Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (gồm trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất hoặc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất)

23 Tháng Bảy, 2018 hieptran 0

1. Trình tự thực hiện a) Nộp hồ sơ đến một trong các cơ quan, đơn vị sau đây: – Văn phòng đăng ký đất đai; – Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là

Thủ tục trả lại khu vực biển

23 Tháng Bảy, 2018 hieptran 0

1. Trình tự thực hiện Bước 1: Tổ chức, cá nhân đề nghị trả lại khu vực biển chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định. Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở

Thu hồi khu vực biển

23 Tháng Bảy, 2018 hieptran 0

1. Trình tự thực hiện a) Việc thu hồi khu vực biển theo quy định tại các điểm a, c và d khoản 1 Điều 21 Nghị định số 51/2014/NĐ-CP được thực hiện theo trình tự như sau: – Bước 1: Cơ quan nhà nước có

Thủ tục Giao khu vực biển

23 Tháng Bảy, 2018 hieptran 0

1. Trình tự thực hiện Bước 1: Tổ chức, cá nhân đề nghị giao khu vực biển chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định. Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sở và trả kết quả của Sở Tài