Quyết định số số: 39/QĐ-UBND, ngày 10/9/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan nhà nước tỉnh Phú Yên ban hành kèm theo Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 2

19 Tháng Mười Một, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Quyết định số số: 39/QĐ-UBND, ngày 10/9/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan nhà nước tỉnh Phú Yên ban hành kèm

Nghị định số: 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.

19 Tháng Mười Một, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Nghị định số: 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế. Tải file Nghị định số 113 tại: Đây

Quyết định số: 1857/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của các sở , ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã thực hiện trong các năm 2018-2019 trên địa bàn tỉnh.

19 Tháng Mười Một, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Quyết định số: 1857/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của các sở , ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã thực hiện trong các năm 2018-2019 trên

Nghị định số: 111/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ: quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương.

19 Tháng Mười Một, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Nghị định số: 111/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ: quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương. Tải file Nghị định số 111 tại: Đây

Thông tư số 54/2018/TT-BTC, ngày 08/6/2018 của Bộ Tài chính: Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính-ngân sách Nhà nước 03 năm 2019-2021.

19 Tháng Mười Một, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Thông tư số 54/2018/TT-BTC, ngày 08/6/2018 của Bộ Tài chính: Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính-ngân sách Nhà nước 03 năm 2019-2021. Tải file thông tư số 54 tại: Đây

Nghị định số: 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ: về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

19 Tháng Mười Một, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Nghị định số: 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ: về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Tải file Nghị định số 61 tại: Đây (Nguồn từ Cổng thông tin Chính phủ).

Thông tư số: 45/2018/TT-BTC, ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính V/v hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước

19 Tháng Mười Một, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Thông tư số: 45/2018/TT-BTC, ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính V/v hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản

Thông tư số: 46/2018/TT-BTC, ngày 14/5/2018 của Bộ Tài chính: Quy định về chi phí thực tế để in, sao chụp và gửi thông tin theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Luật tiếp cận thông tin.

19 Tháng Mười Một, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Thông tư số: 46/2018/TT-BTC, ngày 14/5/2018 của Bộ Tài chính: Quy định về chi phí thực tế để in, sao chụp và gửi thông tin theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Luật tiếp cận thông tin. Tải file Thông tư số 46 tại: Đây

Thông tư số : 06/2018/TT-BNV, ngày 31/5/2018 của Bộ Nội vụ: Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội và hội.

19 Tháng Mười Một, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Thông tư số : 06/2018/TT-BNV, ngày 31/5/2018 của Bộ Nội vụ: Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ