Báo cáo công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Phú Yên (Từ 19 giờ 00 ngày 15/11/2021 đến 19 giờ 00 ngày 16/11/2021)

22 Tháng Mười Một, 2021 Nguyên Hậu 0

  Báo cáo số: 130/BC-TTCH, ngày 16/11/2021 của Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Phú Yên về công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh (Từ 19 giờ 00 ngày 15/11/2021 đến 19 giờ 00 ngày 16/11/2021)   Xem báo cáo số 130

 Quyết định hủy trang bổ sung số 01 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có mã số CN 996335, do Chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai Tp Tuy Hòa cấp ngày 27/9/2019 cho bà Nguyễn Thị Thanh Xuân.

15 Tháng Mười Một, 2021 Nguyên Hậu 0

  Quyết định số:1674/QĐ-VPĐKĐĐ, ngày 11/11/2021 của Văn phòng Đăng ký đất đai về việc hủy trang bổ sung số 01 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có mã số CN 996335, do Chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai Tp Tuy

Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp đồng thời cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bà Nguyễn Thị Tuyết.

12 Tháng Mười Một, 2021 Nguyên Hậu 0

  Quyết định số: 33/QĐ-STNMT, ngày 11/11/2021 của sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp đồng thời cấp lại giấy chứng nhận

Quyết định hủy trang bổ sung số 01 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có mã số AE 835734, do UBND huyện Sông Hinh cấp ngày 21/11/2006 cho ông Phùng Văn Chính và bà Đinh Hoàng Thanh Trúc.

12 Tháng Mười Một, 2021 Nguyên Hậu 0

  Quyết định số: 1655/QĐ-VPĐKĐĐ, ngày 09/11/2021 của Văn phòng Đăng ký đất đai về việc hủy trang bổ sung số 01 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có mã số AE 835734, do UBND huyện Sông Hinh cấp ngày 21/11/2006 cho ông Phùng

Thông báo hủy hiệu lực giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Chế Hữu Đức và bà trần Thị Thu Thủy.

12 Tháng Mười Một, 2021 Nguyên Hậu 0

  Thông báo số: 2294/TB-CNVPĐKĐĐ, ngày 08/11/2021 của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP. Tuy Hòa về việc hủy hiệu lực giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp