Quyết định hủy trang bổ sung số 01 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có mã số AE 384125, do UBND huyện Sông Hinh cấp ngày 25/7/2006 cho ông Nguyễn Văn Tòng và bà Võ Thị Nhung.

8 Tháng Mười Một, 2021 Nguyên Hậu 0

Quyết định số: 1638/QĐ-VPĐKĐĐ, ngày 05/11/2021 của Văn phòng Đăng ký đất đai về việc ủy trang bổ sung số 01 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có mã số AE 384125, do UBND huyện Sông Hinh cấp ngày 25/7/2006 cho ông Nguyễn Văn

Quyết định hủy trang bổ sung số 01 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có mã số AE 384119, do UBND huyện Sông Hinh cấp ngày 25/7/2006 cho ông Nguyễn Văn Tòng và bà Võ Thị Nhung.

8 Tháng Mười Một, 2021 Nguyên Hậu 0

Quyết định số: 1639/QĐ-VPĐKĐĐ, ngày 05/11/2021 của Văn phòng Đăng ký đất đai về việc hủy trang bổ sung số 01 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có mã số AE 384119, do UBND huyện Sông Hinh cấp ngày 25/7/2006 cho ông Nguyễn Văn

Quyết định hủy trang bổ sung số 01 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có mã số AE 384121,  do UBND huyện Sông Hinh cấp ngày 25/7/2006 cho ông Nguyễn Văn Tòng và bà Võ Thị Nhung.

8 Tháng Mười Một, 2021 Nguyên Hậu 0

  Quyết định số:  1640/QĐ-VPĐKĐĐ, ngày 05/11/2021 của Văn phòng Đăng ký đất đai về việc hủy trang bổ sung số 01 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có mã số AE 384121, do UBND huyện Sông Hinh cấp ngày 25/7/2006 cho ông Nguyễn

Quyết định hủy trang bổ sung số 01 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có mã số AE 384122,  do UBND huyện Sông Hinh cấp ngày 25/7/2006 cho ông Nguyễn Văn Tòng và bà Võ Thị Nhung.

8 Tháng Mười Một, 2021 Nguyên Hậu 0

  Quyết định số: 1641/QĐ-VPĐKĐĐ, ngày 05/11/2021 của Văn phòng Đăng ký đất đai về việc hủy trang bổ sung số 01 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có mã số AE 384122,  do UBND huyện Sông Hinh cấp ngày 25/7/2006 cho ông Nguyễn

Quyết định hủy trang bổ sung số 01 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có mã số AE 384118, do UBND huyện Sông Hinh cấp ngày 25/7/2006 cho ông Nguyễn Văn Tòng và bà Võ Thị Nhung.

8 Tháng Mười Một, 2021 Nguyên Hậu 0

  Quyết định số: 1642/QĐ-VPĐKĐĐ, ngày 05/11/2021 của Văn phòng Đăng ký đất đai về việc hủy trang bổ sung số 01 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có mã số AE 384118, do UBND huyện Sông Hinh cấp ngày 25/7/2006 cho ông Nguyễn

Thông báo về việc hủy trang bổ sung số 01 kèm theo GCN có mã số CS 053504 do CN VPĐKĐĐ TP. Tuy Hòa cấp ngày 25/3/2021 cho Bùi Tấn Bé và Trần Thị Thu Sang.

3 Tháng Mười Một, 2021 Nguyên Hậu 0

  Thông báo số: 2096/TB-CNVPĐKĐĐ, ngày 25/10/2021 của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP. Tuy Hòa về việc hủy trang bổ sung số 01 kèm theo GCN có mã số CS 053504, do CN VPĐKĐĐ TP. Tuy Hòa cấp ngày 25/3/2021 cho ông Bùi

Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CĐ 635376, số vào sổ CH 01516 cấp ngày 10/2/2017 cho ông Trần Đức Dũng và Huỳnh Thị Hỏi.

3 Tháng Mười Một, 2021 Nguyên Hậu 0

  Thông báo số: 2066/CNVPĐKĐĐ, ngày 18/10/2021 của Chi nhánh VPĐKĐĐ TP. Tuy Hòa về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CĐ 635376, số vào sổ CH 01516 cấp ngày

Quyết định hủy trang bổ sung số 01 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có mã số W 891452,  do Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Tây Hòa (nay là Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Tây Hòa) cấp ngày 18/2/2016 cho hộ ông Phan Thống.

3 Tháng Mười Một, 2021 Nguyên Hậu 0

  Quyết định số: 1604/QĐ-VPĐKĐĐ, ngày 28/10/2021 của Văn phòng ĐKĐĐ về việc hủy trang bổ sung số 01 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có mã số W 891452, do Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Tây Hòa (nay là Chi

Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có mã số CI 135311, số vào sổ cấp GCN CS 01870, do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên cấp ngày 31/01/2018 cho ông Lê Hùng Vũ và bà Đỗ Thị Hoa Lai.

20 Tháng Mười, 2021 Nguyên Hậu 0

  Quyết định số: 23/QĐ-STNMT, ngày 18/10/2021  Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có mã số CI 135311, số vào sổ cấp GCN CS 01870, do Sở Tài

Quyết định hủy trang bổ sung số 01 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có mã số CS 053504, do Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP. Tuy Hòa cấp ngày 25/3/2021 cho ông Bùi Tấn Bé và bà Trần Thị Thu Sang.

20 Tháng Mười, 2021 Nguyên Hậu 0

  Quyết định số: 1541/QĐ-VPĐK, ngày 19/10/2021 của Văn phòng Đăng ký đất đai Về việc  hủy trang bổ sung số 01 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có mã số CS 053504, do Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai