Dự thảo 3 ngày 22 tháng 8 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH V/v Ban hành quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên

11 Tháng Một, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Dự thảo 3 ngày 22/8/2014 Quyết định V/v Ban hành quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Tải file đính kèm tại Đây.

Dự thảo cơ chế, chính sách tạo quỹ đất “sạch” quản lý và khai thác quỹ đất công theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

11 Tháng Một, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Dự thảo cơ chế, chính sách tạo quỹ đất “sạch” quản lý và khai thác quỹ đất công theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Tải file đính kèm tại Đây.

Quyết định số: 23/2014/QĐ-UBND ngày 05/8/2015 Ban hành quy định về trách nhiệm, cách thức công khai xin lỗi của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh nếu gây khó khan, phiền hà hoặc chậm chễ trong giải quyết

10 Tháng Một, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Quyết định số: 23/2014/QĐ-UBND ngày 05/8/2015 Ban hành quy định về trách nhiệm, cách thức công khai xin lỗi của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh nếu gây khó khăn, phiền hà hoặc