Công văn số: 950/STNMT-ĐĐBĐVT ngày 2/5/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc lấy ý kiến Thiết kế kỹ thuật – dự toán đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, đăn ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính huyện Đông Hòa

Công văn số: 950/STNMT-ĐĐBĐVT ngày 2/5/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc lấy ý kiến Thiết kế kỹ thuật – dự toán đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, đăn ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính huyện Đông Hòa

Công văn số: 268/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ của Tổng cục Quản lý đất đai về việc góp ý Thiết kế kỹ thuật – dự toán đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, đăn ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên ngày 11/2/2019

Xem file Công văn số: 950/STNMT-ĐĐBĐVT tại: Đây

Xem file Công văn số 268/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ tại: Đây

Xem file Công văn số: 87/ĐCTNMT-BC ngày 22/4/2019 tại: Đây

ĐÍnh kèm file TKKT tại: Đây

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*