Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên tổ chức họp Thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Từ ngày 06/12 đến ngày 17/12/2016, tại Sở Tài nguyên và Môi trường, Hội đồng thẩm định Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện tổ chức họp thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của 08/09 huyện, thị xã (riêng thành phố Tuy Hòa chưa nộp hồ sơ).

Tham dự và Chủ trì các hội nghị thẩm định có đồng chí Nguyễn Như Thức-Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường – Phó Chủ tịch Hội đồng (được đ/c Nguyễn Chí Hiến-Chủ tịch Hội đồng ủy quyền), cùng các đồng chí thành viên Hội đồng thẩm định, lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thị xã.

Qua thẩm định, nhìn chung công tác chuẩn bị, chất lượng tài liệu hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất được chặt chẽ hơn, chuyên nghiệp hơn năm trước; nhiều nội dung đã được UBND cấp huyện và các đơn vị tư vấn trình bày cụ thể, nhận được nhiều ý kiến tốt từ hội đồng. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn một số nội dung chưa đạt theo yêu cầu, nhiều công trình, dự án có trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 nhưng các chủ đầu tư chưa thực hiện, việc này ảnh hưởng đến chất lượng, tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất.

Qua hội nghị, Chủ trì Hội nghị thẩm định đã có các chỉ đạo một số nội dung để hoàn thiện hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất, cụ thể như:

Về nội dung kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2016:

– Bổ sung các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Tỉnh về thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế-xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng; thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh. Bổ sung các Quyết định về việc điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của cấp huyện. Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng năm 2017 của cấp huyện; các chương trình, nghị quyết của Huyện ủy, HĐND, UBND cấp huyện trong năm 2017. Các Quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, tổ chức thực hiện kể từ năm 2017.

– Điều chỉnh về bố cục báo cáo thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 cho đúng quy định.

– Về đánh giá kết quả thực hiện: các loại đất trong năm kế hoạch, kế hoạch thu hồi đất, kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất, kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng (theo các Khoản 1, 2, 3, 4 Điều 1 của Quyết định số 2691/QĐ-UBND ngày 08/11/2016). Phải phân tích kết quả đạt được đến năm 2016 so với kế hoạch; nêu rõ tỷ lệ thực hiện; các nguyên nhân không đạt được theo kế hoạch được duyệt. Đánh giá việc thực hiện các dự án, công trình theo danh mục kèm theo kế hoạch sử dụng đất năm 2016, tổng hợp các dự án theo quy mô dự án, theo từng đối tượng chủ đầu tư như: cấp trung ương; cấp tỉnh; cấp huyện, xã; dự án ngoài ngân sách để đánh giá, làm rõ và nguyên nhân cụ thể). Bổ sung thêm các biểu mẫu để thể hiện chi tiết việc thực hiện các dự án công trình trong năm 2016.

– Đánh giá những tồn tại trong thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2016; Đánh giá nguyên nhân của những tồn tại trong thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2016.

Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017

– Về bố cục, đề mục đề nghị thực hiện theo Mẫu 5.7/BC-KH ban hành kèm theo Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT.

– Về nhu cầu sử dụng đất cho các ngành lĩnh vực: Số lượng dự án đăng ký trong năm 2017 là tương đối lớn yêu cầu rà soát cụ thể các dự án công trình trước khi đăng ký vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 (bảo đảm phải có vốn thực hiện trong năm kế hoạch, có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, văn bản chỉ đạo cấp có thẩm quyền như của Trung ương hoặc UBND Tỉnh, nhu cầu chuyển mục đích của hộ gia đình, cá nhân…) để đảm bảo được tính khả thi trong thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 (ngoài biểu danh mục công trình theo quy định tại Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, phải có phụ biểu để thể hiện rõ các nội dung). Trường hợp công trình, dự án có khả năng triển khai thực hiện trong năm kế hoạch 2017 nhưng đến thời điểm hiện nay chưa được ghi vốn thực hiện, thì các Chủ đầu tư phải có văn bản cam kết với UBND cấp huyện; chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân Tỉnh, UBND Tỉnh về nội dung cam kết nếu không triển khai thực hiện.Trong báo cáo thuyết minh cơ bản đã thể hiện rõ nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình cá nhân. Tuy nhiên cần phải nêu và luận chứng diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng, diện tích đất từ các mục đích khác chuyển sang trong năm kế hoạch. Ngoài ra đề nghị UBND huyện Phú Hòa kiểm tra, rà soát số dự án, công trình được bổ sung vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 tại Quyết định số 2691/QĐ-UBND ngày 08/11/2016 của UBND Tỉnh, trường hợp trong năm 2016 chưa thực hiện hết nay có nhu cầu tiếp tục thực hiện đề nghị đưa vào danh sách các dự án, công trình chuyển sang năm 2017.

– Tổng hợp và cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất: Yêu cầu các chỉ tiêu sử dụng đất trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 phải đảm bảo phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp tỉnh, các trường hợp phát sinh chỉ tiêu sử dụng đất năm 2017 không phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp tỉnh đề nghị cập nhật vào điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Phần này cần tính toán các chỉ tiêu sử dụng đất thật chính xác, để có căn cứ tính toán các phương án như chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng cho các mục đích. Chỉ tiêu sử dụng đất phải phân bổ đến từng đơn vị hành chính cấp xã. Bổ sung nội dung xác định các loại đất chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại các điểm a, b, c, d và e Khoản 1 Điều 57 của Luật Đất đai năm 2013 trong năm kế hoạch 2017 đến từng đơn vị hành chính cấp xã. Cần lập bảng liệt kê các nội dung các điểm a, b, c, d và e Khoản 1 Điều 57 của Luật Đất đai năm 2013. Bổ sung bảng hoặc biểu các dự án công trình đã hoàn thành xong việc đầu tư xây dựng nhưng chưa hoàn tất thủ tục về đất đai. Đề nghị thể hiện rõ chủ đầu tư là đơn vị nào, nêu rõ nguyên nhân đến nay vẫn chưa lập thủ tục về đất đai, khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện thực hiện thủ tục về đất đai.

Về nội dung giải pháp tổ chức thực hiện: đề nghị chỉnh sửa bổ sung. Ngoài giải pháp thực hiện mang tính chất chung, cần đánh giá các nội dung của giải pháp, kiến nghị cho cụ thể và phù hợp với tính chất đặc thù của địa phương, bám sát vào các tồn tại, nguyên nhân để đánh giá, đưa ra các giải pháp thực hiện cụ thể, phù hợp; các giải pháp phải thể hiện cụ thể các nội dung liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm các ngành trong việc quản lý, thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

Yêu cầu chỉnh sửa, tiếp thu ý kiến góp ý của phản biện 1, phản biện 2, báo cáo thẩm định của Chi cục Quản lý đất đai, thành viên Hội đồng và các cơ quan có liên quan.

Hội đồng thẩm định giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, đôn đốc UBND cấp huyện chỉnh sửa các nội dung đã được thẩm định, kết luận theo yêu cầu và kiểm tra, hoàn chỉnh hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất trình UBND Tỉnh xem xét, phê duyệt theo quy định./.

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*