Quyết định số:16/QĐ-STNMT ngày 15/2/2019 về việc bãi bỏ Quyết định số 296/QĐ-STNMT ngày 07/01/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc kiện toàn bộ phận làm công tác tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế “một cửa”

Quyết định số:16/QĐ-STNMT ngày 15/2/2019 về việc bãi bỏ Quyết định số 296/QĐ-STNMT ngày 07/01/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc kiện toàn bộ phận làm công tác tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế “một cửa”

Xem file Quyết định tại Đây

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*