DANH MỤC CSDL TNMT

5 Tháng Hai, 2020 Dương Văn Hào 0

Thông tin dữ liệu về đất đai và dữ liệu đo đạc & bản đồ STT Tên dữ liệu Năm đo vẽ Tỷ lệ Dạng dữ liệu Số lượng Định dạng   Giấy Số Tờ File/mãnh (số) 1 Bản đồ hành chính tỉnh Phú Yên