Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên tổ chức Hội nghị tập huấn kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019

1 Tháng Tám, 2019 Dương Văn Hào 0

Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019, Từ ngày 30-31/7/2019 tại Hội trường Cao đẳng nghề, TP.Tuy Hòa, Sở Tài nguyên và Môi

Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên tổ chức họp thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của 09 huyện, thị xã, thành phố

26 Tháng Hai, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Từ ngày 21/12 đến ngày 25/12/2017, tại Sở Tài nguyên và Môi trường, Hội đồng thẩm định Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện tổ chức họp thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của 09/09 huyện, thị xã, thành phố

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG PHÚ YÊN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ THẨM ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 CẤP HUYỆN

9 Tháng Một, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Trong tháng 4 năm 2017, tại Sở Tài nguyên và Môi trường, Hội đồng thẩm định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp huyện tổ chức họp thẩm định Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của 8/9

Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên tổ chức họp Thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Phú Yên

9 Tháng Một, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Từ ngày 06/12 đến ngày 17/12/2016, tại Sở Tài nguyên và Môi trường, Hội đồng thẩm định Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện tổ chức họp thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của 08/09 huyện, thị xã (riêng thành

Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên Tổ chức họp thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của 09 huyện, thị xã , thành phố

9 Tháng Một, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Từ ngày 10/03 đến ngày 17/03/2016, tại Sở Tài nguyên và Môi trường, Hội đồng thẩm định Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện tổ chức họp thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của 09 huyện, thị xã, thành phố.

Thông tư số: 02/2015/TT-BTNMT, ngày 27 tháng 01 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ

9 Tháng Một, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Thông tư số: 02/2015/TT-BTNMT, ngày 27 tháng 01 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Tải file tại: Đây

Công văn số 350/STNMT-QLĐĐ v/v đề nghị góp ý Dự thảo Quy định về điều kiện chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng, tặng cho, nhận tặng cho, thuê quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Phú Yên

9 Tháng Một, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Công văn số 350/STNMT-QLĐĐ v/v đề nghị góp ý Dự thảo Quy định về điều kiện chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng, tặng cho, nhận tặng cho, thuê quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số trên

Công văn số: 248/STNMT- QLĐĐ ngày 05/02/2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường V/v Báo cáo chuyên đề về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quản lý sử dụng đất đai trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố năm 2015

9 Tháng Một, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Công văn số: 248/STNMT- QLĐĐ ngày 05/02/2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường V/v Báo cáo chuyên đề về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quản lý sử dụng đất đai trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố năm 2015