Thông tư số 26/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 28/05/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy trình và Định mức kinh tế – kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường.

8 Tháng Một, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

 Thông tư số 26/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 28/05/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy trình và Định mức kinh tế – kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường. Tải file đính