Danh bạ

DANH SÁCH CÁN BỘ, CCVC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG PHÚ YÊN

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐT BÀN ĐT DI ĐỘNG                  MAIL CÔNG VỤ
I Lãnh đạo Sở
1 Đặng Ngọc Anh Giám đốc Sở 0983443007 dangngocanh66@phuyen.gov.vn
2 Mai Kim Lộc Phó Giám đốc Sở 0903584003 maikimloc@phuyen.gov.vn
3 Ngô Quang Phú Phó Giám đốc Sở 0914072270 ngoquangphu@phuyen.gov.vn
4 Nguyễn Thái Hòa Phó Giám đốc Sở 0916443345 nguyenthaihoa@phuyen.gov.vn
II Văn phòng Sở 02573 843900
1 Nguyễn An Phú Chánh Văn phòng sở 0979752549 nguyenanphu@phuyen.gov.vn
2 Vũ Thị Minh Hoàng Phó Chánh văn phòng Sở 0905281881 vuthiminhhoang@phuyen.gov.vn
3 Đào Thị Lý Len Phó CVP Sở 02573 841755 0918149637 daothilylen@phuyen.gov.vn
4 Trần Viết Thái Kế toán Văn phòng Sở 0903565262 tranvietthai@phuyen.gov.vn
5 Phan Duy Vũ Chuyên viên 0982013115 phanduyvu@phuyen.gov.vn
6 Lê Thị Tuyết Chuyên viên 0935859060 lethituyet@phuyen.gov.vn
7 Đào Thị Ngọc Lâm Chuyên viên 0935443820 daothingoclam@phuyen.gov.vn
8 Lương T. Hoàng Minh Chuyên viên 0784135777 luongthihoangminh@phuyen.gov.vn
9 Nguyễn T. Y Nguyên Chuyên viên 01689946277 nguyenthiynguyen@phuyen.gov.vn
10 Võ Phú Quốc Lái xe 0935977897
11 Bùi Tú Lái xe 0912419019
12 Hồ Lê Nhân Nhân viên 0961612512 holenhan@phuyen.gov.vn
13 Võ Duy Luân Kế toán trưởng Sở TNMT 0905975460 voduyluan@phuyen.gov.vn
III Thanh tra Sở
1 Phạm Ngọc Hùng Chánh Thanh tra Sở 02573 2211886 0985382699 phamngochung76@phuyen.gov.vn
2 Triệu Chính Nhất Phó Chánh Thanh tra Sở 02573 841759 0974724697 trieuchinhnhat@phuyen.gov.vn
3 Hà Thượng Hữu Thanh tra viên 0983914739 hathuonghuu@phuyen.gov.vn
4 Nguyễn Thị Mỹ Lệ Chuyên viên 0979777869 nguyenthimyle86@phuyen.gov.vn
5 Biện Hoàng Sang Chuyên viên 0777728097 bienhoangsang@phuyen.gov.vn
IV Phòng Tài nguyên nước & Khoáng sản 02573 843212
1 Đào Văn Dục Trưởng phòng 0989518858 daovanduc@phuyen.gov.vn
2 Nguyễn Thanh Phong Phó Trưởng Phòng 0934860237 nguyenthanhphong80@phuyen.gov.vn
3 Trần Đặng Bảo Châu Phó trưởng phòng 0962337949 trandangbaochau@phuyen.gov.vn
4 Đinh Thế Nhân Chuyên viên 0987266988 dinhthenhan@phuyen.gov.vn
5 Lê Văn Dự Chuyên viên 0903641311 levandu@phuyen.gov.vn
6 Lê Nguyễn Đoan Trinh Chuyên viên 0915162704 lenguyendoantrinh@phuyen.gov.vn
7 Nguyễn Thị Thu Hà Chuyên viên 0977014600 nguyenthithuha@phuyen.gov.vn
V Chi cục Quản lý đất đai 02573 2211966
1 Trinh Trung Hoàng Phó Chi cục trưởng 0935692452 trinhtrunghoang@phuyen.gov.vn
2
3 Lê Văn Quyết Phó Chi cục trưởng 0905141143 levanquyet@phuyen.gov.vn
4 Lê Đàm Huy Vũ TP KHTH và Chính sách ĐĐ 0918161850 ledamhuyvu@phuyen.gov.vn
5 Nguyễn Ngọc Nhi TP Quy hoạch và ĐKĐĐ 0909105962 nguyenngocnhi@phuyen.gov.vn
6 Lê Xuân Lâm TP Giá đất và BTHT&TĐC 0905932729 lexuanlam84@phuyen.gov.vn
7 Lương Thanh Vũ Chuyên viên 0903.656.587 luongthanhvu@phuyen.gov.vn
8 Trình Lê Như Chuyên viên 01668892932 trinhlenhu@phuyen.gov.vn
9 Đỗ Mạnh Quốc PTP Quy hoạch và ĐKĐĐ 0935450707 domanhquoc@phuyen.gov.vn
10 Nguyễn Quý Chuyên viên 0942938951 nguyenquy@phuyen.gov.vn
11 Võ Thị Trúc Loan Kế toán 0935109861 vothitrucloan@phuyen.gov.vn
12 Nguyễn Thế Dũng Nhân viên 0914140067 nguyenthedung@phuyen.gov.vn
13 Lê Nguyên Toán Chuyên viên 0905122902 lenguyentoan@phuyen.gov.vn
14 Nguyễn Như Hân Chuyên viên 0949230452 nguyennhuhan@phuyen.gov.vn
15 Trương Tấn Dũng Chuyên viên 0918 317 047 truongtandung@phuyen.gov.vn
VI Chi cục Bảo vệ môi trường
1 Đào Thị Kim Chi Phó Chi cục trưởng 0907086202 daothikimchi@phuyen.gov.vn
2 Trương Đình Khai Phó Chi cục trưởng 0932544917 truongdinhkhai@phuyen.gov.vn
3 Lại Thị Bích Vân Kế toán trưởng 0909472046 laithibichvan@phuyen.gov.vn
4 Tôn Thất Toản Chuyên viên 0914221243 tonthattoan@phuyen.gov.vn
5 Nguyễn Thị Minh Định PTP KSON 0945296979 nguyenthiminhdinh@phuyen.gov.vn
6 Phan Thị Kim Oanh Chuyên viên 0945296979 phanthikimoanh@phuyen.gov.vn
7 Đỗ Cao Trí Chuyên viên 0982845720 docaotri@phuyen.gov.vn
8 Huỳnh Huy Việt PTP HCTH 0934972729 huynhhuyviet@phuyen.gov.vn
9 Đoàn Thị Quế Như Chuyên viên 0975815220 doanthiquenhu@phuyen.gov.vn
10 Phạm Quốc Hân Nhân viên 01645104709
11 Dương Thị Hoàng Diệu Chuyên viên
VII Phòng Biển và Hải đảo
1 Nguyễn Hoàng Tuân Phó Trưởng phòng Phụ trách 0905095283 nguyenhoangtuan@phuyen.gov.vn
2 Trần Trung Trực chuyên viên 0987505317 trantrungtruc@phuyen.gov.vn
3 Lương Thị Minh Trà Chuyên viên
4 Nguyễn Thị Hạnh Chuyên viên 0983427742 nguyenthihanh@phuyen.gov.vn
5 Cao Văn Triều Chuyên viên 0349764236 caovantrieu@phuyen.gov.vn
VIII Trung tâm Phát triển quỹ đất
1 Nguyễn Vũ Thụy  Giám đốc 0918094546 nguyenvuthuy@phuyen.gov.vn
2 Võ Văn Hoàng Phó Giám đốc 0932480979 vovanhoang@phuyen.gov.vn
3 Trương Tấn Quyền Chuyên viên 0905159682 truongtanquyen@phuyen.gov.vn
4 Thái Thị Kim Oanh Nhân viên
5 Phạm Thị Hảo Văn thư 0987145676 phamthihao@phuyen.gov.vn
6 Phạm Thị Thanh Tân Kế toán trưởng 0386555919 phamthithanhtan@phuyen.gov.vn
7 Nguyễn Phan Nữ Tú Trinh Nhân viên 0918956593 nguyenphannututrinh@phuyen.gov.vn
8 Phạm Thị Mỹ Hiệp Nhân viên 0905803579 phamthimyhiep@phuyen.gov.vn
IX Trung tâm Quan trắc TN&MT
1 Hồ Minh Vũ Giám đốc 0972.605.649 hominhvu@phuyen.gov.vn
2 Nguyễn Hải Minh Phó Giám đốc 01222525357 nguyenhaiminh@phuyen.gov.vn
3 Phan Vĩnh Đoan Kế toán trưởng 0903.588.085 phanvinhdoan@phuyen.gov.vn
4 Nguyễn T. Minh Chuyển Nhân viên 0349110228 nguyenthiminhchuyen79@phuyen.gov.vn
5 Lương Thị Thắm Nhân viên 0987.479.493 luongthitham@phuyen.gov.vn
6 Nguyễn Ngọc Như Son Nhân viên 0987.214.612 nguyenngocnhuson@phuyen.gov.vn
7 Nguyễn Thị Kim Ngọc Nhân viên 0913.180.085 nguyenthikimngoc85@phuyen.gov.vn
8 Trần Hà Ngọc Quế Nhân viên 01202747874 tranhangocque@phuyen.gov.vn
9 Cao Thị Trúc Lâm Nhân viên 0383996576 caothitruclam@phuyen.gov.vn
10 Nguyễn Thị Thanh Thúy Nhân viên 0985.590.422 nguyenthithanhthuy989@phuyen.gov.vn
11 Nguyễn Vũ Linh Nhân viên 0973.461.770 nguyenvulinh@phuyen.gov.vn
12 Lê Ngọc Khánh Nhân viên 1689922901 lengockhanh@phuyen.gov.vn
13 Đặng Thị Thu Nguyệt Nhân viên 0383.060.096 dangthithunguyet@phuyen.gov.vn
14 Nguyễn Thế Vịnh Nhân viên 01203900349 nguyenthevinh86@phuyen.gov.vn
15 Hà Thị Thu Hằng Nhân viên 0916987538 hathithuhang@phuyen.gov.vn
X Trung tâm Kỹ thuật TN&MT
1 Mai Tấn Lộc Giám đốc 0932507773 maitanloc@phuyen.gov.vn
2 Cao Thanh Kỳ Phó Giám đốc 0385202850 caothanhky@phuyen.gov.vn
3 Phạm Thị Hồng Thắm Phó trưởng phòng Môi trường – Nước – Khoáng sản 0938425200 phamthihongtham@phuyen.gov.vn
4 Đỗ Thị Hoàng Mai Trưởng phòng Quy hoạch – Đo đạc bản đồ 0982515091 dothihoangmai@phuyen.gov.vn
5 Nguyễn Mạnh Dũng Lái xe 0903543943
6 Nguyễn Đình Lai Nhân viên phòng Quy hoạch – Đo đạc bản đồ 0913463185 nguyendinhlai@phuyen.gov.vn
7 Phạm Ngọc Khoa Nhân viên phòng Quy hoạch – Đo đạc bản đồ 0983262259 phamngockhoa@phuyen.gov.vn
8 Đỗ Thị Kim Chi Nhân viên phòng Môi trường – Nước – Khoáng sản 0914621555 dothikimchi@phuyen.gov.vn
9 Nguyễn Thị Anh Quốc Nhân viên phòng Tổ chức – Kế hoạch tài chính 0974600979 nguyenthianhquoc@phuyen.gov.vn
10 Lê Ngân Tuyến Nhân viên phòng Môi trường – Nước – Khoáng sản 0909711401 lengantuyen@phuyen.gov.vn
11 Nguyễn Đình Châu Nhân viên phòng Quy hoạch – Đo đạc bản đồ 0983823515 nguyendinhchau@phuyen.gov.vn
12 Đặng Hữu Huân Nhân viên phòng Quy hoạch – ĐĐBĐ 0364079116 danghuuhuan@phuyen.gov.vn
13 Huỳnh Vũ Tâm Nhân viên phòng Quy hoạch – ĐĐBĐ 0972952542 huynhvutam@phuyen.gov.vn
XI Văn phòng Đăng ký đất đai Cấp Tỉnh
1 Nguyễn Trọng Hòa An Giám đốc 0941361664 nguyentronghoaan@phuyen.gov.vn
2 Lê Trung Kiên P. Giám đốc 0918180955 letrungkien74@phuyen.gov.vn
3 Huỳnh Quang Trường 0906.573.979 huynhquangtruong@phuyen.gov.vn
4 Lê Bá Khánh Ninh TP cấp giấy 0979.803.070 lebakhanhninh@phuyen.gov.vn
5 Hồ Văn Hùng PTP Cấp giấy 0915.952.439 hovanhung@phuyen.gov.vn
6 Dương Văn Hào Nhân viên 0905148958 duongvanhao@phuyen.gov.vn
7 Thiều Thị Tuý Hồng Lưu trữ 01646318335 thieuthituyhong@phuyen.gov.vn
8 Lê Thị Phương Văn thư 0985395367 lethiphuong81@phuyen.gov.vn
9 Phạm Thị Tuấn Anh Kế toán 01664173710 phamthituananh@phuyen.gov.vn
10 Nguyễn Đỗ Chánh Trung Nhân viên 0399645879 nguyendochanhtrung@phuyen.gov.vn
11 Võ Ngọc Hiền Nhân Viên 01662951159 vongochien@phuyen.gov.vn
12 Trần Kim Văn Nhân Viên 0975.005.574 trankimvan@phuyen.gov.vn
13 Trần Thị Kim Kiều Nhân Viên 0935.472.173 tranthikimkieu@phuyen.gov.vn
14 Nguyễn Nhật Linh Nhân Viên 0989.246.195 nguyennhatlinh@phuyen.gov.vn
15 Đặng Thị Phú Nhân Viên 0935.531.320 dangthiphu@phuyen.gov.vn
16 Nguyễn Thị Quốc Trà Nhân Viên 0916926806 nguyenthiquoctra@phuyen.gov.vn
17 Nguyễn Ngọc Tạo Nhân Viên 0935092543 nguyenngoctao@phuyen.gov.vn
18 Huỳnh Dĩnh Nhân Viên 038280106 huynhdinh@phuyen.gov.vn
19 Nguyễn Trần Hữu Lí Nhân Viên 0935865538 nguyentranhuuli@phuyen.gov.vn
20 Đỗ Quốc Tiến Nhân Viên doquoctien@phuyen.gov.vn
21 Nguyễn Thế Tiến Nhân Viên nguyenthetien@phuyen.gov.vn
22 Lê Thanh Viên Nhân Viên 0931557654 lethanhvien@phuyen.gov.vn
23 Nguyễn Quốc Lâm Nhân viên 0917561535 nguyenquoclam@phuyen.gov.vn
24 Lương Thị Hồng Hoa Nhân viên
25 Đỗ Quỳnh Như Nhân viên
26 Đỗ Xuân Vinh Nhân viên 0903554794
XII Chi nhánh Thành phố Tuy Hòa
1 Phạm Hoài Phong Giám đốc 0905866455 phamhoaiphong@phuyen.gov.vn
2 Trần Minh Thủ Phó Giám đốc 0949382406 tranminhthu@phuyen.gov.vn
3 Võ Thị Huyền Thu Viên chức 0917612244 vothihuyenthu@phuyen.gov.vn
4 Phạm Ngọc Quyến Nhân viên 0905320603 phamngocquyen@phuyen.gov.vn
5 Huỳnh Quốc Việt Nhân viên 0948018178 huynhquocviet@phuyen.gov.vn
6 Đỗ Thị Cẩm Nhung Nhân viên 0911708850 dothicamnhung@phuyen.gov.vn
7 Trà Kim Hưng Nhân viên 0905859597 trakimhung@phuyen.gov.vn
8 Huỳnh Văn Kỷ Nhân viên 01214561262 huynhvanky@phuyen.gov.vn
9 Nguyễn Quốc Hiên Nhân viên 01252940280 nguyenquochien@phuyen.gov.vn
10 Phạm Quang Sáng Nhân viên 0966055655 phamquangsang@phuyen.gov.vn
11 Phạm Ngọc Hiển Nhân viên 0986235525 phamngochien82@phuyen.gov.vn
12 Lê Duy Mưu Nhân viên 0774450080 leduymuu@phuyen.gov.vn
13 Nguyễn Khắc Trường Nhân viên 0914072254 nguyenkhactruong@phuyen.gov.vn
14 Đinh Thị Bảo Trâm Nhân viên 0969883353 dinhthibaotram@phuyen.gov.vn
15 Lê Thị Nguyệt Nhân viên 0779451438 lethinguyet@phuyen.gov.vn
16 Nguyễn Thị Ngọc Chí Nhân viên 0942931628 nguyenthingocchi@phuyen.gov.vn
17 Phan Thị Anh Thư Nhân viên phanthianhthu@phuyen.gov.vn
18
XIII Phú Hòa
1 Phạm Thị Trương Thảo Giám đốc 0969734139 phamthitruongthao@phuyen.gov.vn
2 Nguyễn Thành Quang Viên chức 0395841394 nguyenthanhquang@phuyen.gov.vn
3 Nguyễn Thị Thu Mận Nhân viên 01236908580 nguyenthithuman@phuyen.gov.vn
4 Phạm Thị Thì Nhân viên 01237857706 phamthithi@phuyen.gov.vn
5 Nguyễn Phùng Huy Nhân viên 0979544438 nguyenphunghuy@phuyen.gov.vn
6 Phan Thế Pon Nhân viên phanthepon@phuyen.gov.vn
7 Đỗ Như Quỳnh Nhân viên donhuquynh@phuyen.gov.vn
XIV Đông Hòa
1
2 Trần Kim Luân Phó Giám đốc trankimluan@phuyen.gov.vn
3 Trương Đình Hảo Viên chức 0906.563.866 truongdinhhao@phuyen.gov.vn
4 Trương Ngọc Đại Viên chức 0989.444.495 truongngocdai@phuyen.gov.vn
5 Trần Văn Thanh Nhân viên 0905.719.024 tranvanthanh72@phuyen.gov.vn
6 Nguyễn Thế Diễn Nhân viên 0989.444.493 nguyenthedien@phuyen.gov.vn
7 Trần Thị Thanh Tuyền Nhân viên 0935.901.055 tranthithanhtuyen@phuyen.gov.vn
8 Đỗ Hoàng Lâm Nhân viên 0983.387.638 dohoanglam@phuyen.gov.vn
9 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Nhân viên 0919.088.250 nguyenthianhnguyet@phuyen.gov.vn
10 Nguyễn Hưng Quý Nhân viên 0939.177.787 nguyenhungquy@phuyen.gov.vn
11 Hà Trần Thị Phương Dung Nhân viên 0918.497.437 hatranthiphuongdung@phuyen.gov.vn
12 Nguyễn Trúc Nhuệ Nhân viên 0935.424.165 nguyentrucnhue@phuyen.gov.vn
13 Nguyễn Thành Đại Nhân viên 0169.934.622 nguyenthanhdai93@phuyen.gov.vn
14 Huỳnh Quyết Thắng Nhân viên 091.404.9266 huynhquyetthang@phuyen.gov.vn
XV Tây Hòa
1 Nguyễn Thị Dưỡng Phó Giám đốc nguyenthiduong@phuyen.gov.vn
2
3 Nguyễn Hữu Trình Nhân viên nguyenhuutrinh@phuyen.gov.vn
4 Trương Thị Hoa Lý Nhân viên truongthihoaly@phuyen.gov.vn
5 Nguyễn Thanh Giảng Nhân viên nguyenthanhgiang88@phuyen.gov.vn
6 Nguyễn Hữu Phán Nhân viên nguyenhuuphan@phuyen.gov.vn
7 Nguyễn Thị Thanh Thảo Nhân viên nguyenthithanhthao91@phuyen.gov.vn
8 Lương Minh Tuân Nhân viên luongminhtuan@phuyen.gov.vn
9 Nguyễn Văn Thiêm Nhân viên nguyenvanthiem@phuyen.gov.vn
XVI Sơn Hòa
1 Nguyễn Thị Thanh Bông Phó Giám đốc 0918. 949. 308 nguyenthithanhbong@phuyen.gov.vn
2 Kpá Y Koong Viên chức 0386.738.514 kpaykoong@phuyen.gov.vn
3 Nguyễn Thị Hồng Thơ Viên chức 01245. 115. 417 nguyenthihongtho@phuyen.gov.vn
4 Võ Thị Thy Thy Nhân viên 0382. 162. 611 vothithythy@phuyen.gov.vn
5 Đặng Duy Phong Nhân viên 0915. 205. 633 dangduyphong@phuyen.gov.vn
6 Phạm Viết Dũng Nhân viên 0911. 477. 639 phamvietdung@phuyen.gov.vn
7 Trần Ngọc Hạnh Nhân viên 01275. 883.798 tranngochanh@phuyen.gov.vn
8 Nguyễn Quốc Dũng Nhân viên 0901.137. 778 nguyenquocdung92@phuyen.gov.vn
XVII Sông Hinh
1 Nguyễn Văn Học Giám đốc 0982737718 nguyenvanhoc@phuyen.gov.vn
2 Trần Văn Phi Phó Giám đốc 0384190636 tranvanphi73@phuyen.gov.vn
3 Đinh Văn Liên Viên chức 0915262680 dinhvanlien@phuyen.gov.vn
4 Nay Y Vin Viên chức 0365519012 nayyvin80@phuyen.gov.vn
5 Võ Hoàng Đạo Viên chức 0935094160 vohoangdao@phuyen.gov.vn
6 Nguyễn Thị Ngọc Hân Viên chức 0917385933 nguyenthingochan83@phuyen.gov.vn
7 Nguyễn Thị Trang Nhân viên 0902919350 nguyenthitrang88@phuyen.gov.vn
8 Nguyễn Thành Phước Nhân viên 0949288507 nguyenthanhphuoc@phuyen.gov.vn
9 Hồ Thanh Xuân Nhân viên 0941360093 hothanhxuan@phuyen.gov.vn
10 Nguyễn Viết Lanh Nhân viên 0935859251 nguyenvietlanh@phuyen.gov.vn
11 Võ Trọng Kiên Nhân viên 0986778154 votrongkien@phuyen.gov.vn
12 Trần Thị Lệ Nhung Nhân viên 0963848463 tranthilenhung@phuyen.gov.vn
13 Lê Hoài Thương Nhân viên 0349764072 lehoaithuong@phuyen.gov.vn
14 Vũ Thị Kim Thư Nhân viên 0974790300 vuthikimthu@phuyen.gov.vn
15 Hoàng Thị Hải Nhân viên hoangthihai@phuyen.gov.vn
XVIII Tuy An
1 Nguyễn Vĩnh Duy Phó Giám đốc nguyenvinhduy@phuyen.gov.vn
2 Nguyễn Thị Trúc Ly Viên chức nguyenthitrucly@phuyen.gov.vn
3 Nguyễn Đăng Sinh Viên chức nguyendangsinh@phuyen.gov.vn
4 Đỗ Việt Hoài Nhân viên doviethoai@phuyen.gov.vn
5 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Nhân viên nguyenthingocanh83@phuyen.gov.vn
6 Lê Việt Hân Nhân viên leviethan@phuyen.gov.vn
7 Phan Thanh Hiển Nhân viên phanthanhhien@phuyen.gov.vn
8 Huỳnh Huy
Hoàng
Nhân viên 0389798622 huynhhuyhoang@phuyen.gov.vn
9 Bùi Văn Thanh Nhân viên 0349764668 buivanthanh92@phuyen.gov.vn
10 Trần Ngọc Thảo Li Nhân viên 0388508735 tranngocthaoli@phuyen.gov.vn
11 Nguyễn Thị
Bích Chi
Nhân viên 0974804312 nguyenthibichchi@phuyen.gov.vn
XIX Đồng Xuân
1 Trình Thị Trang  Giám đốc trinhthitrang@phuyen.gov.vn
2 Lê Minh Tân Viên chức leminhtan@phuyen.gov.vn
3 Ngô Thị Cẩm Tú Viên chức ngothicamtu@phuyen.gov.vn
4 Trần Thị Thúy Hằng Nhân viên tranthithuyhang@phuyen.gov.vn
5 Nguyễn Tô Nhật Thuật Nhân viên nguyentonhatthuat@phuyen.gov.vn
6 Nguyễn Thị Thanh Trâm 221292327 0365808032 nguyenthithanhtram@phuyen.gov.vn
7 Nguyễn Ngọc Phú 221399189 0374604475 nguyenngocphu@phuyen.gov.vn
8 Đoàn Thị Thi Thơ 221399303 0978723500 doanthithitho@phuyen.gov.vn
9 Nguyễn Hồ Bảo Huy 221289115 0969032582 nguyenhobaohuy@phuyen.gov.vn
10 Nguyễn Khắc Trung nguyenkhactrung@phuyen.gov.vn
XX Sông Cầu
1 Tống Như Việt Giám đốc 0352737287 tongnhuviet@phuyen.gov.vn
2 Lê Quốc Phương Viên chức 01275884591 lequocphuong@phuyen.gov.vn
3 Nguyễn Tấn Lộc Viên chức 0943790061 nguyentanloc@phuyen.gov.vn
4 Hoàng Xuân Dương Viên chức 0975193086 hoangxuanduong@phuyen.gov.vn
5 Trần Minh Trọng Nhân viên 0969818107 tranminhtrong@phuyen.gov.vn
6 Phan Văn Nhân Nhân viên 0935747307 phanvannhan@phuyen.gov.vn
7 Ngô Thanh Dũng Nhân viên 0989441346 ngothanhdung@phuyen.gov.vn
8 Huỳnh Hữu Hạ Nhân viên 0949189487 huynhhuuha@phuyen.gov.vn
9 Lê Thị Cẩm Tú Nhân viên 0933059281 lethicamtu@phuyen.gov.vn
10 Nguyễn Hữu Tâm Nhân viên 0968155353 nguyenhuutam@phuyen.gov.

 

 

 

 

 

 

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*