Quyết định 18/2013/QĐ-TTg ngày 29/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ về cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản.

8 Tháng Một, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Quyết định 18/2013/QĐ-TTg ngày 29/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ về cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản. Tải file quyết định số 18 tại: Đây

Thông tư số: 47/2015/TT-BTNMT ngày 05/11/2015 của Bộ TN&MT ban hành Quy trình và định mức kinh tế -Kỹ thuật của 12 hạng mục công trình trong việc điều tra cơ bản địa chính về khoáng sản và thăm do khoáng sản.

8 Tháng Một, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Thông tư số: 47/2015/TT-BTNMT ngày 05/11/2015 của Bộ TN&MT ban hành Quy trình và định mức kinh tế -Kỹ thuật của 12 hạng mục công trình trong việc điều tra cơ bản địa chính về khoáng sản và thăm do khoáng sản. Tải file thông

Quyết định số 26/2011/QD-Tg Quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Địa chất và khóang sản trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

8 Tháng Một, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Quyết định số 26/2011/QD-Tg ngày 04 tháng 05 năm 2011 “Quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Địa chất và khóang sản trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường” QD26TTG.pdf