Công văn số: 1719/STNMT-QLĐĐ ngày 09/8/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v báo cáo tình hình quản lý nhà nước về đất đai 9 tháng năm 2016.

11 Tháng Một, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Công văn số: 1719/STNMT-QLĐĐ ngày 09/8/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v báo cáo tình hình quản lý nhà nước về đất đai 9 tháng năm 2016. Tải file công văn số 1719 tại: Đây Tải Biểu mẫu báo cáo tại: Đây Tải

Thông báo số: 318/TB-STNMT ngày 05/8/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên về kết quả lựa chọn đơn vị để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản mỏ cát VLXDTT sông Ba, thôn Hà Giang, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên.

11 Tháng Một, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Thông báo số: 318/TB-STNMT ngày 05/8/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên về kết quả lựa chọn đơn vị để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản mỏ cát VLXDTT sông Ba, thôn Hà Giang, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên. Tải

Thông báo số: 320/TB-STNMT ngày 05/8/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên về kết quả lựa chọn đơn vị để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản mỏ đất san lấp núi Hòn Một, thôn Thọ Vức, xã Hòa Kiến, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

11 Tháng Một, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Thông báo số: 320/TB-STNMT ngày 05/8/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên về kết quả lựa chọn đơn vị để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản mỏ đất san lấp núi Hòn Một, thôn Thọ Vức, xã Hòa Kiến, thành phố

Thông báo số: 319/TB-STNMT ngày 05/8/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ cát VLXD thông thường sông Đà Rằng, thôn Ân Niên, xã Hòa A

11 Tháng Một, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Thông báo số: 319/TB-STNMT ngày 05/8/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ cát VLXD thông thường

Công khai kết quả quan trắc môi trường nước vùng nuôi tháng 7 năm 2016 của Dự án CRSD tỉnh Phú Yên của Trung tâm quan trắc môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên.

11 Tháng Một, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Công khai kết quả quan trắc môi trường nước vùng nuôi tháng 7 năm 2016 của Dự án CRSD tỉnh Phú Yên của Trung tâm quan trắc môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên. Tải nội dung Phụ lục kết

Thông báo số: 311/TB-STNMT ngày 02/8/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác mỏ cát VLXD thông thường sông Đà Rằng, thôn Liên Thạch, xã Hòa Phú,

11 Tháng Một, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Thông báo số: 311/TB-STNMT ngày 02/8/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác mỏ cát VLXD thông thường sông

Công văn số: 1655/STNMT-QLĐĐ ngày 02/8/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v tăng cường công tác kiểm tra, xử lý việc lấn chiếm đất đai, chuyển mục đích sử dụng đất không đúng mục đích.

11 Tháng Một, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Công văn số: 1655/STNMT-QLĐĐ ngày 02/8/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v tăng cường công tác kiểm tra, xử lý việc lấn chiếm đất đai, chuyển mục đích sử dụng đất không đúng mục đích. Tải file Công văn số 1655

Công văn số: 1654/STNMT-QLĐĐ ngày 02/8/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v Triển khai thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 15/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên.

11 Tháng Một, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Công văn số: 1654/STNMT-QLĐĐ ngày 02/8/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v Triển khai thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 15/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên. Tải file công văn số 1654 tại: Đây Tải Nội dung nghị

Công văn số: 1615/STNMT –KHTC ngày 29/7/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v triển khai nghị quyết số 46/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Yên.

11 Tháng Một, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Công văn số: 1615/STNMT –KHTC ngày 29/7/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v triển khai nghị quyết số 46/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Yên. Tải file Công văn số 1615 tại: Đây Tải Nội dung Nghị quyết

Thông báo số : 305/TB-STNMT ngày 29/7/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ cát VLXD thông thường sông Đà Rằng, thôn Vĩnh Phú,

11 Tháng Một, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Thông báo số : 305/TB-STNMT ngày 29/7/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ cát VLXD