Danh bạ điện thoại

Phòng, Đơn vị

Số điện thoại

Số Fax

ChánhVăn phòng

3843064

3842503

Phó Chánh Văn phòng

6253068

 

Văn phòng

2211798

 

Văn thư

3843900

 

Phòng, Đơn vị

Số điện thoại

Chánh thanh tra

2211886

Phó Chánh thanh tra

3841759

Phòng, Đơn vị

Số điện thoại

Trưởng phòng

3843212

Phó Trưởng phòng

 

Phòng, Đơn vị

Số điện thoại

Trưởng phòng

2240801

Phó Trưởng phòng

2211896

Phòng, Đơn vị

Số điện thoại

Trưởng phòng

3841755

Phòng, Đơn vị

Số điện thoại

Giám đốc

3842818

Phòng Hành chính – Tổng hợp

3842819

Phòng, Đơn vị

Số điện thoại

Tổ một cửa

3841855

Phòng, Đơn vị

Số điện thoại

Chi Cục trưởng

0905159649

Phòng Nghiệp vụ QLĐĐ

2211966

Phòng, Đơn vị

Số điện thoại

Số Fax

Chi cục trưởng

3556805

3842256

Phó Chi cục trưởng

3843223

 

Phòng Tổng hợp

3842256

 

Phòng kiểm soát ô nhiễm

3600377

 

Phòng, Đơn vị

Số điện thoại

Chi Cục trưởng

3841673

Phòng Hành chính – Tổng hợp

3841178

Phòng, Đơn vị

Số điện thoại

Phòng Giám đốc

3842377

Phòng Hành chính – Tổng hợp

3841756

Phòng, Đơn vị

Số điện thoại

Giám đốc

3820055

Phòng Tổng hợp

3825429

Phòng, Đơn vị

Số điện thoại

Giám đốc

3873015

Phòng, Đơn vị

Số điện thoại

Số Fax

Giám đốc

2240536

3843015