Công văn số 2354/BTNMT-TCQLĐĐ về việc hướng dẫn kiểm kê và đánh giá tình hình sử dụng đất của một số doanh nghiệp do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ

8 Tháng Một, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Công văn số 2354/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 29 tháng 06 năm 2011 “về việc hướng dẫn kiểm kê và đánh giá tình hình sử dụng đất của một số doanh nghiệp do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ” Cong_van_so_2354