Tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu trong năm 2013

9 Tháng Một, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Tại Thông báo số 228/TB-UBND, UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; thủ trưởng các sở, ngành, toàn bộ ngành Tài nguyên và Môi trường phải xác định việc hoàn thành cơ bản cấp Giấy chứng nhận quyền sử

Nghị định số 120/2010/NĐ-CP Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/ năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất

9 Tháng Một, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ “Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/ năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất” ND120CP.pdf

V/v Góp ý Kế hoạch và cử cán bộ tham gia Tổ giúp việc giúp Trường trực HĐND, UBND Tỉnh tổ chức lấy ý kiến về dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)

9 Tháng Một, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Thực hiện Nghị quyết số 563/NQ-UBTVQH13 ngày 21 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG PHÚ YÊN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ THẨM ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 CẤP HUYỆN

9 Tháng Một, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Trong tháng 4 năm 2017, tại Sở Tài nguyên và Môi trường, Hội đồng thẩm định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp huyện tổ chức họp thẩm định Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của 8/9

Thông tư 50/2013/TT-BTNMT ngày 27/12/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường V/v Ban hành Định mức kinh tế – kỹ thuật đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở

21 Tháng Tám, 2017 hieptran 0

Thông tư 50/2013/TT-BTNMT ngày 27/12/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường V/v Ban hành Định mức kinh tế – kỹ thuật đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, Cấp giấy chứng nhận

Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên tổ chức họp Thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Phú Yên

21 Tháng Tám, 2017 hieptran 0

Từ ngày 06/12 đến ngày 17/12/2016, tại Sở Tài nguyên và Môi trường, Hội đồng thẩm định Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện tổ chức họp thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của 08/09 huyện, thị xã (riêng thành