Kế hoạch số: 36/KH-ĐTN ngày 23/6/2015 của Chi Đoàn thanh niên Sở tài nguyên và Môi trường Phú Yên về công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn về việc thực hiện Đề án “Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh niên giai

2 Tháng Tám, 2018 hieptran 0

Kế hoạch số: 36/KH-ĐTN ngày 23/6/2015 của Chi Đoàn thanh niên Sở tài nguyên và Môi trường Phú Yên về công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn về việc thực hiện Đề án “Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý

Kế hoạch số : 35/KH-ĐTN ngày 23/6/2015 của Chi đoàn thanh niên Sở Tài nguyên và Môi trường Phú yên V/v Tăng cường công tác tuyên truyền về Bảo hiểm xã hội cho mọi người lao động và bảo hiểm y tế toàn dân.

2 Tháng Tám, 2018 hieptran 0

Kế hoạch số : 35/KH-ĐTN ngày 23/6/2015 của Chi đoàn thanh niên Sở Tài nguyên và Môi trường Phú yên V/v Tăng cường công tác tuyên truyền về Bảo hiểm xã hội cho mọi người lao động và bảo hiểm y tế toàn dân. Tải