Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên tổ chức họp thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của 09 huyện, thị xã, thành phố

Từ ngày 21/12 đến ngày 25/12/2017, tại Sở Tài nguyên và Môi trường, Hội đồng thẩm định Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện tổ chức họp thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của 09/09 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Tham dự và Chủ trì các hội nghị thẩm định có đồng chí Nguyễn Như Thức-Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường – Phó Chủ tịch Hội đồng (được đ/c Nguyễn Chí Hiến-Chủ tịch Hội đồng ủy quyền), cùng các đồng chí thành viên Hội đồng thẩm định, lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố, đại diện các đơn vị tư vấn.

khsdd2018-1

khsdd2018-2

Qua thẩm định, nhìn chung công tác chuẩn bị, chất lượng tài liệu hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 chặt chẽ hơn, chuyên nghiệp hơn năm trước; nhiều chỉ tiêu đã được UBND cấp huyện và các đơn vị tư vấn trình bày cụ thể, nhận được nhiều ý kiến đánh giá cao của từ các thành viên. Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số nội dung chưa đạt theo yêu cầu, nhiều công trình, dự án có trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017 nhưng các chủ đầu tư chưa thực hiện, việc này ảnh hưởng đến chất lượng, tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất.

Các hội nghị thẩm định, Chủ trì đã chỉ đạo một số nội dung để hoàn thiện hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất, cụ thể như:

  1. 1.Về kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2017:

Báo cáo thuyết minh đã đánh giá cơ bản được kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2017 theo diện tích từng loại đất, kết quả thực hiện thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, kết quả đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng theo kế hoạch đã được duyệt. Tuy báo cáo có đánh giá kết quả thực hiện các dự án đã đăng ký trong kế hoạch và nêu ra những nguyên nhân chưa thực hiện được các dự án trong năm kế hoạch. Nhưng theo số liệu Báo cáo thì tổng số dự án, công trình trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của các huyện, thị xã, thành phố đạt thấp dưới 50%, với các nguyên nhân chính như sau:

– Thiếu vốn hoặc chưa có vốn để triển khai thực hiện dự án.

– Thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư kéo dài.

– Một số chủ đầu tư đã thực hiện thu hồi, bồi thường xong hoặc đã triển khai xong dự án nhưng chưa lập thủ tục giao đất…

Chủ trì hội nghị yêu cầu báo cáo phải đánh giá cụ thể nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan đối với những tồn tại hạn chế trong thực hiện KHSDĐ 2017.

2. Đối với các dự án, công trình thực hiện trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2018:

– Tổng số dự án, công trình đăng ký trong kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của các huyện, thị xã, thành phố với số lượng mỗi đơn vị khoảng 100 dự án, công trình là rất lớn, trong khi khả năng thực hiện cần phải xem lại, vì năm 2017 kết quả thực hiện đạt thấp. Để đảm bảo tính khả thi thực hiện các dự án, công trình đăng ký vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố Tuy Hòa kiểm tra rà soát các dự án đăng ký trong năm 2018 phải đảm bảo đủ điều kiện theo quy định tại khoản 6 Điều 67 của Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014: thể hiện nguồn vốn, chủ trương đầu tư …

– Yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm rà soát cập nhật các dự án đã được UBND Tỉnh cho phép bổ sung vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 theo quy định tại khoản 8 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017. Cập nhật, bổ sung các dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 vào Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố Tuy Hòa.

– Các giải pháp thực hiện Kế hoạch sử dụng đất cần cụ thể hơn, để đảm bảo tính khả thi…

Trên cơ sở kết quả thẩm định Hội đồng thẩm định đề nghị:

– UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, chỉnh sửa các nội dung đã được thẩm định theo kết luận của hội đồng để hoàn thiện hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất trình UBND Tỉnh xem xét, phê duyệt theo quy định.

– Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, đôn đốc UBND các huyện, thị xã, thành phố hoàn thiện hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018, trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định. Theo dõi và báo cáo UBND Tỉnh xem xét xử lý trách nhiệm đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố trong trường hợp kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 không đạt kết quả theo Kế hoạch được duyệt./.

 

 

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*