Thông báo166/TB-STNMT ngày 22/4/2020: Thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm định quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và môi trường

24 Tháng Tư, 2020 hieptran 0

Thông báo166/TB-STNMT ngày 22/4/2020: Thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm định quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và môi trường Xem Thông Báo tại: Đây

Thông báo số: 722/TB-STNMT, ngày 11/12/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v thực hiện dịch vụ công mức độ 3 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường

24 Tháng Mười Hai, 2019 hieptran 0

Thông báo số: 722/TB-STNMT, ngày 11/12/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v thực hiện dịch vụ công mức độ 3 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường

Thông báo số: 729/TB-STNMT, ngày 06/12/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v thực hiện dịch vụ công mức độ 3 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường

27 Tháng Mười Hai, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Thông báo số: 729/TB-STNMT, ngày 06/12/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v thực hiện dịch vụ công mức độ 3 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường. Tải file

Danh mục dịch vụ công mức độ 3, 4

23 Tháng Bảy, 2018 hieptran 0

Danh mục dịch vụ công mức độ 3, 4 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên đến tháng 5/2018 (Ban hành kèm theo Thông báo số 338/TB-STNMT ngày 31/5/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên, về việc thực