HỘI NGHỊ TẬP HUẤN VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, BIỂN & HẢI ĐẢO NĂM 2016

9 Tháng Một, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Thực hiện Kế hoạch tuyên truyền phổ biến văn bản pháp luật năm 2016 của Sở TN&MT nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ Tài nguyên môi trường, Biển – Hải đảo cho cán bộ quản lý môi trường cấp xã trên địa bàn Tỉnh; sáng ngày 03/11/2016, tại

Hướng dẫn Số: 1328/HD-STNMT ngày 01/7/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên về hướng dẫn lập kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

9 Tháng Một, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Hướng dẫn Số: 1328/HD-STNMT ngày 01/7/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên về hướng dẫn lập kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Tải file hướng dẫn số 1328 tại: Đây

BẢN TIN VỀ VIỆC TỔ CHỨC LỚP ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG KINH DOANH XĂNG DẦU, KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG

9 Tháng Một, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Thực hiện Thông tư số 43/2014/TT-BTNMT ngày 29 tháng 7 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng. Sáng ngày 10/4/2016 tại Khách sạn

BẢN TIN VỀ HỘI NGHỊ TẬP HUẤN VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, TÀI NGUYÊN NƯỚC, BIỂN & HẢI ĐẢO NĂM 2015

9 Tháng Một, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Thực hiện Kế hoạch tuyên truyền phổ biến văn bản pháp luật năm 2015 của Sở TN&MT nhằm nâng cao nhận thức, phổ biến kiến thức về lĩnh vực Môi trường, Biển – Hải đảo và Tài nguyên nước cho các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và người