Quyết định số: 32/2013/QĐ-UBND Về việc Ban hành Quy định thẩm định đề cương, dự toán kinh phí; nghiệm thu kết quả thực hiện đề án, dự án, nhiệm vụ sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

8 Tháng Một, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Quyết định số: 32/2013/QĐ-UBND NGÀY 14/10/2013 CỦA UBND TỈNH Về việc Ban hành Quy định thẩm định đề cương, dự toán kinh phí; nghiệm thu kết quả thực hiện đề án, dự án, nhiệm vụ sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường trên địa

Nghị định số: 18/2015/NĐ-CP, ngày 14/02/2015 của Chính phủ Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

8 Tháng Một, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Nghị định số: 18/2015/NĐ-CP, ngày 14/02/2015 của Chính phủ Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường Tải file tại: Đây

Thông tư số 10/2013/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT thông tư liên tịch hướng dẫn quản lý, sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước thực hiện kế họach bảo vệ và phát triển rừng giai đọan 2011-2020 theo quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ

8 Tháng Một, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Thông tư số 10/2013/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT ngày 01 tháng 02 năm 2013 “Thông tư liên tịch hướng dẫn quản lý, sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước thực hiện Kế họach bảo vệ và phát triển rừng giai đọan 2011-2020 theo quyết định số