Thông tư số: 47/2015/TT-BTNMT ngày 05/11/2015 của Bộ TN&MT ban hành Quy trình và định mức kinh tế -Kỹ thuật của 12 hạng mục công trình trong việc điều tra cơ bản địa chính về khoáng sản và thăm do khoáng sản.

8 Tháng Một, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Thông tư số: 47/2015/TT-BTNMT ngày 05/11/2015 của Bộ TN&MT ban hành Quy trình và định mức kinh tế -Kỹ thuật của 12 hạng mục công trình trong việc điều tra cơ bản địa chính về khoáng sản và thăm do khoáng sản. Tải file thông

Quyết định số 26/2011/QD-Tg Quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Địa chất và khóang sản trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

8 Tháng Một, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Quyết định số 26/2011/QD-Tg ngày 04 tháng 05 năm 2011 “Quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Địa chất và khóang sản trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường” QD26TTG.pdf

Thông tư số 16/2012/TT – BTNMT Quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng

8 Tháng Một, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Thông tư số 16/2012/TT – BTNMT ngày 29 tháng 11 năm 2012 “Quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt