Thông tư số: 26/2015/TT-BNN&PTNT, ngày 29/7/2015 của Bộ NN &PTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2013/TT-BNN&PTNT ngày 06/5/2013 của Bộ NN&PTNTquy định về trồng rừng thay thế khi chuển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

8 Tháng Một, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Thông tư số: 26/2015/TT-BNN&PTNT, ngày 29/7/2015 của Bộ NN &PTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2013/TT-BNN&PTNT ngày 06/5/2013 của Bộ NN&PTNTquy định về trồng rừng thay thế khi chuển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác Tải

Quyết định số: 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn giai đoạn 2011-2015 (chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2).

8 Tháng Một, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Quyết định số: 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn giai đoạn 2011-2015 (chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2). Tải file tại: Đây (nguồn

công văn số 836_SKHĐT-TH Về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch vốn đầu tư phát triển ngân sách Nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ năm 2014

8 Tháng Một, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

công văn số 836_SKHĐT-TH ngày 10 tháng 7 năm 2013 Về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch vốn đầu tư phát triển ngân sách Nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ năm 2014. Download file đính kèm: cong_van_836_skhdt_th_10_7_2013.pdf