Danh mục dữ liệu TNMT lưu tại Trung tâm Công nghệ Thông tin TN&MT

 

Lĩnh vực đo đạc bản đồ

STT Tên dữ liệu Năm đo vẽ Tỷ lệ Dạng dữ liệu Số lượng Định dạng
  Giấy Số Tờ File/mãnh (số)
1 Bản đồ hành chính tỉnh Phú Yên 2018 1/75.000   X   1 .dgn
2 Bản đồ địa hình tỉnh Phú Yên 2010 1/10.000   X   144 .dgn
    2010 1/2000   X   64 .dgn
3 Bản đồ Vịnh Xuân Đài 2003 1/10.000   X     .dgn
4 Bản đồ 3 loại rừng cấp huyện 1994 1/50.000   X     .tab
5 Bản đồ 3 loại rừng cấp xã 2007 1/10.000   X     .tab
  Bản đồ kế hoạch sử dụng đất  năm 2019  tỉnh Phú Yên và Cấp huyện .dgn
  Bản đồ Qui hoạch sử dụng đất năm 2020 tỉnh Phú Yên và cấp huyện .dgn
6 Bản đồ Kiểm kê
  -Bản đồ kiểm kê đất đai 2005     X     .dgn
  -Bản đồ kiểm kê đất đai 2010     X     .dgn
  – Bản đồ kiểm kê đất đai 2014     X     .dgn
7 Bản đồ địa chính đất lâm nghiệp
  Bản đồ Địa chính đất Lâm nghiệp 2006 1/10.000   X     .dgn
  Bản đồ Địa chính Đất Lâm nghiệp 2009 1/10.000   X     .dgn
  Ảnh quét bản đồ 299/TTg
  Huyện Đông Hòa              
  HTX Đông Hòa Thành 1982 1/2000   X     ,TIFF
  HTX Tây Hòa Thành 1982 1/2000   X     .TIFF
  Xã Hòa Hiệp Bác 1987 1/2000   X     .TIFF
  Xã Hòa Hiệp Nam 1988 1/2000   X     .TIFF
  Xã Hòa Hiệp Trung 1987 1/2000   X     .TIFF
  Xã Hòa Tâm 1988 1/2000   X     .TIFF
  Hòa Vinh 1987 1/2000   X     .TIFF
  Hòa Vinh 1990 1/2000   X     .TIFF
  Hòa vinh 1992 1/2000   X     .TIFF
  Hòa Xuân 1988 1/2000   X     .TIFF
  Hòa Xuân 1993 1/2000   X     ,TIFF
  Huyện Sông Hinh             .TIFF
  TT.Hai Riêng 1992 1/2000   X   10 .TIFF
  TT.Hai Riêng 1994 1/2000   X   10 .TIFF
  Buôn La Diêm TT.Hai Riêng 1994 1/2000   X   10 .TIFF
  Đức Bình 1988 1/2000   X   26 .TIFF
  Xã EaBá   1/2000   X   20 .TIFF
  Xã EaBia   1/2000   X   18 .TIFF
  Xã EaTrol   1/2000   X   28 .TIFF
  Xã Sơn Giang   1/2000   X   18 .TIFF
  Xã Sông Hinh   1/2000   X   15 .TIFF
  Huyện Tuy An              
  TT.Chí Thạnh 1986 1/2000   X   6 .TIFF
  TT.Chí Thạnh 1987 1/2000   X   10 .TIFF
  Xã An Chấn 1987 1/2000   X   2 .TIFF
  Xã An Chấn 1988 1/2000   X   11 .TIFF
  Xã An Chấn 1992 1/2000   X   11 .TIFF
  Xã An Dân 1995 1/2000   X   17 .TIFF
  Xã An Dân 1995 1/2000   X   11 .TIFF
  Xã An Định 1995 1/2000   X   24 .TIFF
  Xã An Hải 1985 1/2000   X   5 .TIFF
  Xã An Hiệp 1989 1/2000   X   9 .TIFF
  Xã An Hiệp 1995 1/2000   X   39 .TIFF
  Xã An Hòa 1986 1/2000   X   11 .TIFF
  Xã An Hòa 1995 1/2000   X   21 .TIFF
  Xã An Lĩnh 1988 1/2000   X   18 .TIFF
  Xã An Mỹ 1992 1/2000   X   13 .TIFF
  Xã An Mỹ 1988 1/2000   X   11 .TIFF
  Xã An Nghiệp 1986 1/2000   X   10 .TIFF
  Xã An Nghiệp 1995 1/2000   X   24 .TIFF
  Xã An Ninh Đông 1987 1/2000   X   11 .TIFF
  Xã An Ninh Đông lược đồ khoanh vùng   1/2000   X   11 .TIFF
  Xã An Ninh Đông 1989 1/2000   X   15 .TIFF
  Xã An Ninh Đông 1995 1/2000   X   19 .TIFF
  Xã An Ninh Tây 1986 1/2000   X   8 .TIFF
  Xã An Ninh Tây 1995 1/2000   X   8 .TIFF
  Xã An Thạch 1987 1/2000   X   8 .TIFF
  Xã An Thạch 1994 1/2000   X   15 .TIFF
  Xã An Thọ 1988 1/2000   X   2 .TIFF
  Xã An Xuân 1988 1/2000   X   10 .TIFF
  Xã An Cư 1985 1/2000   X   14 .TIFF
  Xã An cư 1993 1/2000   X   14 .TIFF
  Ảnh quét bản đồ địa chính
9.1 Huyện Tuy An              
  TT.Chí Thạnh              
    1997 1/500   X   22 .TIFF
    1997 1/2000   X   26 .TIFF
  Xã An Cư 1997 1/2000   X   36 .TIFF
  Xã An Dân 1998 1/2000   X   33 .TIFF
  Xã An Nghiệp 1997 1/2000   X   56 .TIFF
  Xã An Thạch 1997 1/2000   X   21 .TIFF
  Xã An định 1996 1/2000   X   34 .TIFF
9.2 Thành phố Tuy Hòa              
  Xã Bình Kiến 1994 1/2000   X   37 .TIFF
  Xã Bình Ngọc 1993 1/2000   X   11 .TIFF
  Huyện Sơn Hòa              
  Xã Sơn Hà 2001 1/2000   X   75 .TIFF
  TT.Cũng Sơn 2000 1/2000   X   65 .TIFF
9.3 Huyện Đông Hòa              
  Xã Hòa Hiệp Bắc 1995 1/2000   X   23 .TIFF
  Xã Hòa Hiệp Nam 1995 1/2000   X   22 .TIFF
  Xã Hòa Tân Đông 1995 1/2000   X   31 .TIFF
  Xã Hòa Hiệp Trung 1995 1/2000   X   22 .TIFF
  Xã Hòa Thành 1995 1/2000   X   27 .TIFF
  Xã Hòa Xuân Nam 1996 1/2000   X   15 .TIFF
  Xã Hòa Xuân Tây 1996 1/2000   X   34 .TIFF
  Xã Hòa Tâm 1996 1/2000   X   29 .TIFF
9.4 Huyện Phú Hòa              
  Xã Hòa An 1992 1/2000   X   29 .TIFF
  Xã Hòa Định Tây 1993 1/2000   X   21 .TIFF
  Xã Hòa Thắng 1991 1/2000   X   25 .TIFF
  Xã Hòa Trị 1992 1/2000   X   35 .TIFF
  Xã Hòa Quang 1993 1/2000   X   44 .TIFF
9.5 Thị xã Sông Cầu              
  TT.Sông Cầu 1998 1/500   X   77 .TIFF
  Xã Xuân Hải 1998 1/2000   X   25 .TIFF
  Xã Xuân Hòa 1998 1/2000   X   19 .TIFF
9.6 Huyện Tuy An              
  TT.Chí Thạnh             .TIFF
    1997 1/500   X     .TIFF
    1997 1/2000   X     .TIFF
9.7 Huyện Sông Hinh              
  Xã Đức Bình Tây 2001 1/2000   X   48 .TIFF
                 
9.8 Huyện Tây Hòa              
  Xã Hòa Thịnh 1996 1/2000   X   41 .TIFF
  Sơn Thành 1998 1/2000   X   98 .TIFF
10 Bản đồ địa chính
10.1 Huyện Sơn Hòa              
  TT.Cũng Sơn              
    2012 1/500   X   31 .dgn
    2012 1/2000   X   40 .dgn
  Xã KrôngPa              
    2006 1/2000   X   34 ,dgn
    2013 1/2000   X   34 .dgn
  Xã Sơn Nguyên 2006 1/2000   X   53 .dgn
  Xã Suối Bạc              
    2001 1/2000   X   42 .dgn
    2013 1/2000   X   52 .dgn
  Xã Cà Lúi              
    2002 1/2000   X   34 .dgn
    2012 1/2000   X   36 .dgn
\ Eacharang              
    2006 1/2000   X   39 .dgn
    2013 1/2000   X   39 .dgn
  Xã Phước Tân              
    2002 1/2000   X   32 .dgn
    2012 1/2000   X   37 .dgn
  Xã Sơn Hà              
    2001 1/2000   X   75 .dgn
    2012 1/2000   X   64  
  Xã Sơn Hội 2012 1/2000   X   55 .dgn
  Xã Sơn Phước              
    2002 1/2000   X   45 .dgn
    2012 1/2000   X   49 .dgn
  Xã Sơn Định 2012 1/2000   X   35 .dgn
  Xã Sơn Long 2012 1/2000   X   47 .dgn
  Xã Suối Trai 2012 1/2000   X   38 .dgn
10.2 Huyện Đồng Xuân              
  TT.La Hai              
    2011 1/500   X   33 .dgn
    2011 1/2000   X   19 .dgn
  Xã Đa Lộc 2012 1/2000   X   25 .dgn
  Xã Xuân Phước              
    2004 1/2000   X   75 .dgn
    2012 1/2000   X   75 .dgn
  Xã Xuân Lãnh 2012 1/2000   X   35 .dgn
  Xã Xuân Quang 3 2012 1/2000   X   24 .dgn
  Xuân Sơn Bắc 2013 1/2000   X   25 .dgn
  Xã Xuân Quang 1 2013 1/2000   X   49 .dgn
  Xã Xuân Long 2013 1/2000   X   42 .dgn
  Xã Phú Mỡ 2011 1/2000   X   15 .dgn
  Xã Xuân Quang 2 2013 1/2000   X   30 .dgn
  Xã Xuân Sơn Nam 2013 1/2000   X   21 .dgn
\10.3 Huyện Tuy An              
  Xã An Chấn 2012 1/2000   X   19 .dgn
  Xã An Định 2012 1/2000   X   23 .dgn
  Xã An Thọ 2012 1/2000   X   60 .dgn
  Xã An Xuân 2012 1/2000   X   47 .dgn
  Xã An Thạch 2012 1/2000   X   19 .dgn
  Xã An Cư 2012 1/2000   X   31 .dgn
  Xã An Dân 2012 1/2000   X   33 .dgn
  Xã An Ninh Tây 2012 1/2000   X   16 .dgn
  Xã An Ninh Đông 2012 1/2000   X   39 .dgn
  Xã An Nghiệp 2012 1/2000   X   32 .dgn
  Xã An Mỹ 2012 1/2000   X   27 .dgn
  Xã An Hòa 2012 1/2000   X   36 .dgn
  Xã An Chấn 2012 1/2000   X   23 .dgn
  Xã An Lĩnh 2012 1/2000   X   81 .dgn
10.4 Xã An Xuân 2012 1/2000   X   48 .dgn
  Xã An Thọ 2012 1/2000   X   61 .dgn
10.5 Thi xã Sông Cầu              
  P. Xuân Thành              
    2012 1/2000   X   28 .dgn
    2012 1/500   X   30 .dgn
  Phường Xuân Đài              
    2012 1/2000   X   10 .dgn
    2012 1/1000   X   14 .dgn
  Phường Xuân Yên 2012 1/2000   X   28 .dgn
  Xã Xuân Thọ 2 2012 1/2000   X   29 .dgn
  Xã Xuân Hòa 2012 1/2000   X   28 .dgn
  Xã Xuân Phương 2012 1/2000   X   41 .dgn
  Xã Xuân Cảnh 2012 1/2000   X   17 .dgn
  Xã Xuân Hải 2012 1/2000   X   27 .dgn
  Xã Xuân Lâm 2012 1/2000   X   35 .dgn
10.6 Xã Xuân Thọ 1 2012 1/2000   X   22 .dgn
  Huyện Đông Hòa              
  Xã Hòa Hiệp Bắc 2009 1/1000   X   72 .dgn
  TT.Hòa hiệp Trung 2009 1/1000   X   74 .dgn
  Xã Hòa Tâm 2009 1/1000   X   35 .dgn
  TT.Hòa Vinh 2009 1/1000   X   48 .dgn
  xã Hòa Xuân Đông 2009 1/1000   X   89 .dgn
  Xã Hòa Xuân Nam 2009 1/1000   X   44 .dgn
  Xã Hòa Xuân Tây 2010 1/1000   X   24 .dgn
10.7 Thành phố Tuy Hòa              
  Phường 1 1997 1/500   X   19 .dgn
  Phường 2 1997 1/500   X   37 .dgn
  Phường 3 1997 1/500   X   12 .dgn
  Phường 4 1997 1/500   X   14 .dgn
  Phường 9 1997 1/2.000   X   15 .dgn
  Phường 5 2004 1/500   X   23 .dgn
  Phường 6 2004 1/500   X   21 .dgn
  Phường 7 2004 1/500   X   37 .dgn
  Phường 8 2004 1/500   X   23 .dgn
  Xã An Phú 1997 1/2.000   X   39 .dgn
  Xã Bình Kiến 1997 1/2.000   X   33 .dgn
  Xã Hòa Kiến 1997 1/2.000   X   12 .dgn
  Xã Bình Ngọc 1997 1/2.000   X   11 .dgn
  TT.Phú Lâm              
    1997 1/500   X   129 .dgn
    1997 1/2000   X   39 .dgn
  Phường Phú Thạnh 2010 1/1000   X   78 .dgn
  Phường Phú Đông 2010 1/1000   X   63 .dgn
  Phường Phú Lâm 2010 1/1000   X   72 .dgn
  Huyện Sông Hinh              
  Xã Eatrol BĐ đa dạng hóa NN tiểu điền cao su 2013 1/2000   X   71 .dgn
  TT.Hai Riêng       X      
    2013 1/500   X   76 .dgn
    2013 1/2000   X   45 .dgn
  Xã EaTrol 2013 1/2000   X   71 .dgn
  Xã Đức Bình Tây 2013 1/2000   X   38 .dgn
  Xã Sông Hinh 2013 1/2000   X   35 .dgn
  Xã EaLy       X      
    2013 1/1000   X   45 .dgn
    2013 1/2000   X   88 .dgn
  Xã EaBia 2013 1/2000   X   39 .dgn
  Xã EaBá 2013 1/2000   X   61 .dgn
  Xã EaLâm 2013 1/2000   X   41 .dgn
  Xã Sông Hinh 2013 1/2000   X   35 .dgn
  Huyện Tây Hòa              
  Hòa Bình 2 1995 1/2000   X   22 .dgn
  Hòa Phong 1996 1/2000   X   52 .dgn
  Hòa Mỹ Đông 1996 1/2000   X   32 .dgn
  Hòa Mỹ Tây 1996 1/2000   X   43 .dgn
  Hòa Phú 1996 1/2000   X   43 .dgn
  Hòa Tân Tây 1995 1/2000   X   26 .dgn
  Sơn Thành Tây 1996 1/2000   X   35 .dgn
12 Bản đồ nền
  Huyện Sơn Hòa 2005 1/25.000   X   1 .dgn
  Huyện Đồng Xuân 2005 1/25.000   X   1 .dgn
  Huyện Tây Hòa 2005 1/25.000   X   1 .dgn
  Huyện Tuy An 2005 1/25.000   X   1 .dgn
  TP.Tuy Hòa 2005 1/10.000   X   1 .dgn
  Huyện Phú Hòa 2005 1/25.000   X   1 .dgn
  Huyện Sông Cầu 2005 1/25.000   X   1 .dgn
  Huyện Sông Hinh 2005 1/25.000   X   1 .dgn

Lĩnh vực môi trường: Đang cập nhật

 

 

 

 

 

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*