Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên Tổ chức họp thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của 09 huyện, thị xã , thành phố

Từ ngày 10/03 đến ngày 17/03/2016, tại Sở Tài nguyên và Môi trường, Hội đồng thẩm định Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện tổ chức họp thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của 09 huyện, thị xã, thành phố.

Tham dự và Chủ trì các hội nghị thẩm định có đồng chí Lê Văn Trúc-Phó Chủ tịch thường trực UBND Tỉnh, Chủ tịch Hội đồng và đồng chí Nguyễn Như Thức-Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Phó Chủ tịch Hội đồng, cùng các đồng chí lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành, lãnh đạo UBND cấp huyện, đại diện các đơn vị tư vấn.

saudieuchinh1

Quang cảnh họp thẩm định

Qua thẩm định, nhìn chung công tác chuẩn bị, chất lượng tài liệu hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của 09 huyện, thị xã, thành phố đã cơ bản thực hiện theo đúng quy định tại các quy định hiện hành (như: Luật đất đai năm 2013, nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014, thông tư 29/2014/TT-BTNMT: Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất). Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn một nội dung chưa đạt theo yêu cầu, nhiều công trình, dự án có trong kế hoạch sử dụng đất năm 2015 nhưng các chủ đầu tư chưa thực hiện, việc này ảnh hưởng đến chất lượng, tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất.

saudieuchinh2

Qua hội nghị,để hoàn thiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 Chủ tịch Hội đồng thẩm định đã chỉ đạo một số nội dung cụ thể như:

Các huyện, thị xã, thành phố cần đánh giá cụ thể kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2015 (như: các chỉ tiêu đạt được, chưa đạt được, chỉ tiêu không thực hiện, các chỉ tiêu chuyển sang năm sau, các chỉ tiêu tăng, giảm…; trong đó, nêu rõ nguyên nhân và phải đánh giá được tỷ lệ, mức độ thực hiện, các tồn tại, nguyên nhân cụ thể; tổng hợp các dự án theo quy mô dự án theo từng đối tượng chủ đầu tư như: Cấp trung ương; cấp tỉnh; cấp huyện, xã; dự án ngoài ngân sách để đánh giá, làm rõ và nguyên nhân cụ thể). Bổ sung thêm các biểu mẫu để thể hiện chi tiết việc thực hiện các dự án công trình trong năm 2015.

Các sở, ban, ngành và các Chủ đầu tư sử dụng vốn ngân sách Nhà nước để đầu tư các công trình, dự án cần rà soát lại, thực hiện nghiêm túc việc đăng ký danh mục công trình, dự án để đưa vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố theo đúng hướng dẫn tại Điểm a, Điểm b, Khoản 6, Điều 67 của Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Các công trình, dự án khi đưa vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 phải được ghi vốn thực hiện trong năm kế hoạch 2016. (Chủ đầu tư phải cung cấp các văn bản liên quan để UBND cấp huyện kiểm tra và đưa vào kế hoạch). Trường hợp công trình, dự án có khả năng triển khai thực hiện trong năm kế hoạch 2016 nhưng đến thời điểm hiện nay chưa được ghi vốn thực hiện, thì các Chủ đầu tư phải có văn bản cam kết với UBND cấp huyện; đồng thời chịu trách nhiệm trước HĐND tỉnh, UBND tỉnh nếu không triển khai thực hiện.

Đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư khi nhận hồ sơ thẩm định, có trách nhiệm kiểm tra, rà soát danh mục công trình, dự án mà UBND cấp huyện đã đưa vào kế hoạch sử dụng đất năm 2016; lập danh sách các công trình, dự án không được ghi vốn thực hiện trong năm kế hoạch 2016 và những năm tiếp theo gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp.

Đối với kế hoạch sử dụng đất năm 2016 UBND các huyện, thị xã, thành phố cần rà soát lại danh mục công trình, dự án mà các Chủ đầu tư đã đăng ký, kể cả các công trình, dự án trong đề án xây dựng nông thôn mới, đối chiếu với quy định tại Khoản 6, Điều 67 của Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường để đưa vào Kế hoạch. Đối với các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách Nhà nước thì phải có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Các Chủ đầu tư phải cung cấp các văn bản liên quan để UBND cấp huyện kiểm tra và đưa vào kế hoạch. Rà soát kỹ lưỡng và chịu trách nhiệm về danh mục công trình, dự án đã được đăng ký trước khi đưa vào kế hoạch sử dụng đất năm 2016; loại bỏ những dự án không được ghi vốn thực hiện trong năm kế hoạch 2016 (trừ trường hợp thật sự cần thiết, có khả năng thực hiện và phải có văn bản cam kết của Chủ đầu tư). Hàng năm, trước khi lập kế hoạch sử dụng đất của năm tiếp theo, UBND cấp huyện tổ chức mời các sở, ban, ngành, các Chủ đầu tư có công trình, dự án không thực hiện được trong năm kế hoạch để làm việc, đánh giá nguyên nhân, trách nhiệm cụ thể, báo cáo UBND tỉnh; đồng thời hướng dẫn các Chủ đầu tư đăng ký danh mục công trình, dự án cho năm tiếp theo trên các tiêu chí cụ thể: Phải được ghi vốn thực hiện trong năm kế hoạch, có văn bản cam kết đưa vào kế hoạch thực hiện, văn bản chỉ đạo của cơ quan cấp trên.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm cấp huyện, có trách nhiệm kiểm tra, rà soát danh mục công trình, dự án mà UBND cấp huyện đã đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm; đối chiếu với văn bản phản biện của Sở Kế hoạch và Đầu tư và các văn bản có liên quan, tổ chức kiểm tra hồ sơ và đôn đốc các địa phương hoàn chỉnh kế hoạch, trình UBND tỉnh phê duyệt trong tháng 3/2016.

 

 

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*