Quyết định số: 12/2016/QĐ-TTg ngày 11/3/2016 của Chính phủ V/v tiếp tục thực hiện quyết định số 30/2012/QĐ-TTg ngày 18/7/2012 và quyết định số 1049/QĐ-TTg ngày 26/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ

8 Tháng Một, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Quyết định số: 12/2016/QĐ-TTg ngày 11/3/2016 của Chính phủ V/v tiếp tục thực hiện quyết định số 30/2012/QĐ-TTg ngày 18/7/2012 và quyết định số 1049/QĐ-TTg ngày 26/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Tải file Quyết định số 12 tại: Đây

Thông tư số: 212/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính: hướng dẫn chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động bảo vệ môi trường quy định tại nghị định số/2015/NĐ-CP ngày 14/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều củ

8 Tháng Một, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Thông tư số: 212/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính: hướng dẫn chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động bảo vệ môi trường quy định tại nghị định số/2015/NĐ-CP ngày 14/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một

Quyết định số: 90/QĐ-TTg ngày 12/01/2016 của Chính phủ: V/v phê duyệt quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia giai đoạn 2010-2015, tầm nhìn đến năm 2030.

8 Tháng Một, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Quyết định số: 90/QĐ-TTg ngày 12/01/2016 của Chính phủ: V/v phê duyệt quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia giai đoạn 2010-2015, tầm nhìn đến năm 2030. Tải file quyết định số 90 tại: Đây

Quyết định số: 64/2015/QĐ-TTg ngày 17/12/2015 của Chính phủ sử đổi, bổ sung quyết định số 42/2012/QĐ-TTg ngày 08/10/2012 của Thủ tướng chinh phủ V/v hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số cư trú tại khu vực miền núi, vùng đặc bi

8 Tháng Một, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

  Quyết định số: 64/2015/QĐ-TTg ngày 17/12/2015 của Chính phủ sử đổi, bổ sung quyết định số 42/2012/QĐ-TTg ngày 08/10/2012 của Thủ tướng chinh phủ V/v hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số cư trú tại khu

Quyết định số: 2865/QĐ-BTNMT ngày 06/11/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

8 Tháng Một, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Quyết định số: 2865/QĐ-BTNMT ngày 06/11/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tải file quyết định số

Quyết định số : 58/2015/QĐ-TTg ngày 18/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập.

8 Tháng Một, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Quyết định số : 58/2015/QĐ-TTg ngày 18/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập. Tải file quyết định

Thông tư số:159/2015/TT-BTC ngày 15/10/2015 của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số điều của quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 của Thủ tướng chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị s

8 Tháng Một, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Thông tư số:159/2015/TT-BTC ngày 15/10/2015 của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số điều của quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 của Thủ tướng chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ

Thông tư số: 149/2015/TT-BTC ngày 23/9/2015 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác phần mềm quản lý tài sản là công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung

8 Tháng Một, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Thông tư số: 149/2015/TT-BTC ngày 23/9/2015 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác phần mềm quản lý tài sản là công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung. Tải file thông tư số 149 tại: Đây