SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG PHÚ YÊN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ THẨM ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 CẤP HUYỆN

Trong tháng 4 năm 2017, tại Sở Tài nguyên và Môi trường, Hội đồng thẩm định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp huyện tổ chức họp thẩm định Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của 8/9 huyện, thị xã, thành phố (riêng huyện Sông Hinh chưa nộp hồ sơ).

thamdinh1

thamdinh2

Quang cảnh Hội nghị thẩm định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

Tham dự và chủ trì các Hội nghị thẩm định có đồng chí Nguyễn Chí Hiến – Phó Chủ tịch thường trực UBND Tỉnh – Chủ tịch Hội đồng thẩm định và đồng chí Nguyễn Như Thức-Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường – Phó Chủ tịch hội đồng thẩm định, cùng các thành viên là lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành. Chủ đầu tư là lãnh đạo UBND cấp huyện.

Qua thẩm định, nhìn chung công tác chuẩn bị, chất lượng tài liệu hồ sơ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 được lập chặt chẽ hơn, chuyên nghiệp; nhiều nội dung đã được UBND cấp huyện và các đơn vị tư vấn trình bày cụ thể, nhận được nhiều ý kiến tốt từ hội đồng. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn nhiều nội dung chưa đạt theo yêu cầu như: một số chỉ tiêu sử dụng đất chưa đạt theo quy hoạch; chưa giải trình một số công trình, dự án có trong quy hoạch sử dụng đất nhưng các chủ đầu tư chưa thực hiện; chưa phân tích cụ thể tác động của phương án sử dụng đất đến kinh tế, xã hội và môi trường; chưa đánh giá tác động trong việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và chi phí cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Qua hội nghị, Chủ tịch hội đồng thẩm định đã có các chỉ đạo cụ thể để hoàn thiện hồ sơ Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, một số nội dung cụ thể như:

1. Về cơ sở pháp lý: cần bổ sung các văn bản về quy hoạch ngành, lĩnh vực liên quan đến quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên; Rà soát đánh giá cụ thể hơn một số nội dung theo quy định tại Khoản 3, Khoản 4 Điều 44 Luật Đất đai cho phù hợp với yêu cầu thực tế tại địa phương.

2. Về đánh giá tình hình sử dụng đất, kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 – 2015 của cấp huyện: cần bổ sung nội dung đánh giá, phân tích những tồn tại, những bất hợp lý trong việc sử dụng đất; phân tích những ưu thế nổi trội, những hạn chế đặc thù của địa phương ảnh hưởng đến quá trình phát triển kinh tế – xã hội để có đủ cơ sở điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương và đảm bảo tính khả thi. Rà soát đảm bảo sự thống nhất giữa Biểu 01/CH, 02/CH và phân tích, đánh giá đầy đủ kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011 – 2015) theo quy định tại Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, đặc biệt làm rõ những nguyên nhân, tồn tại dẫn đến một số chỉ tiêu sử dụng đất kỳ đầu thực hiện đạt thấp.

– Bổ sung nội dung đánh giá về việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên về việc thông qua danh mục các công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng và kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm theo quy định của Luật Đất đai 2013. Đặc biệt là việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất.

3. Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020:

Về nguyên tắc việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của cấp huyện phải thực hiện đúng chỉ đạo nêu trong Nghị quyết số 134/2016/QH13 của Quốc hội, Công văn số 1927/TTg-KTN ngày 02 tháng 11 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020. Bổ sung đầy đủ các công trình, dự án có sử dụng đất đã được phê duyệt trong kế hoạch trung hạn (2016-2020) vào điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020. Tiếp thu, giải trình đầy đủ những vấn đề đã nêu trong Báo cáo thẩm định của Sở Tài nguyên và Môi trường, ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định và các tổ chức, cá nhân phản biện độc lập.

– Ủy ban nhân dân cấp huyện cần phải chấp hành nghiêm túc các chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2020 được phân bổ tại Phụ lục I kèm theo Công văn số 6462/UBND-ĐTXD ngày 15/12/2016 của UBND Tỉnh về phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cấp tỉnh. Phân tích cụ thể hơn tác động của phương án sử dụng đất đến kinh tế, xã hội và môi trường, trong đó cần làm rõ tác động đến việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và chi phí cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tác động cụ thể đến vấn đề môi trường, đảm bảo an ninh lương thực do việc thực hiện quy hoạch,…Rà soát, chỉnh sửa hoàn thiện một số nội dung hệ thống biểu, hệ thống bản đồ theo đúng quy định tại Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường như: rà soát, bổ sung đầy đủ các công trình, dự án cấp quốc gia, cấp tỉnh, đặc biệt là các công trình, dự án có sử dụng đất đã được phê duyệt trong kế hoạch trung hạn (2016-2020). Bảo đảm sự thống nhất số liệu giữa hệ thống biểu với báo cáo thuyết minh tổng hợp và bản đồ

4. Về giải pháp: các giải pháp cần được cụ thể hơn phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương nhất là giải pháp về nguồn lực, giải quyết đời sống, việc làm cho hộ gia đình bị thu hồi đất, giải pháp về bảo vệ môi trường khi chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang các mục đích khác, giải pháp về thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao,…

Hội đồng thẩm định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp tỉnh đề nghị UBND cấp huyện tiếp thu chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của cấp huyện; trình UBND Tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường cơ quan thường trực thẩm tra) xem xét phê duyệt theo quy định của pháp luật về đất đai./.

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*