Quyết định số: 320/QĐ-UBND ngày 13/02/2015 của UBND tỉnh Phú Yên V/v công bố thủ tục hành chính ban hành mới và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên

11 Tháng Một, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Quyết định số: 320/QĐ-UBND ngày 13/02/2015 của UBND tỉnh Phú Yên V/v công bố thủ tục hành chính ban hành mới và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên Tải file tại: Đây

Quyết định số: 321/QĐ-UBND ngày 13/02/2015 của UBND tỉnh Phú Yên V/v công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ và sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên

11 Tháng Một, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Quyết định số: 321/QĐ-UBND ngày 13/02/2015 của UBND tỉnh Phú Yên V/v công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ và sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên Tải file tại: Đây

Số : 04/Ctr-UBND ngày 19/11/2014 của UBND tỉnh Phú Yên về chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện chiến lược phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên

11 Tháng Một, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Số : 04/Ctr-UBND ngày 19/11/2014 của UBND tỉnh Phú Yên về chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện chiến lược phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên Tải file tại: Đây

Thông báo số: 22/TB-STNMT ngày 05/02/2015 của Sở Tài nguyên Môi trường Phú Yên V/v thu hồi đất do vi phạm pháp luật đất đai Công trình: phòng làm việc, cửa hàng kinh doanh, bãi tập kết xe tại phường 9, thành phố Tuy Hòa của Công ty TNHH Xây dựng Phi Hưng

11 Tháng Một, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Thông báo số: 22/TB-STNMT ngày 05/02/2015 của Sở Tài nguyên Môi trường Phú Yên V/v thu hồi đất do vi phạm pháp luật đất đai Công trình: phòng làm việc, cửa hàng kinh doanh, bãi tập kết xe tại phường 9, thành phố Tuy Hòa

Quyết định số: 2237/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh Phú Yên về việc ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường

11 Tháng Một, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Quyết định số: 2237/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh Phú Yên về việc ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và

Thông báo số : 07/TB-STNMT ngày 15/01/2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2015

11 Tháng Một, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Thông báo số : 07/TB-STNMT ngày 15/01/2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2015 Tải file tại:  Đây.

Quyết định số: 1991/QĐ-UBND của UBND tỉnh Phú Yên V/v công bố thủ tục hành chính ban hành mới và hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên

11 Tháng Một, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Quyết định số: 1991/QĐ-UBND của UBND tỉnh Phú Yên ban hành ngày 08/12/2014 V/v công bố thủ tục hành chính ban hành mới và hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Công bố