Hội nghị phổ biến những quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực liên quan đến bảo vệ môi trường, khai thác tài nguyên khoáng sản và tài nguyên nước.

10 Tháng Một, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Ngày 20 tháng 3 năm 2014, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị phổ biến những quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực liên quan đến bảo vệ môi trường, khai thác tài nguyên nước và

Nghị định số: 142/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên nước và Khoáng sản

10 Tháng Một, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Nghị định số: 142/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên nước và Khoáng sản, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2013. Tải file Nghị định tại Đây.

NGHỊ ĐỊNH SỐ: 78/2013/NĐ-CP Về minh bạch tài sản thu nhập – THÔNG TƯ SỐ: 08/2013/TT-TTCP V/v hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập

10 Tháng Một, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Ngày 11 tháng 12 năm 2013 sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành công văn số: 2070/STNMT-VP V/v Thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2013 theo Nghị định 78/2013/NĐ-CP của Chính Phủ. Để thuận tiện cho việc thực hiện công

Quyết định số: 32/2013/QĐ-UBND Về việc Ban hành Quy định thẩm định đề cường, dự toán kinh phí; nghiệm thu kết quả thực hiện đề án, dự án, nhiệm vụ sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

10 Tháng Một, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Quyết định số: 32/2013/QĐ-UBND NGÀY 14/10/2013 CỦA UBND TỈNH Về việc Ban hành Quy định thẩm định đề cường, dự toán kinh phí; nghiệm thu kết quả thực hiện đề án, dự án, nhiệm vụ sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường trên địa