Tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu trong năm 2013

Tại Thông báo số 228/TB-UBND, UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; thủ trưởng các sở, ngành, toàn bộ ngành Tài nguyên và Môi trường phải xác định việc hoàn thành cơ bản cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Giấy chứng nhận) lần đầu trong năm 2013 là nhiệm vụ chính trị quan trọng và cấp bách.

images1

Để hoàn thành nhiệm vụ này, UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương cần phải ưu tiên, tập trung chỉ đạo quyết liệt để thực hiện đầy đủ, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Chỉ thị số 24/CT-UBND ngày 08/11/2011 và công văn số: 3357/UBND-KT ngày 05/11/2012 của UBND tỉnh.

Bên cạnh đó, UBND các huyện, thị xã, thành phố cần chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành, từng cơ quan, đơn vị, UBND cấp xã tham gia phối hợp chặt chẽ để thực hiện; giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban trực thuộc nhất là Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất (ĐKQSDĐ) và UBND cấp xã để đẩy mạnh công tác cấp Giấy chứng nhận; đồng thời thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo, hướng dẫn tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, trường hợp quá thẩm quyền thì trao đổi qua Sở Tài nguyên và Môi trường để có hướng xử lý dứt điểm.

UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố, trong tháng 5/2013 phải hoàn thành việc rà soát thống kê các trường hợp tồn động, khó khăn phức tạp về nguồn gốc sử dụng đất mà chưa cấp Giấy chứng nhận, trên cơ sở đó giao chỉ tiêu cấp Giấy chứng nhận cho Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng ĐKQSDĐ cấp huyện, UBND cấp xã thực hiện trong năm 2013.

Cùng với đó, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố cần quan tâm tăng cường cán bộ cho Văn phòng ĐKQSDĐ nhất là các huyện Tây Hòa, Phú Hòa, Sơn Hòa và Đồng Xuân, bảo đảm mỗi Văn phòng ĐKQSDĐ cấp huyện phải có tối thiểu 10 người và phải được trang bị các máy móc, thiết bị tối thiểu để phục vụ yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính; bố trí đủ diện tích để đáp ứng yêu cầu làm việc cho cán bộ thực hiện nhiệm vụ.

Đối với xã chỉ có 01 cán bộ địa chính, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng ĐKQSDĐ cử cán bộ tăng cường cho các xã, phối hợp với UBND xã chủ động tổ chức cho người sử dụng đất kê khai đăng ký đất đai đồng loạt mà không thụ động chờ người sử dụng đất đến làm thủ tục đăng ký như trước đây; đồng thời phối hợp với UBND xã cùng thực hiện xét duyệt hồ sơ ngay tại xã mà không phân đoạn xét duyệt, kiểm tra theo từng cấp để bảo đảm việc xét duyệt cấp Giấy chứng nhận được thực hiện nhanh gọn, không để tình trạng xét duyệt kéo dài quá thời gian quy định.

Các địa phương cần tăng cường công tác thanh tra công vụ, phát hiện, xử lý nghiêm những vụ tiêu cực của cán bộ, công chức trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai để người sử dụng đất hiểu và thực hiện đúng trách nhiệm đăng ký đất đai.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường cử cán bộ theo dõi địa bàn cấp huyện, tiếp tục chỉ đạo cán bộ tập trung, bám địa bàn để hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, kịp thời giải quyết các vướng mắc, tồn tại, trường hợp quá thẩm quyền báo cáo UBND Tỉnh chỉ đạo. Đồng thời, trong tháng 5/2013, Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh về quy định xử lý cấp Giấy chứng nhận đối với những trường hợp người dân sử dụng đất do lấn, chiếm đất đai, địa phương giao đất trái thẩm quyền, thu tiền sử dụng đất không đúng quy định và những trường hợp đủ điều kiện tiếp tục sử dụng đất ở.

UBND tỉnh cũng giao trách nhiệm Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường xây dựng quy định trích tối thiểu 10% tổng số thu từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của Tỉnh để chi cho công tác quản lý đất đai, cấp Giấy chứng nhận, lập và chỉnh lý hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai để UBND Tỉnh, trình Hội đồng nhân dân Tỉnh xem xét, quyết định. Cục Thuế Tỉnh chủ trì, hướng dẫn cụ thể trình tự thực hiện thủ tục về việc ghi nợ tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ khi cấp Giấy chứng nhận để các huyện, thị xã, thành phố thực hiện. Sở Nội vụ, tăng cường công tác thanh tra công vụ, phát hiện, xử lý nghiêm những vụ tiêu cực của cán bộ, công chức trong quá trình thực thi nhiệm vụ….

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*