Thông tư số: 85/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ Tài chính: Quy định việc quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hang năm

Thông tư số: 85/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ Tài chính: Quy định việc quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hang năm.

Tải file Thông tư số 85 tại: Đây

 

Thông tư số: 132/2017/TT-BTC, ngày 25/12/2017 của Bộ Tài chính: Quy định về tổ chức dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

Thông tư số: 132/2017/TT-BTC, ngày 25/12/2017 của Bộ Tài chính: Quy định về tổ chức dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

Tải file thông tư số 132 tại: Đây

Luật số: 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội: Luật Quy hoạch

Luật số: 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội: Luật Quy hoạch.

Tải Luật số 21 tại: Đây

Nghị định số: 13/2018/NĐ-CP, ngày 23/01/2018 của Chính phủ: Quy định chi tiết về biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin

Nghị định số: 13/2018/NĐ-CP, ngày 23/01/2018 của Chính phủ: Quy định chi tiết về biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin.

Tải file Nghị định số 13 tại: Đây

Thông tư số 136/2017/TT-BTC ngày 22/12/2017 của Bộ Tài chính: Quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên và môi trường

Thông tư số 136/2017/TT-BTC ngày 22/12/2017 của Bộ Tài chính: Quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên và môi trường.

Tải file Thông tư số 136 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn