Luật số 42/2013/QH13 của Quốc hội : Luật tiếp công dân và Nghị định số: 64/2014/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật tiếp công dân

8 Tháng Một, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Luật tiếp công dân do Quốc hội ban hành ngày 25 tháng 11 năm 2013, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2014. Tải file đính kèm tại Đây. Nghị định số: 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ Quy định