường số QH, R=42m

Đợt 1: tổ chức đấu giá ngày 30/10/2018

1

HH-01

71

70,31

56,49

58,12

4×4

4.613

4.900.000

22.603.700.000

2

HH-02

71

71,41

58,12

42,75

4×4

4.068

4.900.000

19.933.200.000

3

HH-03

52,97

57,81

40,49

49,25

4×4

2.929

4.900.000

14.352.100.000

4

HH-04

60

49,25

2.955

4.650.000

13.740.750.000

5

HH-05

60

49,25

2.955

4.650.000

13.740.750.000

6

HH-06

60

49,26

40,25

4×4

3.156

4.900.000

15.464.400.000

Đợt 2: tổ chức đấu giá ngày 20/11/2018

7

HH-07

62

41,25

49,25

4×4

3.234

4.900.000

15.846.600.000

8

HH-08

60

49,25

2.955

4.650.000

13.740.750.000

9

HH-09

60

49,25

2.955

4.650.000

13.740.750.000

10

HH-10

60

49,25

41,25

4×4

3.136

4.900.000

15.366.400.000

 

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

– Thời gian xem tài sản đấu giá:

+ Đợt 1: từ ngày 25/9/2018 đến ngày 15/10/2018.

+ Đợt 2: từ ngày 25/9/2018 đến ngày 06/11/2018.

– Địa điểm xem tài sản đấu giá: Tại nơi tọa lạc của khu đất đấu giá (Phường Phú Đông và Phường Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa).

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:

– Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá:

+ Đợt 1: từ ngày 25/9/2018 đến 17 giờ 00, ngày 15/10/2018.

+ Đợt 2: từ ngày 25/9/2018 đến 17 giờ 00, ngày 06/11/2018.

– Địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Phú Yên (Số 68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hoà, Phú Yên);

6. Tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 158.529.400.000 đồng (Một trăm năm mươi tám tỷ năm trăm hai mươi chín triệu bốn trăm nghìn đồng).

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước:

– Tiền mua hồ sơ đấu giá: 1.000.000đồng/1 hồ sơ (Một triệu đồng);

– Tiền đặt trước: 1.500.000.000 đồng/1 lô (Một tỷ năm trăm triệu đồng);

– Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá, trừ trường hợp Hội đồng ĐGQSDĐ và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác nhưng phải trước ngày đấu giá;

– Hình thức nộp tiền đặt trước: Nộp tiền mặt trực tiếp vào tài khoản hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Phú Yên tại các Ngân hàng sau:

+ Tài khoản 1 số: 5901.0000.312584 – Tại: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Phú Yên.

+ Tài khoản 2 số: 0751.0000.33579 – Tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Phú Yên;

+ Tài khoản 3 số: 118.0000.28787 – Tại: Ngân hàng TMCP Công thương Phú Yên.

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

– Thời gian đăng ký tham gia đấu giá:

+ Đợt 1: từ ngày 25/9/2018 đến 17 giờ 00, ngày 15/10/2018.

+ Đợt 2: từ ngày 25/9/2018 đến 17 giờ 00, ngày 06/11/2018.

– Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Phú Yên (Số 68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hoà, Phú Yên);

– Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

+Điều kiện tham gia đấu giá

* Đối tượng được tham gia đấu giá:

Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân trong và ngoài nước; có đủ năng lực về tài chính, không vi phạm pháp luật về kinh tế và đất đai, thuộc đối tượng được nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần theo quy định tại Điều 56 Luật Đất đai năm 2013 đều được tham gia đấu giá. Người tham gia đấu giá thực hiện quyền tham gia với tư cách độc lập, không tham gia theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh. Cụ thể:

– Mỗi hộ gia đình chỉ được một cá nhân trong hộ tham gia đấu giá (theo hộ khẩu).

– Mỗi tổ chức chỉ được một đơn vị thành viên tham gia đấu giá; có hai (02) doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một tổng công ty thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá; tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá.

* Đối tượng không được tham gia đấu giá là các đối tượng thuộc trường hợp quy định tại Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản năm 2016, chi tiết như sau:

Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình.

Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá;

Người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản.

Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại khoản này.

Người không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; người không thuộc trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013.

 Điều kiện tham gia đấu giá:

Người tham gia đấu giá phải nộp 01 (một) bộ hồ sơ cho tổ chức đấu giá, gồm:

(1) Văn bản đề nghị tham gia đấu giá (có mẫu tại Trung tâm DVĐGTS).

(2) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với tổ chức kinh tế); chứng minh thư nhân dân, sổ hộ khẩu (đối với cá nhân).

(3) Các văn bản đề xuất thực hiện dự án đầu tư theo mẫu quy định tại Phụ lục I (Mẫu I.1 và Mẫu I.3) ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; trong đó nêu rõ:

– Cụ thể tổng mức đầu tư dự kiến (bao gồm tiền thuê đất trúng đấu giá) được tính toán theo suất vốn đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng công bố tại thời điểm gần nhất trước thời điểm xác định tổng mức đầu tư và được điều chỉnh, quy đổi cho phù hợp (bằng chỉ số giá xây dựng được công bố trên địa bàn tỉnh Phú Yên).

– Tiến độ thực hiện dự án: Không quá 24 (hai mươi bốn) tháng kể từ ngày được bàn giao đất tại thực địa

– Quy mô dự án: Người tham gia đấu giá phải tự đề xuất cụ thể các chỉ tiêu về mật độ xây dựng, số tầng, chiều cao công trình, … đáp ứng đầy đủ yêu cầu theo Phương án đấu giá được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

(4) Văn bản cam kết thực hiện dự án: Người tham gia đấu giá phải có văn bản cam kết thực hiện đúng tiến độ đầu tư, quy mô dự án như đã nêu trong đề xuất dự án đầu tư (do người đứng đầu của tổ chức, người đại diện trước pháp luật của tổ chức hoặc chính cá nhân tham gia đấu giá ký tên), nộp cùng lúc khi nộp hồ sơ tham gia đấu giá. Trong trường hợp người trúng đấu giá không thực hiện dự án đúng theo tiến độ, quy mô đã cam kết (trừ trường hợp bất khả kháng) thì sẽ bị thu hồi dự án, thu hồi đất mà không được hoàn trả bất kỳ khoản chi phí nào.

(5) Văn bản chứng minh năng lực tài chính: Người tham gia đấu giá phải chứng minh năng lực tài chính bằng nguồn vốn chủ sở hữu không thấp hơn 20% (hai mươi phần trăm) tổng mức đầu tư dự kiến đã đề xuất nêu tại mục (3) ở trên, bằng:

– Báo cáo tài chính đã được kiểm toán độc lập về mức vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tại thời điểm gần nhất (năm đấu giá hoặc năm trước liền kề năm đấu giá) – đối với doanh nghiệp đang hoạt động;

– Đối với cá nhân và doanh nghiệp mới thành lập dưới 12 tháng tính đến thời điểm đăng ký tham gia đấu giá: Nếu có số vốn là tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ thì phải được ngân hàng thương mại nơi cá nhân, doanh nghiệp đó mở tài khoản xác nhận về số dư tiền gửi của doanh nghiệp; Nếu số vốn là tài sản của cá nhân, doanh nghiệp thì phải có chứng thư của tổ chức có chức năng định giá hoặc thẩm định giá độc lập đang hoạt động tại Việt Nam về kết quả định giá, thẩm định giá trị tài sản của cá nhân, doanh nghiệp (văn bản này phải còn hiệu lực ít nhất là 06 tháng tính đến thời điểm đăng ký tham gia đấu giá).

(6) Văn bản chứng minh khả năng huy động vốn để thực hiện dự án: Người tham gia đấu giá phải được ít nhất một tổ chức tín dụng hoặc ngân hàng thương mại được phép hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam có cam kết bằng văn bản đảm bảo hỗ trợ nguồn vốn tín dụng để thực hiện dự án khi trúng đấu giá; số tiền cam kết hỗ trợ ít nhất phải bằng hoặc lớn hơn khoản kinh phí còn lại của tổng mức đầu tư dự kiến sau khi đã trừ nguồn vốn chủ sở hữu. (Trường hợp người tham gia đấu giá thực hiện đầu tư hoàn toàn bằng nguồn vốn chủ sở hữu của mình thì không phải nộp văn bản này).

 Cách thức đăng ký tham gia đấu giá

+ Người tham gia đấu giá mua một bộ hồ sơ tham gia đấu giá; hồ sơ gồm: Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất, danh sách chi tiết các lô đất đấu giá, sơ đồ khu đất đấu giá, đơn đăng ký tham gia đấu giá và phiếu trả giá kèm theo phong bì bảo mật.

Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu) cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá, nội dung ủy quyền nêu rõ công việc ủy quyền và phạm vi ủy quyền và có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.

+ Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá nộp tại Trung tâm DVĐGTS (nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện); thành phần hồ sơ gồm: Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu),bản phô giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu (đối với cá nhân), Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với tổ chức), phong bì có phiếu trả giá (theo mẫu), giấy ủy quyền (trường hợp ủy quyền), hồ sơ điều kiện tham gia đấu giá.

– Thẩm định điều kiện, năng lực của người tham gia đấu giá:

– Sau khi kết thúc thời hạn nhận hồ sơ tham gia đấu giá, trong thời hạn không quá 02 (hai) ngày làm việc, tổ chức đấu giá tài sản có trách nhiệm tổng hợp toàn bộ hồ sơ của những người tham gia đấu giá chuyển cho Sở TN&MT (qua Trung tâm phát triển quỹ đất) để tổ chức thẩm định điều kiện, năng lực của người tham gia đấu giá, trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc.

– Sau khi đã xác định những người đủ điều kiện tham gia đấu giá và những người không đủ điều kiện tham gia đấu giá, trong thời gian không quá 02 (hai) ngày làm việc, Sở TN&MT có trách nhiệm thông báo kết quả thẩm định đến những người đăng ký tham gia đấu giá; tiến hành hoàn trả tiền mua hồ sơ cho những người không đủ điều kiện tham gia đấu giá, thu tiền đặt trước của những người đủ điều kiện tham gia đấu giá và thông báo cụ thể thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

– Thời gian đấu giá tài sản:

+ Đợt 1: Vào lúc 08 giờ 00, ngày 30/10/2018 (thứ Ba)

+ Đợt 2: Vào lúc 08 giờ 00, ngày 20/11/2018 (thứ Ba).

– Địa điểm đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Phú Yên (Số 68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hoà, Phú Yên)

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá, bước giá:

– Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

– Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp

– Bước giá tối thiểu là 01% (một phần trăm) giá trị lô đất nếu có phát sinh hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói hoặc đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp.

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*