Quyết định số: 30/2018/QĐ-UBND ngày 11/7/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Ban hành quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, ý kiến chỉ đạo do UBND tỉnh, chủ tịch UBND tỉnh giao.

Quyết định số: 30/2018/QĐ-UBND ngày 11/7/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Ban hành quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, ý kiến chỉ đạo do UBND tỉnh, chủ tịch UBND tỉnh giao.

Tải file quyết định số 30 tại: Đây (nguồn từ Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh Phú Yên)

 

Quyết định số: 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước.

Quyết định số: 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước.

Tải file Quyết định số 28 tại: Đây (nguồn từ Cổng thông tin điện tử chính phủ)

Nghị định số: 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ: về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Nghị định số: 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ: về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Tải file Nghị định số 61 tại: Đây (Nguồn từ Cổng thông tin Chính phủ).

Thông tư số: 47/2018/TT-BTC, ngày 15/5/2018 của Bộ Tài chính: hướng dẫn xác định giá cho thuê, giá khởi điểm để đấu giá cho thuê, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông và thủy lợi.

Thông tư số: 47/2018/TT-BTC, ngày 15/5/2018 của Bộ Tài chính: hướng dẫn xác định giá cho thuê, giá khởi điểm để đấu giá cho thuê, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông và thủy lợi.

Tải file Thông tư số 47 tại: Đây

Thông tư số 54/2018/TT-BTC, ngày 08/6/2018 của Bộ Tài chính: Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính-ngân sách Nhà nước 03 năm 2019-2021.

Thông tư số 54/2018/TT-BTC, ngày 08/6/2018 của Bộ Tài chính: Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính-ngân sách Nhà nước 03 năm 2019-2021.

Tải file thông tư số 54 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...