Thông tư số: 45/2015/TT-BTNMT ngày 20/10/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về ban hành Quy trình Định mức kinh tế kỹ thuật chuyển giao công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường.

8 Tháng Một, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Thông tư số: 45/2015/TT-BTNMT ngày 20/10/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về ban hành Quy trình Định mức kinh tế kỹ thuật chuyển giao công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường. Tải file thông tư số 45 tại: Đây Tải file

Quyết định số: 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020.

8 Tháng Một, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Quyết định số: 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020. Tải file quyết định 1819 tại: Đây (nguồn từ cổng thông