Công văn số: 1724/STNMT-BHD, ngày 14/9/2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v phối hợp thực hiện quy định tại điều 79 của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

11 Tháng Một, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Công văn số: 1724/STNMT-BHD, ngày 14/9/2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v phối hợp thực hiện quy định tại điều 79 của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. Tải file công văn 1724 tại: Đây Tải file công văn

Thông báo số: 199/TB-STNMT, ngày 09/9/2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường Về kết quả lực chọn đơn vị để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản mỏ đá VLXD thông thường thôn Tân Lập, xã An Thọ, huyện Tuy An

11 Tháng Một, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Thông báo số: 199/TB-STNMT, ngày 09/9/2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường Về kết quả lực chọn đơn vị để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản mỏ đá VLXD thông thường thôn Tân Lập, xã An Thọ, huyện Tuy An. Tải file thông

Quyết định Số: 32/2015/QĐ-UBND, ngày 26/8/2015 của UBND tỉnh Phú Yên V/v phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

11 Tháng Một, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Quyết định Số: 32/2015/QĐ-UBND, ngày 26/8/2015 của UBND tỉnh Phú Yên V/v phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch số: 19/KH-HĐND, ngày 11/8/2015 của Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Phú Yên về kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi) trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

11 Tháng Một, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Kế hoạch số: 19/KH-HĐND, ngày 11/8/2015 của Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Phú Yên về kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi) trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Tải file tại : Đây

Công văn số: 780/SXD-KTKT, ngày 12/8/2015 của Sở Xây Dựng V/v góp ý dự thảo “Quy định phân cấp ủy quyền và phân giao nhiệm vụ trong quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án sử dụng vốn nhà nước do tỉnh Phú Yên quản lý.

11 Tháng Một, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Công văn số: 780/SXD-KTKT, ngày 12/8/2015 của Sở Xây Dựng V/v góp ý dự thảo “Quy định phân cấp ủy quyền và phân giao nhiệm vụ trong quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án sử dụng vốn nhà nước do tỉnh

Công văn số : 24/TTQTMT, ngày 10/8/2015 của Trung tâm Quan trắc Phú Yên V/v công khai kết quả quan trắc môi trường nước vùng nuôi tháng 7 năm 2015 của Dự án CRSD tỉnh Phú Yên

11 Tháng Một, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Công văn số : 24/TTQTMT, ngày 10/8/2015 của Trung tâm Quan trắc Phú Yên V/v công khai kết quả quan trắc môi trường nước vùng nuôi tháng 7 năm 2015 của Dự án CRSD tỉnh Phú Yên. Tải file tại: Đây ( có kèm theo phụ lục

Công văn số: 1486/STNMT-MT, ngày 10/8/2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường V/v góp ý ”Báo cáo hiện trạng Môi trường tỉnh Phú Yên giai đoạn 2011-2015”.

11 Tháng Một, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Công văn số: 1486/STNMT-MT, ngày 10/8/2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường V/v góp ý ”Báo cáo hiện trạng Môi trường tỉnh Phú Yên giai đoạn 2011-2015”. Tải file công văn số  1486 tại: Đây Tải file Dự thảo báo cáo hiện trạng môi trường

Thông báo số: 175/TB-STNMT, ngày 06/8/2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên về việc lực chọn tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản mỏ đá VLXD thông thường thôn Tân Lập, xã An Thọ, huyện Tuy An

11 Tháng Một, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Thông báo số: 175/TB-STNMT, ngày 06/8/2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên về việc lực chọn tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản mỏ đá VLXD thông thường thôn Tân Lập, xã An Thọ, huyện Tuy An. Tải file tại: Đây