Dự thảo Thông tư Quy định mẫu báo cáo về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen và Dự thảo Thông tư  quy định chi tiết một số điều Nghị định số 66/2019/NĐ-CP ngày 29/7/2019 của Chính phủ về Bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước

16 Tháng Năm, 2020 Dương Văn Hào 0

Tải file dự thảo Quy định mẫu báo cáo về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen tại: Đây Dự thảo Thông tư  quy định chi tiết một số điều Nghị định số 66/2019/NĐ-CP ngày 29/7/2019 của