Dự thảo cơ chế, chính sách tạo quỹ đất “sạch” quản lý và khai thác quỹ đất công theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

11 Tháng Một, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Dự thảo cơ chế, chính sách tạo quỹ đất “sạch” quản lý và khai thác quỹ đất công theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Tải file đính kèm tại Đây.

Quyết định số: 23/2014/QĐ-UBND ngày 05/8/2015 Ban hành quy định về trách nhiệm, cách thức công khai xin lỗi của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh nếu gây khó khan, phiền hà hoặc chậm chễ trong giải quyết

10 Tháng Một, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Quyết định số: 23/2014/QĐ-UBND ngày 05/8/2015 Ban hành quy định về trách nhiệm, cách thức công khai xin lỗi của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh nếu gây khó khăn, phiền hà hoặc

Luật số 42/2013/QH13 của Quốc hội : Luật tiếp công dân và Nghị định số: 64/2014/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật tiếp công dân

10 Tháng Một, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Luật tiếp công dân do Quốc hội ban hành ngày 25 tháng 11 năm 2013, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2014. Tải file đính kèm tại Đây. Nghị định số: 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ Quy định

Dự thảo: V/v Ban hành quy định thời gian, trình tự phối hợp và thủ tục thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

10 Tháng Một, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Dự thảo lấy ý kiến góp ý: V/v Ban hành quy định thời gian, trình tự phối hợp và thủ tục thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Tải file Dự