Công khai kết quả giải quyết TTHC về Cấp Giấy chứng nhận

Công khai kết quả giải quyết TTHC về Cấp Giấy chứng nhận:

1.TẠI VPDK ĐẤT ĐAI TỈNH PHÚ YÊN

1 TUẦN 10 (VPĐK TỈNH)

         2. TẠI VPĐK ĐẤT ĐAI HUYỆN SÔNG HINH

2. TUẦN 10 (SÔNG HINH)

3. TẠI VPĐK ĐẤT ĐAI HUYỆN TUY AN

3. TUẦN 10 (TUY AN)

     4. TẠI VPĐK ĐẤT ĐAI THỊ XÃ ĐÔNG HÒA

4. TUẦN 10 (ĐÔNG HÒA)

        5. TẠI VPĐK ĐẤT ĐAI HUYỆN ĐỒNG XUÂN

5. TUẦN 10 (ĐỒNG XUÂN)

   6. TẠI VPĐK ĐẤT ĐAI HUYỆN SƠN HÒA

6. TUẦN 10 (SƠN HÒA)

    7. TẠI VPĐK ĐẤT ĐAI THỊ XÃ SÔNG CẦU

7. TUẦN 10 (SÔNG CẦU)

8. TẠI VPĐK ĐẤT ĐAI HUYỆN TÂY HÒA

8. TUẦN 10 (TÂY HÒA)

        9. TẠI VPĐK ĐẤT ĐAI THÀNH PHỐ TUY HÒA

9. TUẦN 10 (TUY HÒA)

10. TẠI VPĐK ĐẤT ĐAI HUYỆN PHÚ HÒA

10. TUẦN 10 (PHÚ HÒA)

 

 

 

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*