Chỉ thị số : 23-CT/TU ngày 03 tháng 06 năm 2013 của ban thường vụ tỉnh uỷ Phú Yên về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh

10 Tháng Một, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Chỉ thị số : 23-CT/TU ngày 03 tháng 06 năm 2013 của ban thường vụ tỉnh uỷ Phú Yên về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Phú Yên Download file

Kế hoạch số 14/KH-STNMT ngày 20/08/2013 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v triển khai thưc hiện Chỉ thị số 02/CT-BTNMT ngày 29/03/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ công chức, viên chức, ngư

10 Tháng Một, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Kế hoạch số 14/KH-STNMT ngày 20/08/2013 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v triển khai thưc hiện Chỉ thị số 02/CT-BTNMT ngày 29/03/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ

Công văn số: 2081/STNMT-TTra

16 Tháng Tám, 2017 hieptran 0

Công văn số: 2081/STNMT-TTra ngày 08/8/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v chuẩn bị nội dung cho công tác thanh tra và báo cáo tình hình thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng