Hướng dẫn về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chưc, viên chức và người lao động thuộc ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên

10 Tháng Một, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Công văn số: 1415/HD-STNMT ngày 13 tháng 9 năm 2013 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên về việc Hướng dẫn học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công

Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01 tháng 8 năm 2013 Hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng kiến được ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP của Chính phủ

10 Tháng Một, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01 tháng 8 năm 2013 về việc Hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng kiến được ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP của Chính phủ. Download file Thông tư 18/2013/TT-BKHCN đính kèm: Tong tu 18-2013

Công văn số: 1330/STNMT-QLĐĐ ngày 30/08/2013 của Sở TN&MT Phú Yên V/v đề nghị các huyện, thị xã, thành phố báo cáo, tổng hợp kết quả cấp Giấy chứng nhận và số lượng hồ sơ tồn động đến ngày 31/08/2013, báo cáo trước ngày 15/09/2013 đề Sở tổng hợp báo cáo U

10 Tháng Một, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Công văn số: 1330/STNMT-QLĐĐ ngày 30/08/2013 của Sở TN&MT Phú Yên V/v đề nghị các huyện, thị xã, thành phố báo cáo, tổng hợp kết quả cấp Giấy chứng nhận và số lượng hồ sơ tồn động đến ngày 31/08/2013, báo cáo trước ngày 15/09/2013

Chỉ thị số : 23-CT/TU ngày 03 tháng 06 năm 2013 của ban thường vụ tỉnh uỷ Phú Yên về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh

10 Tháng Một, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Chỉ thị số : 23-CT/TU ngày 03 tháng 06 năm 2013 của ban thường vụ tỉnh uỷ Phú Yên về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Phú Yên Download file

Kế hoạch số 14/KH-STNMT ngày 20/08/2013 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v triển khai thưc hiện Chỉ thị số 02/CT-BTNMT ngày 29/03/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ công chức, viên chức, ngư

10 Tháng Một, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Kế hoạch số 14/KH-STNMT ngày 20/08/2013 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v triển khai thưc hiện Chỉ thị số 02/CT-BTNMT ngày 29/03/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ