Công văn số: 2349/BTNMT-TCQLĐĐ, ngày 22/5/2019 của Bộ TN&MT V/v thực hiện nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về cải thiện Chỉ số Đăng ký tài sản (A7) và chỉ số chất lượng quản lý hành chính đất đai (B3).

9 Tháng Bảy, 2019 Dương Văn Hào 0

Tải file tại: Đây Tải file kế hoạch chỉ số đăng ký tài sản (A7) và chỉ số chất lượng quản lý hành chính đất đai (B3) tại: Đây Tải file tài liệu hướng dẫn đánh giá, xếp hạng chỉ số đăng ký tài sản